Dekret w sprawie roku św. Pawła

Dekret w sprawie święta nawrócenia św. Pawła w roku 2009

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Dekret, którym udziela się specjalnego zezwolenia w związku z obchodami święta Nawrócenia św. Pawła Apostoła w roku jubileuszowym, w którym przypada dwutysięczna rocznica jego urodzin

Św. Paweł Apostoł, który najpierw prześladował Chrystusa, a potem głosił narodom Jego Ewangelię i przekazywał Jego prawdę całemu światu, gorliwie zabiegając o jedność i zgodę między wszystkimi chrześcijanami, zawsze był i nadal jest czczony przez wiernych, a w sposób szczególny w tym wyjątkowym roku, w którym upływa 2000 lat od jego narodzin, i który Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił rokiem jubileuszowym.

Dlatego też, mocą uprawnień nadanych tejże Kongregacji przez Ojca Świętego Benedykta XVI, zezwala się, by 25 stycznia 2009 r., w 3. niedzielę zwykłą, wyjątkowo sprawowana była w poszczególnych kościołach Msza św. według formularza ze święta Nawrócenia św. Pawła Apostoła, który znajduje się w Mszale Rzymskim. W takim przypadku drugie czytanie pochodzi z Lekcjonarza Rzymskiego na 3. niedzielę zwykłą i odmawia się Credo.

Zezwolenie to, udzielone z upoważnienia Ojca Świętego, ważne jest jedynie w r. 2009.

Niezależnie od jakiegokolwiek rozporządzenia przeciwnego.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 25 stycznia 2008 r., w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Kard. Francis Arinze

Prefekt

Abp Albert Malcolm Ranjith

Arcybiskup sekretarz

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Decretum quo facultas peculiaris de celebratione Conversionis Sancti Pauli apostoli in anno iubilari, quo bismillesimus anniversarium ortus eius recolitur, datur

Sanctum Paulum, apostolum, qui, iam persecutor, Evangelium Christi ad gentes, uti veritatis in universo mundo praeco, omni studio et ope nuntiavit atque omnium christianorum unitati ac concordiae fovendae strenuam dedit operam, christifideles peculiari necnon assiduo cultu prosecuti sunt et adhuc prosequuntur, praesertim hoc vertente anno, quo bismillesimum anniversarium ortus eius recolitur, quemque Summus Pontifex Benedictus XVI iubilarem constituere voluit.

Proinde, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice Benedicto XVI tributarum, conceditur, ut, indole extraordinaria occasionis perpensa, venturo die 25 ianuarii anno 2009, quae Dominica III «per annum» occurret, in singulis ecclesiis una tantum Missa iuxta formularium In conversione Sancti Pauli, apostoli, ut in Missali Romano exstat, celebrari possit. Hoc in casu lectio altera Missae e Lectionario Romano pro Dominica III «per annum» sumitur atque symbolum seu professio fidei dicitur.

Quae gratia, de speciali Summi Pontificis mandato, solummodo in anno 2009 vigeat.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 25 mensis ianuarii anno 2008, in festo Conversionis Sancti Pauli, apostoli.

Franciscus Card. Arinze

Prefectus

Albertus Malcolmus Ranjith

Archiepiscopus a Secretis

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama