Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
22 września 2019
niedziela
Rok liturgiczny: C/I
XXV Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Am 8, 4-7
Psalm responsoryjny:
Ps 113
Drugie czytanie:
1 Tm 2, 1-8
Werset przed Ewangelią:
2 Kor 8, 9
Ewangelia:
Łk 16, 1-13
św. Feliks II, papież, św. Landus lub Lô, św. Bodo, św. Emmeramus, św. Maurice z Agaunum, św. Tomasz z Villanova, św. Phocas the Gardener, św. Salaberga.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Am 8, 4-7
Czytanie z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać».

Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków».

Psalm responsoryjny

Ps 113
Ps 113 (112), 1-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1 b i 7 b)

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
Albo: Alleluja

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
Albo: Alleluja

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, †
który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
Albo: Alleluja

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
Albo: Alleluja

Drugie czytanie

1 Tm 2, 1-8
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

2 Kor 8, 9
Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 16, 1-13
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”.

Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości.

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Słudzy Boga czy mamony?

Nikt dziś nie przyzna się do tego, że jest sługą mamony. Wielu natomiast zakwestionuje tak postawione pytanie jak w tytule dowodząc, że życie nie jest czaro białe, że można nie wierzyć w Boga i jednocześnie prowadzić głębokie, duchowe życie, gdzie dobra materialne są tylko jego niewielkim odcinkiem. Cóż, trudno przyznać nie tylko przed innymi, ale także przed samym sobą, że w życiu większość czasu marnotrawimy na pogoń za rzeczami, które przemijają szybciej od nas.
W czasie owej pogoni, w naszym życiu, w którym troszczymy się zarówno o sprawy materialne jak i duchowe, kształtuje się nasze człowieczeństwo. Nie na darmo Pan Jezus uczy nas, abyśmy zdobywali sobie niebo mamoną. Oczywiście, nie kupimy biletu do nieba, ani nie uiścimy za siebie ceny należnej. Zostaliśmy przecież nabyci drogocenną krwią Chrystusa i żadne rzeczy materialne nie wykupią nas od tego, czego Bóg oczekuje w kwestii zbawienia naszej duszy.
Drugie czytanie w jakże aktualny sposób napomina nas, abyśmy modlili się za siebie nawzajem, w tym, za rządzących i sprawujących władzę. Stosunki społeczne, które we współczesnych czasach zależą od tak wielu czynników kształtowane są przez nas wszystkich. Dopóki nie jesteśmy zupełnie pozbawieni wolności, dopóty trudno nam zrzucać całą winę za panoszące się zło na środki przekazu, władzę czy opozycję, kościół, polityków czy najbliższych sąsiadów. Z naszą wolną wolą i przy pomocy rozumu możemy kształtować nasze wnętrze na wzór świętych, bądź idoli współczesnego świata.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Owa modlitwa i wzajemna troska mają przypominać nam, że wszystko co przemija, powinniśmy podporządkować temu, co trwa wiecznie. Zatem uczciwość wobec siebie, także w kwestiach gospodarczych i politycznych, przedkładanie dobra duszy nad dobro ciała, jest nie tylko wymogiem Ewangelii. Jest dowodem naszej wiary, że to co doczesne, nie przesłania nam tego co wieczne. Żadna zaś rzecz materialna nie przysłania nam Boga. Współczesna mamona to nie tylko pieniądze. Może to być także władza, popularność czy nawet ilość \"lajków\" na Facebooku. Aby zrozumieć komu służę, trzeba zadać sobie pytanie, co lub kto stoi ponad Bogiem w moim życiu?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Służę Bogu czy mamonie?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W