Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Czy szczęśliwe małżeństwo naprawdę istnieje?

David i Sandy Simmons

Boże cele dla małżeństwa

Zanim człowiek został stworzony, Bóg już istniał. Istniał wwielkiej otchłani przeszłości, zanim cokolwiek zostało stworzone. Istniał, istnieje ibędzie istniał przez całą wieczność w postaci trzech osób. Zanim uczynił człowieka, powołał do istnienia wiele innych bytów. Jego dziełem są aniołowie iinne tajemnicze istoty duchowe, októrych niewiele wiemy. Czytamy otym w Księdze Daniela, w Księdze Ezechiela iwApokalipsie św. Jana. Wśród nich był anioł, którego Bóg uczynił najwspanialszym. To chwalebne stworzenie, dzieło Bożych rąk, ma na imię Lucyfer. W Księdze Izajasza (14,12-14) oraz w Księdze Ezechiela (28,12-18) odnajdujemy jego historię. Chciał się wywyższyć do tego stopnia, by być równym Bogu, chciał posiąść chwałę Bożą. Ale tylko do Boga należy kierowanie całym światem. Nikt z Bogiem nie może dzielić tej władzy i wynikającej z niej odpowiedzialności. Słowem, którym Bóg określił nieposłuszeństwo tej zasadzie, jest „grzech”. Takwięc gdy Lucyfer chciał się wywyższyć, by być równym Bogu, poprostu zgrzeszył.

Linia na wykresie powyżej obrazuje czas. W punkcie A Lucyfer zgrzeszył. Wtedy Bóg powiedział mu: „Zginiesz. Ale zanim umrzesz, nastąpią rzeczy, które muszą się wypełnić. W końcu zostaniesz oddzielony ode Mnie na całą wieczność”. Lucyfer zgrzeszył w punkcie A i praktycznie w tym samym punkcie umarł. W skali wieczności nie ma bowiem takiego pojęcia jak czas. Czas zaczyna się od buntu Szatana ikończy się karą, którą Szatan poniesie. W kontekście koniktu duchowego pomiędzy Bogiem a Lucyferem wyglądało to tak: Bóg ukarał Szatana poprzez wysłanie go na ziemię. Powiedział mu przy tym: „Jeśli chcesz zobaczyć, jakim jesteś władcą, to Ja ci dam królestwo”. Szatan otrzymał zadanie zarządzania sprawami, które dzieją się na ziemi.

W Nowym Testamencie jest powiedziane, że Szatan jest księciem tego świata. Te wydarzenia nastąpiły, zanim został stworzony człowiek.

Niniejsza książka powstała na podstawie zarejestrowanej na żywo konferencji dla małżeństw.

Spróbujmy wyobrazić sobie pustą ziemię, pogrążoną w ciemności, z Szatanem jako władcą. Pewnego razu, gdy Szatan siedział pogrążony w ciemności, z nieba przybył z wizytą na ziemię Bóg. Rozjaśnił ciemność, wziął do ręki trochę gliny, zmieszał ją z różnymi pierwiastkami, uformował itchnął w to ducha. Powstało coś, czego nie było dotychczas na ziemi: istota ludzka — człowiek. Szatan zapewne zadał sobie pytanie: Co Bóg robi w  moim królestwie? Nadto usłyszał, co Bóg powiedział ludziom: „Rozmnażajcie się iczyńcie ziemię sobie poddaną”. Lucyfer był bardzo zagniewany. Bóg wyrzucił go z niebios, dał mu pustą ziemię, ateraz rozkazuje człowiekowi, aby to on nią zarządzał. Szatan uknuł plan, który zaczął realizować. Chciał, aby człowiek także zbuntował się przeciwko Bogu. Skierował więc atak na człowieka, awłaściwie na rodzinę, gdyż Bóg, nie chcąc, by mężczyzna był sam, uśpił go i stworzył z jego żebra kobietę. Powstała rodzina. Iodtąd Szatan konsekwentnie, zawsze atakuje najpierw rodzinę.

Diabelski atak w ogrodzie Eden składał się z dwóch części. Po pierwsze Szatan zapytał, czy Bóg rzeczywiście coś powiedział (por. Rdz 3,1). Po drugie zaprzeczył Bożemu Słowu (por. Rdz 3,4) iwezwał mężczyznę ikobietę, aby zbuntowali się przeciwko Bogu. Jaki był skutek grzechu małżeństwa Adama iEwy? Pierwszą rzeczą, która się wydarzyła, było powstanie barier między małżonkami (por. Rdz 3,7). Stopniowo zaczęli oddalać się od siebie.

Następną konsekwencją było oddzielenie od Boga. Bóg, który przechadzał się po ogrodzie, zawołał Adama, lecz oboje małżonkowie ukryli się, oddzielając się od Najwyższego. Zatem rezultatem grzechu sprowokowanego przez Szatana było powstanie barier między ludźmi imiędzy ludźmi aBogiem. Pierwsi małżonkowie oddalili się od Stwórcy iod siebie nawzajem.

Bóg pragnie zbliżyć do siebie małżonków. Szatan natomiast chce ich rozdzielić.

I tak było zawsze, przez wszystkie pokolenia ludzkości. Możemy zaobserwować działalność Szatana, kiedy małżonkowie odchodzą od siebie. Spotykając małżeństwo, w którym kobieta imężczyzna żyją w wielkiej miłości, widzimy dzieło Boga. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że małżeństwo nie jest wyalienowaną z duchowej rzeczywistości oazą spokoju. Ono znajduje się w środku bitewnego pola, w okopach, w samym środku duchowej wojny pomiędzy Bogiem aSzatanem. Stąd wynika moja denicja małżeństwa: „Małżeństwo jest najmniejszym oddziałem bojowym Boga”.

Bóg ma plan dla małżeństwa; używa go, aby zrealizować swoje cele. Przyjrzyjmy się kilku z nich.
Pierwszy cel małżeństwa zapisany jest w pierwszym rozdziale Biblii.

...uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego 
do nas... /Rdz 1,26/

Jest wiele rodzin, które żyją bez Boga, nie doświadczając pełni Bożego planu. Tymczasem pierwotnym celem Boga było to, aby mężczyzna, kobieta i sam Bóg byli jednością. Czyż to nie jest wspaniałe, że Bóg, istniejący w Trójcy, zamierzył również na ziemi trójcę?

Małżeństwo jest odbiciem Boga na ziemi.

Ale co począć z faktem, że jednocześnie na ziemi księciem jest Szatan. Przypomnijmy więc, że małżeństwo jest trójcą, która znajduje się na polu bitewnym. Celem małżeństwa jest rozwijanie jedności imiłości do Boga. Takie zrozumienie małżeństwa oparte jest na Biblii.

Pierwszym celem małżeństwa jest odbicie Bożej chwały w świecie.

Jest to cel najważniejszy istanowi fundament dla pozostałych.

Po wielu latach studiów i pracy badawczej nad Biblią jestem absolutnie pewien, że jest ona doskonałym przekazem objawienia Bożego. Wierzę, że Duch Święty przemawia do każdego człowieka, który przystępuje do czytania Pisma Świętego, wierzę, że każde słowo, które zostało tam zapisane, pochodzi bezpośrednio od Boga. Nawet gramatyka hebrajska igramatyka grecka, atakże użyte spójniki izaimki są dokładnie takie, jakich chciał Bóg. Biblia jest absolutną prawdą Boga.

Spójrzmy teraz bardzo wnikliwie na cytowany wyżej werset. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg powiedział „uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas”. Powiedział „MY uczyńmy”. Czyż nie jest to pierwszy dowód na istnienie Trójcy Świętej? Ona istniała jeszcze przed założeniem świata. Bóg użył liczby mnogiej. Wynika z tego, że wypowiedzieli się Bóg Ojciec, Jezus Chrystus Syn i Duch Święty. Choć jest to trudne do zrozumienia, jedyny Bóg istnieje w trzech osobach. Te trzy osoby są tak blisko siebie, iż znajdują się w doskonałej jedności. Niezależnie od tego, jakie potoczne znaczenie ma słowo „jedność”, w istocie oznacza ono to, coma miejsce tylko pomiędzy Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem Synem iDuchem Świętym. Ten wyraz oznacza też miłość tak wielką, że trzy Boskie osoby, mimo iż są trzema indywidualnościami, są jednym.

Rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas (...) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. /Rdz 1,26-27/

Jaki jest zatem obraz Boga? Bóg Ojciec jest bytem natury duchowej, nie posiada ciała. Duch Święty też nie posiada ciała. Ale Jezus Chrystus je posiada. Nie oznacza to jednak, żeurodził się On dopiero przed dwoma tysiącami lat, gdyż był już obecny w chwili stwarzania świata. W Betlejem przyoblekł się jedynie w ciało.

Bóg zamierzył stworzyć człowieka na podobieństwo Trójcy Świętej. Oznacza to, że człowiek miał charakteryzować się jednością struktury. Ale jak jedna osoba mogłaby reprezentować jedność Trójcy, jedność trzech osób? W wersecie 27 Księgi Rodzaju jest powiedziane:

	...stworzył Bóg człowieka na obraz swój. 
	Na obraz Boga stworzył go.
I dalej:
Jako mężczyznę iniewiastę stworzył ich.

W rozdziale drugim w wersetach 21 i 22 Księga Rodzaju mówi:

	Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. 
	Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił 
	ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął 
	z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę...

Hebrajski wyraz „żebro” oznacza tutaj nie tylko kość, lecz znacznie większą całość. Bóg wkroczył i wyjął z Adama jego istotę, jego „esencję”. Rozdzielił Adama nie tylko fizycznie, ale także duchowo. Podzielił Adama na dwie osoby. Ewa nie została stworzona oddzielnie. Pierwszy człowiek, którego Bóg zbudował iwktórego tchnął życie, był Adamem i Ewą jednocześnie. Ewa była już w nim zawarta. Bóg uznał za właściwe rozdzielić ich fizycznie, bo jedna fizyczna osoba nie może reprezentować kogoś, kto jest trójcą.

Wyłania się więc nam druga denicja małżeństwa: „Małżeństwo jest trójcą. Składa się z trzech osób: męża, żony i Boga”.

Drugim celem małżeństwa jest pomnażanie dziedzictwa Bożego.

Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni 
irozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili 
ją sobie poddaną”. /Rdz 1,28/

Bożym zamiarem jest wprowadzenie do królestwa wieczności jak największej liczby istot ludzkich. Bóg chciał zaludnić ziemię. To jest Jego przykazanie, aby człowiek rozmnażał się. To oznacza, że para małżeńska powinna mieć dzieci, wychowywać je, uczyć oBogu. Tak jak dzieci rosną fizycznie, tak powinny również wzrastać duchowo. Polecenie, by być płodnym irozmnażać się, oznacza także, by przyprowadzać swe dzieci do Chrystusa.

Trzecim celem jest zarządzanie stworzeniem Bożym.
Zaludniajcie ją, czyńcie ją sobie poddaną, abyście 
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym inad wszystkimi zwierzętami pełzającymi 
po ziemi. /Rdz 1,28/

Bóg zaplanował, abyśmy panowali nad ziemią i nad wszystkimi stworzeniami. To także było przykazanie. Wierzę w to, że Bóg dając człowiekowi prawo do panowania nad przyrodą, nie chciał jej dewastacji. Pan chce, aby ludzie szanowali ziemię jak przystało na Boże sługi itraktowali ją jako Jego magazyn zaopatrzeniowy, który wybudował dla nich. Po grzechu popełnionym przez pierwszych małżonków Bóg rozgniewał się na Adama i powiedział, że chcąc żyć, będzie musiał uprawiać ziemię w pocie czoła. Ludzie na wieki zostali zdani na łaskę przyrody. Ale to nie ona miała panować nad nimi. Człowiek miał czynić ją poddaną sobie izarządzać nią.

