Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
19 kwietnia 2021
poniedziałek
Rok liturgiczny: B/I
3. wielkanocny
Pierwsze czytanie:
Dz 6, 8-15
Psalm responsoryjny:
Ps 119
Werset przed Ewangelią:
Mt 4, 4b
Ewangelia:
J 6, 22-29
św. Leon IX, papież, św. Alphege, św. Geroldus, św. Expeditus.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Dz 6, 8-15
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.

Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.

Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: «Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu». W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn.

Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał».

A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego, podobną do oblicza anioła.

Psalm responsoryjny

Ps 119
Psalm (Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1))

Błogosławieni słuchający Pana
Albo: Alleluja

Chociaż zasiadają możni, przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.
Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
moimi doradcami Twoje ustawy.

Błogosławieni słuchający Pana
Albo: Alleluja

Wyjawiłem Ci moje drogi, a Ty mnie wysłuchałeś, *
naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.

Błogosławieni słuchający Pana
Albo: Alleluja

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
Wybrałem drogę prawdy, *
pragnąc Twych wyroków.

Błogosławieni słuchający Pana
Albo: Alleluja

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Mt 4, 4b
Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 6, 22-29
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Poszukując Jezusa

Ileż to razy słyszy się słowa, że mamy nie zniechęcać do wiary i Kościoła, że nie ważne są normy liturgiczne i pobożność, ważne zaś aby nieść w świat przekaz, iż Kościół Chrystusowy jest dla każdego, że nasza powszechność polega na tym, aby nas nikt nie krytykował i by wszyscy nas lubili. Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje nam jasno, że Jezus nie zabiegał o uczniów i słuchaczy, którzy pozbawieni motywacji nadprzyrodzonej poszukiwali Go, licząc na ziemskie dobra. Zresztą samo rozmnożenie chleba jest największym dowodem na to, że Jezus nie prowadził dysput, których celem byłoby zdobywanie popularności, ziemska władza lub też przyciągnięcie uczniów za wszelką cenę.
Zbawiciel demaskując prawdziwe powody tych, którzy Go poszukiwali nie tyle okazuje im lekceważenie, co pragnie ich doprowadzić do wiary. Wie, że zadowalając się jedynie ich płytką motywacją i obecnością dla ziemskiego chleba tak naprawdę naraża ich na największą stratę i tragedię jakiej mogliby doświadczyć, a mianowicie potępienie. Jezus bowiem nie przyszedł, aby zapewnić nam chleb nasz powszedni, choć dawał ludziom chleb do sytości i uczył jak modlić się do Ojca, aby nie zabrakło nam nigdy naszego chleba powszedniego. Cóż jednak człowiekowi po dostatku ziemskiego pokarmu, jeśli sam człowiek pozbawia się pokarmu na życie wieczne?
Wiara w Zbawiciela i pójście za Nim jest ważniejsze niż wszystkie dobra świata. Jezus nie jest przecież instancją odwoławczą w naszych ziemskich sprawach. Nie jest naszym rozjemcą i mediatorem. Jest Mistrzem. Zbawicielem. Synem Bożym. Właśnie tej wiary zabrakło tym, którzy szukali Jezusa, ale nie myśleli o wieczności a jedynie o chlebie. Tego brakuje także niejednokrotnie nam samym, którzy jesteśmy gotowi do długich modlitw, poświęceń, wyrzeczeń i nawet postów. Ale zazwyczaj wtedy, gdy na horyzoncie jawi się pragnienie jakiegoś dobra doczesnego. Skądinąd niejednokrotnie dobra najwyższej wagi, ale dobra ziemskiego. Słabnie natomiast nasza pobożność i gorliwość, gdy zaczynamy mówić o dobru najwyższym – zbawieniu dusz.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dzisiejszy świat postępuje według własnych, przyjętych przez siebie reguł. Swoimi regułami rządzą się polityka, ekonomia, świat mediów a nawet duszpasterstwo. Tyle razy z niepokojem mówmy o tym, że młode pokolenie coraz mniej zainteresowane jest religią, że mniej mamy powołań zaś więcej kapłańskich kryzysów i odejść. Analizujemy to wszystko tak, jak gdyby Kościół był rzeczywistością jedynie ludzką, bez Chrystusa jako głowy. Modlimy się do Niego, a i owszem, ale jakże często jedynie o zmianę postaw czysto ludzkich, zapominając, że nie o statystyki tu chodzi i nie jedynie o chleb doczesny, ale o zbawienie dusz i życie wieczne.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy moja wiara nie zatrzymuje się jedynie na chlebie?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

Polecamy

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W