1
czerwca
czwartek
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Rok liturgiczny: A/I
Pierwsze czytanie:
Rdz 22, 9-18
Psalm responsoryjny:
Ps 40
Werset przed Ewangelią:
Flp 2, 8-9
Ewangelia:
Mt 26, 36-42

Patroni:

 • św. Justyn,
 • św. Charyton, Charitus, Evelpistus, Ierax, Poeon i Liberianus ,
 • św. Ammon, Zenon, Ptolomeusz, Ingenis i Teofil ,
 • św. Ischyrion i V towarz.,
 • św. Prokulus,
 • św. Fortunat,
 • św. Caprasius,
 • św. Florus,
 • św. Ronan,
 • św. Wistan,
 • św. Szymon (Symeon) z Trier,
 • św. Eneco,
 • bł. Teobald,
 • bł. Jan Pelingotto,
 • bł. Jan Storey,
 • bł. Alfons Navarrete, Ferdynand od św. Józefa de Ayala i Leo Ta-naka,
 • bł. Jan Chrzciciel Vernoy de Montjournal,
 • bł. Jan Chrzciciel Scalabrini,
 • św. Hannibal Maria Di Francia
Kolor szat: biały

Liturgia na dzisiaj:

Pierwsze czytanie

Rdz 22, 9-18
Czytanie z Księgi Rodzaju

Gdy Abraham i Izaak przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę „Pan widzi”. Stąd to mówi się dzisiaj: «Na wzgórzu Pan się ukazuje».

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».

[lub:]
Hbr 10, 4-10)
Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Niemożliwe jest, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.

Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże».

Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Psalm responsoryjny

Ps 40
Ps 40 (39), 7-8a. 8b-9. 10-11b. 17 (R.: por. 8a i 9a)
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

W zwoju księgi jest o mnie napisane: *
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje Prawo *
mieszka w moim sercu».

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.
Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają,
a ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
niech zawsze mówią: «Pan jest wielki».

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Flp 2, 8-9

Alleluja, alleluja, alleluja

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 26, 36-42
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

Wybierz dzień:

„Czuwajcie i módlcie się” (Mt 26,41)

ks. Waldemar Turek ks. Waldemar Turek

„Czuwajcie i módlcie się” (Mt 26,41)   unsplash.com

W święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Ewangelia przypomina nam scenę w Getsemani. Jezus „wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę” (Mt 26,37). Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, który smuci się i trwoży, jest nam bardzo bliski, bo przeżywa to, co niejednokrotnie staje się naszym udziałem. Przypominamy sobie tutaj te chwile naszego życia, a nawet długie okresy, w których brakowało nam radości, ufności i pokoju, a towarzyszył lęk wywołany jakąś trudną sytuacją dotyczącą bezpośrednio nas samych albo kogoś nam bliskiego.

„I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!” (Mt 26,40). Jezus zdaje sobie doskonale sprawę z tego, co Go czeka w najbliższych godzinach i dniach, ale chce przede wszystkim pełnić wolę Ojca. Jakże to ważne także dla nas, abyśmy starali się w naszym codziennym życiu przede wszystkim odczytywać wolę Ojca i ją pełnić, bo od tego zależy nasze prawdziwe szczęście. Chciejmy tej woli szukać i chciejmy dochować wierności Bogu. Niech nie przeszkadza nam w tym świadomość naszych grzechów i słabości. Jeśli je uznajemy i wyznajemy przed Nim, On okazuje nam swoje miłosierdzie, tak jak to czynił w stosunku do Piotra i uczniów, którzy nie byli w stanie trwać z Nim nawet jednej godziny.

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 26,41). Utrapienia i pokusy należą do naszych duchowych doświadczeń, o czym przypomina nam Księga Hioba w retorycznym pytaniu: „Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka?” (7,1). A Tomasz à Kempis zauważa, że ci, którzy próbują uciec od pokus, „głębiej w nie wpadają. Nie możemy zwyciężyć pokusy przez samą tylko ucieczkę; lecz przez cierpliwość i prawdziwą pokorę staniemy się silniejsi od wszystkich nieprzyjaciół”. 

Uczniowie Chrystusa zasnęli. Może odruchowo i w nieuświadomiony sposób chcieli zapomnieć o tym wszystkim, co w życiu trudne i bolesne. Jakże bliscy są nam w tej postawie. Dlatego wsłuchajmy się dzisiaj w głos Pana, który swoimi słowami tak bardzo nas zachęca do nieustannej modlitwy i do duchowej walki przez całe życie. Już Ojcowie Kościoła mówili, że pomoc duchowa jest mierzona także wysiłkami tego, który o nią prosi. Czuwajmy zatem i nieustannie módlmy się, abyśmy nie ulegli pokusie (por. Mt 26,41).
      
 

Pekao