Czwartym celem małżeństwa jest w zajemne uzupełnianie się.

	Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. 
	Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc.
/Rdz 2,18/
Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.
/1 Kor 11,11/

Z tych biblijnych fragmentów wynika, że Bóg stworzył kobietę nie tylko po to, aby mężczyzna miał kogoś odpowiedniego do pomocy. Mężczyzna ikobieta według Bożego zamysłu mają być razem i wzajemnie się uzupełniać. Szatan zaś próbuje nieustannie tę jedność i współzależność zniszczyć.

Wcześniej stwierdziłem, że pary małżeńskie powinny mieć dzieci. To jest ogólne przykazanie. Czasami jednak Bóg przeznacza niektóre pary do bezdzietności. Taka jest wola Boża w stosunku do nich. Bóg powołuje także niektóre osoby, aby żyły samotnie. Obdarza je bardzo szczególnym darem, który sprawia, że nie potrzebują one drugiego człowieka do uzupełnienia siebie. Są to specjalne powołania inikt nie powinien się czuć upokorzony czy też skrzywdzony przez to, żejest nieżonaty lub niezamężna albo że nie ma dzieci. Wierzę, że Bóg wypełnia potrzeby bezdzietnych małżeństw w jakiś inny, szczególny sposób. Jest również możliwe, żeosoba samotna ma jakąś szczególną relację z Bogiem.

Generalnie jednak Bóg powołuje mężczyznę i kobietę, aby się wzajemnie uzupełniali.

Piąty cel opisany jest w Nowym Testamencie.

	Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się 
	z żoną swoją, ibędą dwoje jednym ciałem. Tajemnica 
	to wielka, aja mówię: w odniesieniu do Chrystusa
	i do Kościoła.
/Ef 5,31-32/

Związek między kobietą imężczyzną jest pewną tajemnicą. Tajemnica to wielka, aby opuścić swoich rodziców ipołączyć się z kimś innym, tworząc jedność. To trudne do pojęcia. Dlatego Biblia używa innej tajemnicy, aby opisać związek małżeński. Jest to tajemnica Jezusa Chrystusa i Kościoła.

Związek między mężem iżoną powinien być taki, jak związek między Chrystusem i Kościołem.

Wniosek z powyższych rozważań jest niezwykły dla współczesnego człowieka. Małżeństwo to coś więcej niż tylko związek fizyczny, społeczny i ekonomiczny między mężczyzną ikobietą. Małżeństwo to związek, którego nadprzyrodzone cele określił sam Bóg-Stwórca.
Zbierzmy je zatem jeszcze raz:

David i Sandy Simmons

SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO

ISBN: 9788378291435
wyd.: Vocatio 2014

Niniejsza książka powstała na podstawie zarejestrowanej na żywo konferencji dla małżeństw. Mówcy prowadzili nauczanie, opierając się na programie opracowanym przez FamilyLife Ministry (Campus Crusade for Christ International). Takie weekendowe konferencje o szerszym i dostosowanym do polskich warunków programie organizowane są kilka razy do roku w różnych częściach Polski przez Ruch Chrześcijański Mt28. Dla zainteresowanych uczestnictwem wkonferencji dla małżeństw lub zorganizowaniem podobnej wswoim mieście podajemy adres:

SŁUŻBA RODZINIE
Ruch Chrześcijański Mt28
ul. Polnej Róży 1C 
02-798 Warszawa
www.mt28.pl

Wybrane:
Wstęp - dwugłos małżeńskiBoże cele dla małżeństwa

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wychowanie rozmowa żona konferencja Boży plan mąż komunikacja Boży zamysł szczęśliwe małżeństwo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W