Bóg będzie nas sądził według naszych czynów

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 16.12.2012

Drodzy Bracia i Siostry!

Ewangelia dzisiejszej III Niedzieli Adwentu ponownie przedstawia postać Jana Chrzciciela i ukazuje go, gdy przemawia do ludzi, którzy przychodzą nad Jordan, aby ich ochrzcił. Ponieważ Jan mocnymi słowami wzywa wszystkich do przygotowania się na przyjście Mesjasza, niektórzy pytają go: «Co mamy czynić?» (por. Łk 3, 10. 12. 14). Ich rozmowy są bardzo interesujące i okazują się wciąż aktualne.

Pierwsza odpowiedź skierowana jest ogólnie do tłumu. Jan Chrzciciel mówi: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni» (w. 11). Możemy tu dostrzec kryterium sprawiedliwości, ożywianej przez miłość. Sprawiedliwość wymaga przezwyciężenia dysproporcji między tym, kto ma nadmiar, a tym, komu brakuje tego, co konieczne; miłość pobudza do wrażliwości na drugiego i do wyjścia naprzeciw jego potrzebom, a nie szukania usprawiedliwień dla obrony własnych interesów. Sprawiedliwość i miłość nie przeciwstawiają się sobie, ale obie są konieczne i uzupełniają się wzajemnie. «Miłość — caritas — zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności», ponieważ «zawsze będą istniały sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego» (enc. Deus caritas est, 28).

Widzimy też drugą odpowiedź, jaką Jan daje niektórym «celnikom», to znaczy tym, którzy ściągali podatki na rzecz Rzymian. Już z tego powodu byli oni pogardzani, a także dlatego, że często wykorzystywali swoje stanowisko, by kraść. Jan Chrzciciel nie każe im zmienić pracy, ale żeby nie pobierali nic więcej ponad to, ile im wyznaczono (por. w. 13). Prorok nie wymaga w imieniu Boga wyjątkowych gestów, ale przede wszystkim uczciwego wypełniania swoich obowiązków. Pierwszym krokiem do życia wiecznego jest zawsze zachowywanie przykazań, w tym przypadku siódmego: «Nie kradnij» (por. Wj 20, 15).

Trzecia odpowiedź dotyczy żołnierzy, innej kategorii osób posiadających pewną władzę i dlatego skłonnych do jej nadużywania. Żołnierzom Jan mówi: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie» (w. 14). Także tutaj nawrócenie rozpoczyna się od uczciwości i szacunku dla innych: jest to wskazanie, które dotyczy wszystkich, zwłaszcza tych, którzy mają bardziej odpowiedzialne funkcje.

Gdy rozważamy te dialogi jako całość, uderza wielka konkretność słów Jana: ponieważ Bóg będzie nas sądził według naszych czynów, to właśnie poprzez zachowania należy ukazać, że podążamy za Jego wolą. Właśnie z tego względu wskazania Jana Chrzciciela są zawsze aktualne: także w naszym świecie, tak złożonym, sprawy układałyby się znacznie lepiej, gdyby każdy przestrzegał tych reguł postępowania. Módlmy się zatem do Pana za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, aby pomógł nam przygotować się do Bożego Narodzenia, abyśmy przynosili dobre owoce nawrócenia (por, Łk 3, 8).

Europejskie Spotkanie Mło dzieży zorganizowane przez Wspólnotę z Taizé

Drodzy Bracia i Siostry, od 28 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. będzie odbywało się w Rzymie Europejskie Spotkanie Młodzieży zorganizowane przez Wspólnotę z Taizé. Dziękuję rodzinom, które zgodnie z tradycyjną rzymską gościnnością, przyjmą do siebie tę młodzież. Ponieważ, dzięki Bogu, przybędzie więcej osób, niż się spodziewano, ponawiam apel, z którym zwracano się już w parafiach, do innych rodzin, aby z wielką prostotą zdecydowały się na to wielkie doświadczenie chrześcijańskiej przyjaźni.

po polsku:

Słowo pozdrowienia i duchowej bliskości kieruję do Polaków, szczególnie do tych, którzy w Polsce włączają się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Życzę, by ta charytatywna i ekumeniczna inicjatywa, będąca gestem konkretnej pomocy potrzebującym, przyniosła radość wielu dziecięcym sercom. Niech jej symbolem będzie płomień świec, które zapłoną w rodzinach podczas wigilijnej wieczerzy. Niech Bóg wynagrodzi hojność serc i wszystkim błogosławi.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama