Konferencja prasowa poświęcona przygotowaniom do Jubileuszu

Wypowiedzi kard. Etchegaraya i abp. Sepe omawiających przygotowania do Jubileuszu 2000 podczas konferencji prasowej 15.01.1999

15 stycznia w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przedstawiciele Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 spotkali się z dziennikarzami, aby zapoznać ich ze stanem przygotowań — od strony techniczno-organizacyjnej — do obchodów Jubileuszu w Rzymie. Po wypowiedziach wprowadzających przewodniczącego Głównego Komitetu kard. Rogera Etchegaraya i sekretarza abpa Crescenzio Sepe, które publikujemy poniżej, głos zabrali specjaliści odpowiedzialni za różne dziedziny przygotowań. Mówiono o działaniach podjętych w celu zaspokojenia wszelkich materialnych potrzeb pielgrzymów: miejsc noclegowych, wyżywienia, opieki medycznej, informacji; o utworzeniu specjalnej sieci łączności internetowej między Głównym Komitetem a komitetami krajowymi i regionalnymi; wreszcie o organizacji i przeszkoleniu kilkudziesięciotysięcznej rzeszy wolontariuszy, których pomoc jest niezbędnym warunkiem sprawnego przebiegu Jubileuszu. Poinformowano także, że od 22 lutego Główny Komitet będzie miał swoją stronę w Internecie, zawierającą materiały w siedmiu językach, m.in. po polsku. Źródłem informacji o Jubileuszu będzie też wydawany już miesięcznik «Tertium Millennium», a w ciągu Roku Świętego także «Gazeta Pielgrzyma», redagowana w siedmiu językach (w tym po polsku) i rozdawana bezpłatnie pielgrzymom. W swoich wypowiedziach kard. Roger Etchegaray i abp Crescenzio Sepe podkreślili, że przygotowania techniczno-organizacyjne nie są celem samym w sobie, ale mają dopomóc pielgrzymom w należytym przeżyciu najistotniejszego, duchowego wymiaru Jubileuszu.

Wypowiedź kard. Rogera Etchegaraya

Już od czterech lat Główny Komitet Jubileuszu korzysta często z gościnności Biura Prasowego, aby informować o swojej działalności, akcentując zawsze (gdyż trzeba to podkreślać nieustannie), że to wielkie Wydarzenie ma cele zasadniczo duchowe. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić opinii publicznej zespół specjalistów, których zadaniem jest materialna organizacja Jubileuszu, jako że na tym świecie nie ma ducha bez ciała.

O co nam chodzi? Pragniemy poinformować was o pewnych aspektach organizacyjnych Jubileuszu, jakie wyłaniają się już dzisiaj, gdy od otwarcia Drzwi Świętych dzieli nas niespełna rok. To, co usłyszycie, jest już owocem długiej i trudnej drogi, którą trzeba było pokonać, aby przybliżyć się do Jubileuszu, tym bardziej, że zgodnie z wolą Papieża jest on rzeczywistością dotąd nie zbadaną, chociaż zarazem porywającą.

Pragnę wyrazić uznanie dla tych, którzy będą tu przemawiać za chwilę, oraz dla ich współpracowników, ponieważ pracują bardzo dużo w ciągu dnia, a czasem nawet nocą. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym tego rodzaju, ale będziemy organizować kolejne, mam nadzieję, że w regularnych odstępach czasu. To pierwsze spotkanie ma charakter raczej ogólny, a w każdym razie nie wyczerpuje problematyki, ponieważ plac budowy jest nadal otwarty, a więc sytuacja podlega nieustannym zmianom, o których później będziemy informować w sposób bardziej szczegółowy i dokładny. Sądzę jednak, że dzisiejsza prezentacja da wam pewien pogląd na złożoność procesu przygotowań, który chce zaspokoić oczekiwania i wymagania naszej epoki. Ograniczę się do jednej tylko uwagi. Nawet technika nosi tutaj, w pewnym sensie, znamię wydarzenia religijnego: Jubileusz nie ma być zwykłym wydarzeniem społecznym ani po prostu przejściem do następnego tysiąclecia. Naszym zamiarem jest zapewnienie pewnego minimum organizacji materialnej, tak aby Jubileusz mógł mieć maksymalny rozmach duchowy. Jest jednak oczywiste, że — z jednej strony — owo minimum materialne nie może być mikroskopijne, a z drugiej — że nawet maksimum duchowe pozostaje na zewnątrz niewidoczne: każda odnowa ewangeliczna jest przede wszystkim procesem wewnętrznym, a nie społecznym, ale żaden z tych aspektów nie jest możliwy bez drugiego.

Na tym kończę, bo powinniśmy raczej posłuchać tych, którzy zasiadają tu obok mnie i których abp Sepe — bardzo blisko znający ich pracę — będzie kolejno przedstawiał.


Wypowiedź abpa Crescenzio Sepe

1. Osoby, które będą przemawiać po mnie, przedstawią różne aspekty działalności, jaką prowadzi obecnie Główny Komitet. Mam na myśli sprawy techniczno-organizacyjne, które oczywiście nie stanowią całości skomplikowanej machiny Jubileuszu. Są tylko częścią, choć może najbardziej złożoną, całej struktury.

Praca duszpasterska jest bowiem prowadzona w znacznej mierze w diecezjach, parafiach, wspólnotach i ruchach rozsianych po całym świecie, gdzie Jubileusz jest już żywą rzeczywistością i gdzie z dnia na dzień nasilają się przygotowania duchowe do tego wielkiego wydarzenia.

Informacje docierające do nas od przedstawicielstw papieskich, poszczególnych biskupów, kapłanów i wiernych świeckich napawają wielkim optymizmem. Wierni są świadomi głębokiego sensu Jubileuszu, zgodnie z wyraźnymi wskazaniami Ojca Świętego, zawartymi w Tertio millennio adveniente.

Niech wystarczy jeden tylko przykład. Jak wiecie, rok 1998 był poświęcony Duchowi Świętemu. Otóż sporządziliśmy spis listów pasterskich, jakie biskupi skierowali z tej okazji do swoich wiernych, i dokument ten — jak sami możecie się przekonać — liczy szesnaście stron. Spis ten nie jest zresztą kompletny, gdyż nie wszyscy mogli nam dostarczyć aktualnych informacji.

Pragnę także poinformować was o pewnych inicjatywach podjętych przez Główny Komitet.

— Przede wszystkim w najbliższych dniach zostaną opublikowane przez wydawnictwo Mondadori dwie książki: Pellegrini a Roma («Pielgrzymi w Rzymie») i Pellegrini in preghiera («Pielgrzymi na modlitwie»). Przygotowywany jest trzeci tom, który zawierać będzie praktyczne wskazania na temat organizacji typowego «dnia pielgrzyma» i «tygodnia pielgrzyma» a także materiały pomocnicze dla większości uroczystych celebracji przewidzianych przez kalendarz Jubileuszu (otwarcie i zamknięcie Drzwi Świętych, święta liturgiczne itp.); materiały te zostaną przesłane wszystkim biskupom do ewentualnego wykorzystania w Kościołach lokalnych;

— powstał już oficjalny hymn Wielkiego Jubileuszu Roku 2000;

— specjalnie na tę okazję została opracowana «Missa votiva pro jubileo», którą kapłani będę mogli odprawiać w ciągu całego Roku Świętego;

— światowej sławy kompozytor pisze muzykę do części stałych Mszy św., poświęconej specjalnie Jubileuszowi Roku 2000.

2. Przygotowanie Rzymu od strony techniczno-organizacyjnej na przyjęcie pielgrzymów należy w całości do kompetencji Głównego Komitetu jako instytucji Stolicy Apostolskiej wyznaczonej do tych zadań.

W trosce o sprawne i skuteczne zaspokojenie konkretnych potrzeb związanych z przyjęciem pielgrzymów i z organizacją wydarzeń jubileuszowych, Główny Komitet utworzył specjalną instytucję: Servizio di Accoglienza Centrale (SAC — Centralny Ośrodek Recepcyjny), która będzie organem wykonawczym Głównego Komitetu, bezpośrednio mu podlegającym. Jej siedziba znajduje się na placu S. Marcello al Corso.

W czasie Roku Jubileuszowego SAC będzie korzystała z personelu i struktur Peregrinatio ad Petri Sedem — oficjalnej instytucji Stolicy Apostolskiej opiekującej się pielgrzymami przybywającymi do Rzymu, zwłaszcza z okazji lat świętych; również Opera Romana Pellegrinaggi odda do dyspozycji SAC swoje doświadczenie i personel, który zostanie ewentualnie oddelegowany do tych zadań.

Mamy nadzieję, że dzięki «rozruchowi» machiny organizacyjnej Jubileuszu na rok przed jego rozpoczęciem oraz dzięki czynnej i wielkodusznej współpracy władz cywilnych, powołanych do tych zadań przez rząd włoski, pielgrzymi zostaną przyjęci w Rzymie w sposób, który pomoże im przeżyć zasadniczy duchowy wymiar Jubileuszu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama