Boże Narodzenie pozwala na nowo odkrywać braterstwo

Orędzie Bożonarodzeniowe "Urbi et orbi", 25.12.2018

W uroczystość Narodzenia Pańskiego, we wtorek 25 grudnia w południe, z Loggii Błogosławieństw Bazyliki św. Piotra Papież Franciszek wygłosił swoje orędzie do miasta i świata.

Drodzy Bracia i Siostry, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Wam, wiernym z Rzymu, wam, pielgrzymi i wszyscy, którzy łączycie się z nami ze wszystkich części świata, na nowo głoszę radosną wieść z Betlejem: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał» (Łk 2, 14).

Podobnie jak pasterze, którzy jako pierwsi pospieszyli do groty, jesteśmy zadziwieni znakiem, który dał nam Bóg: «Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie» (Łk 2, 12). W milczeniu klękamy i adorujemy.

A co nam mówi to Dziecię, narodzone dla nas z Dziewicy Maryi? Jakie jest uniwersalne przesłanie Bożego Narodzenia? Mówi nam, że Bóg jest dobrym Ojcem, a my wszyscy jesteśmy braćmi.

Ta prawda leży u podstaw chrześcijańskiej wizji rodzaju ludzkiego. Bez braterstwa, którym obdarzył nas Jezus Chrystus, nasze wysiłki na rzecz bardziej sprawiedliwego świata są ciężkie i nawet najlepsze projekty mogą stać się strukturami bez duszy.

Dlatego moje życzenie dobrych świąt Bożego Narodzenia jest życzeniem braterstwa.

Braterstwa między ludźmi z każdego narodu i kultury.

Braterstwa między ludźmi różnie myślącymi, ale zdolnymi do wzajemnego szacunku i słuchania drugiego.

Braterstwa między ludźmi różnych religii. Jezus przyszedł, aby objawić oblicze Boga wszystkim, którzy Go szukają.

A oblicze Boga objawiło się w konkretnej ludzkiej twarzy. Nie pojawiło się w aniele, ale w człowieku, narodzonym w pewnym czasie i miejscu. W ten sposób poprzez swoje wcielenie Syn Boży wskazuje nam, że zbawienie przychodzi przez miłość, akceptację, szacunek dla naszego biednego człowieczeństwa, które wszyscy dzielimy w wielkiej różnorodności grup etnicznych, języków, kultur..., ale wszyscy jesteśmy braćmi w człowieczeństwie!

Zatem nasze różnice nie są uszczerbkiem ani zagrożeniem, ale bogactwem. Podobnie jak w przypadku artysty, który chce ułożyć mozaikę: lepiej mieć do dyspozycji elementy w wielu kolorach, niż w kilku!

Doświadczenie rodziny uczy nas, że będąc rodzeństwem różnimy się między sobą i nie zawsze żyjemy w zgodzie, ale łączy nas nierozerwalna więź, a miłość rodziców pomaga nam się lubić. To samo odnosi się do rodziny ludzkiej, ale tutaj to Bóg jest «rodzicem», fundamentem i siłą naszego braterstwa.

Niech to Boże Narodzenie pozwoli nam na nowo odkryć więzi braterstwa, które nas jednoczą jako ludzi i łączą wszystkie narody. Niech pozwoli Izraelczykom i Palestyńczykom wznowić dialog i wejść na drogę pokoju, która położy kres konfliktowi, od ponad siedemdziesięciu lat wyniszczającemu Ziemię, którą wybrał Pan, aby ukazać swoje oblicze miłości.

Niech Dzieciątko Jezus pozwoli umiłowanej i udręczonej Syrii odnaleźć braterstwo po tych długich latach wojny. Niech wspólnota międzynarodowa podejmie zdecydowane działania na rzecz rozwiązania politycznego ponad podziałami i partykularnymi interesami, aby naród syryjski, a zwłaszcza ci, którzy musieli opuścić swoją ziemię i szukać schronienia gdzie indziej, mogli na nowo żyć w pokoju w swojej ojczyźnie.

Myślę o Jemenie z nadzieją, że zawieszenie broni, wynegocjowane za pośrednictwem wspólnoty międzynarodowej, będzie mogło wreszcie przynieść ulgę wielu dzieciom i ludności wyczerpanej przez wojnę i głód.

Myślę następnie o Afryce, gdzie miliony ludzi są uchodźcami lub przesiedlonymi i potrzebują pomocy humanitarnej i bezpieczeństwa żywnościowego. Niech Dzieciątko Jezus, Król Pokoju, sprawi, że umilknie broń i nastanie nowa jutrzenka braterstwa na całym kontynencie, błogosławiąc wysiłki tych, którzy pracują nad budową dróg pojednania na poziomie politycznym i społecznym.

Niech Boże Narodzenie umocni braterskie więzy, które łączą Półwysep Koreański, i pozwoli czynić dalsze kroki na drodze zbliżenia oraz znaleźć wspólne rozwiązania, które zapewnią wszystkim rozwój i dobrobyt.

Niech ten błogosławiony okres pozwoli Wenezueli odnaleźć zgodę, a wszystkim częściom składowym społeczeństwa bratersko pracować na rzecz rozwoju kraju oraz pomagać najsłabszym warstwom społeczeństwa.

Niech rodzący się Pan przyniesie ulgę umiłowanej Ukrainie, gorąco pragnącej odzyskać trwały pokój, który zwleka z przyjściem. Jedynie pokój, szanujący prawa każdego narodu, pozwoli krajowi wrócić do siebie po doznanych cierpieniach i przywrócić godne warunki życia swoim obywatelom. Są mi bliskie wspólnoty chrześcijańskie tego regionu i modlę się, aby można było budować relacje braterstwa i przyjaźni.

Niech przed Dzieciątkiem Jezus odkryją na nowo swoje braterstwo mieszkańcy drogiej Nikaragui, aby nie przeważały wśród nich podziały i spory, ale by wszyscy działali na rzecz pojednania i wspólnego budowania przyszłości kraju.

Chciałabym przypomnieć narody, które są obszarem kolonizacji ideologicznych, kulturowych i gospodarczych, naruszających ich wolność i tożsamość, cierpiące z powodu głodu oraz braku usług edukacyjnych i zdrowotnych.

W sposób szczególny myślę o naszych braciach i sióstrach, którzy świętują Boże Narodzenie w sytuacjach trudnych, by nie powiedzieć wrogich, szczególnie tam, gdzie wspólnota chrześcijańska jest mniejszością, czasami bezbronną lub nieuznawaną. Niech Pan pozwoli im i wszystkim mniejszościom żyć w pokoju i cieszyć się uznaniem swoich praw, zwłaszcza wolnością religijną.

Niech małe i zziębnięte Dzieciątko, które kontemplujemy dziś w żłobie, chroni wszystkie dzieci na ziemi i każdą osobę słabą, bezbronną i odrzuconą. Oby narodziny Zbawiciela napełniły wszystkich pokojem i pokrzepieniem, a czując się miłowanymi przez jedynego Ojca Niebieskiego, obyśmy spotkali się ponownie i żyli jak bracia!

Po udzieleniu błogosławieństwa «urbi et orbi» Papież Franciszek powiedział:

Jeszcze raz składam wszystkim życzenia na Boże Narodzenie. Radosnego i świętego Bożego Narodzenia!

Drodzy bracia i siostry, przybyli z Włoch i z różnych krajów, jak również ci, którzy połączeni są za pośrednictwem radia, telewizji i innych środków przekazu, dziękuję wam za obecność w tym dniu, w którym kontemplujemy miłość Boga, która ukazała się światu wraz z narodzinami Jezusa. Niech ta miłość sprzyja duchowi współpracy dla wspólnego dobra, ożywia pragnienie, by stać się solidarnymi, obdarzy wszystkich nadzieją, która pochodzi od Boga.

Radosnych świąt Bożego Narodzenia!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama