Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na jutro

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
17 grudnia 2019
wtorek
Rok liturgiczny: A/II
Dzień Powszedni
Pierwsze czytanie:
Rdz 49, 1a. 2. 8-10
Psalm responsoryjny:
Ps 72
Ewangelia:
Mt 1, 1-17
św. Łazarz, św. Sturmi, św. Begga, św. Vivina, św. Olympias.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Rdz 49, 1a. 2. 8-10
Czytanie z Księgi Rodzaju

Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich: «Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego!

Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!»

Psalm responsoryjny

Ps 72
Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17 (R.: por. 7))
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Niech góry przyniosą pokój ludowi, *
a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu, *
będzie ratował dzieci biedaków.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Niech jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.
Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *
niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Alleluja, alleluja, alleluja

Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie,
przyjdź i naucz nas drogi roztropności.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 1, 1-17
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Rodowód Syna Człowieczego

Właściwie w jakim celu dzisiejsza Ewangelia podaje nam rodowód Jezusa Chrystusa? Czyż nie wystarczy nam, statystycznym katolikom wiadomość, że Jezus narodził się z Maryi a św. Józef był opiekunem Zbawiciela? Te wszystkie imiona, które brzmią dla nas niezbyt znajomo rzadko kojarzą się z konkretnymi biblijnymi wydarzeniami, a przypisanie ich do znanych nam wydarzeń z historii Zbawienia w większości sprawiłoby problem nawet wielu duchownym czy katechetom. Zatem?
Można podejść i tak do dzisiejszej lektury Słowa Bożego, ale można i inaczej. Po pierwsze, ów rodowód to świadectwo, że Syn Człowieczy, Jezus Chrystus nie jest jakąś postacią mityczną, nie jest tylko Bogiem, ale przyjął naturę ludzką, a Jego narodzenie w Boskich planach poprzedziło długie przygotowanie ludzkości i wybraństwo wielu osób. Następnie ów rodowód to świadectwo, że Chrystus Pan prawdziwie jest potomkiem Dawida. Nie jest żadnym uzurpatorem, samozwańcem, ale jest prawowitym spadkobiercą i dziedzicem Królestwa Izraela.
Przeżywany przez nas adwent mobilizuje nas do rozmyślań i postanowień. Dzisiejsza liturgia Słowa to doskonała motywacja, aby poświęcić więcej czasu na lekturę Pisma świętego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Być może właśnie te ostatnie dni adwentu dopominają się w ten sposób o więcej czasu spędzonego nad Pismem Świętym. Odszukaniu choć kilku z tych postaci, które wymienione są jako przodkowie Zbawiciela i refleksji and tym, jak Bóg w Swoich nieskończonych planach na długo przed wcieleniem prowadził ludzkość przygotowując ją na wypełnienie odwiecznych Boskich obietnic.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jak dużo czasu poświęcam na lekturę Pisma św.?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W