Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Motu proprio Ojca Świętego Benedykta XVI
W celu zatwierdzenia i opublikowania Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego


Do czcigodnych Braci Kardynałów, Patriarchów,
Arcybiskupów, Biskupów, Kapłanów, Diakonów
i wszystkich Członków Ludu Bożego

Dwadzieścia lat temu rozpoczynały się prace nad Katechizmem Kościoła Katolickiego, zgodnie z życzeniem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, zwołanego z okazji 20. rocznicy zakończenia Powszechnego Soboru Watykańskiego II.

Jestem nieskończenie wdzięczny Bogu za dar, jakim jest dla Kościoła Katechizm, promulgowany w 1992 r. przez mojego czcigodnego i umiłowanego Poprzednika Jana Pawła II.

Potwierdzeniem wielkiej przydatności i wartości tego daru jest przede wszystkim jego pozytywne przyjęcie przez szerokie kręgi episkopatu, któremu w pierwszym rzędzie ma służyć Katechizm jako niezawodny i miarodajny tekst, będący punktem odniesienia w nauczaniu doktryny katolickiej, a zwłaszcza w opracowywaniu katechizmów lokalnych. Ale potwierdza je także szerokie i przychylne przyjęcie Katechizmu przez wszystkie środowiska Ludu Bożego, które mogły się z nim zapoznać i docenić go w ponad 50 językach, na jakie został do tej pory przetłumaczony.

Dzisiaj z radością zatwierdzam i promulguję Kompendium tegoż Katechizmu. Opracowanie takiego Kompendium było gorącym życzeniem uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego zorganizowanego w październiku 2002 r., wyrażających tym samym potrzebę powszechnie odczuwaną w Kościele. Mój nieodżałowany Poprzednik, przychylając się do tych pragnień, w lutym 2003 r. podjął decyzję o opracowaniu Kompendium, powierzając to zadanie specjalnie utworzonej komisji kardynałów, której przewodniczyłem; pomocą miało służyć kilku współpracujących specjalistów. W trakcie prac Kompendium zostało poddane ocenie wszystkich kardynałów i przewodniczących Konferencji Episkopatów, którzy w ogromnej większości przyjęli je i ocenili pozytywnie.

Kompendium, które dzisiaj przedstawiam Kościołowi powszechnemu, stanowi wierne i godne zaufania streszczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zawiera wszystkie zasadnicze i podstawowe elementy wiary Kościoła, ujęte w zwięzłej formie, i zgodnie z życzeniem mojego Poprzednika jest rodzajem przewodnika, który pozwala osobom wierzącym i niewierzącym jednym spojrzeniem ogarnąć całą panoramę wiary katolickiej.

Kompendium wiernie odzwierciedla strukturę, treść i język Katechizmu Kościoła Katolickiego i może stanowić pomoc oraz bodziec do pogłębienia jego znajomości.

Z ufnością zatem powierzam to Kompendium przede wszystkim całemu Kościołowi, a w szczególności każdemu chrześcijaninowi, aby w obecnym trzecim tysiącleciu mógł odnajdywać w nim źródło świeżej energii do nowej misji ewangelizacyjnej i wychowania w wierze, która powinna cechować wszystkie wspólnoty chrześcijańskie i każdego wierzącego w Chrystusa, niezależnie od wieku i narodowości.

Jednak Kompendium to, ze względu na swą zwięzłość, jasność i spójność, może służyć wszystkim ludziom, żyjącym w świecie tak pełnym rozproszeń i rozmaitych przesłań, a pragnącym poznać drogę życia i prawdę, które Bóg powierzył Kościołowi swojego Syna.

Oby każdy, kto będzie czytać ten miarodajny tekst, jakim jest Kompendium, mógł za szczególnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Chrystusa i Kościoła, coraz pełniej poznawać i przyjmować bezgraniczne piękno, niepowtarzalność i aktualność tego doskonałego Daru Boga dla ludzkości, którym jest Jego jedyny Syn Jezus Chrystus — Droga, Prawda i Życie (por. J 14, 6).

28 czerwca 2005 r., w wigilię uroczystości świętych Piotra i Pawła, w pierwszym roku pontyfikatu

Joannes Paulus pp IIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katechizacja teologia prawdy wiary KKK Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm dogmat doktryna przewodnik vademecum Kompendium Katechizmu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W