Papież: w dialogu ważne pogodzenie prymatu z synodalnością

„Dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołem katolickim i prawosławnym powinien zmierzać do wspólnego zrozumienia prymatu i synodalności oraz właściwej relacji pomiędzy nimi w służbie jedności Kościoła” – przypomniał Papież Franciszek.

Członkowie Stowarzyszenia Prawa Kościołów Wschodnich przybyli do Rzymu z okazji 50-lecia swojego istnienia. Ojciec Święty zauważył, że to spotkanie stworzyło również okazję do jego spotkania z patriarchą Bartłomiejem. Stwierdził, że dzięki uczestnictwu w dialogu specjalistów z różnych Kościołów można się wiele nauczyć od innych: w teologii, życiu duchowym, liturgii, w działalności duszpasterskiej oraz w prawie kanonicznym.

Papież – prawo i eklezjologia wzajemnie się przenikają

"To właśnie ono, [prawo kanoniczne] odgrywa ważną rolę w dialogu ekumenicznym. Wiele spotkań teologicznych, które prowadzi Kościół katolicki, w szczególności z Kościołem prawosławnym oraz z Kościołami wschodnimi ma naturę eklezjologiczną. Posiadają więc również charakter kanoniczny, na ile eklezjologia wyraża się w instytucjach i prawie Kościołów – podkreślił Papież. - Jest więc jasne, że prawo kanoniczne nie jest jedynie pomocą w dialogu ekumenicznym, ale pozostaje jego wymiarem podstawowym. Z drugiej strony, jest oczywiste, że dialog ekumeniczny stanowi również ubogacenie dla prawa kanonicznego."

Jako przykład takiego ubogacenia Franciszek wskazał synodalność. Przypomniał, że zadanie budowania Kościoła synodalnego stanowi misję, do której wszyscy są powołani. Badania i poszukiwania podejmowane przez specjalistów od prawa kanonicznego mają wymiar synodalny. Wyrażają się we wspólnym podążaniu, wzajemnym słuchaniu, porównywaniu tradycji oraz w wymianie doświadczeń, aby szukać drogi do pełnej jedności.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao