Ks. dr Drąg: trzeba odkryć głębię zamysłu Bożego względem małżeństwa i rodziny

Potrzeba nowej dynamiki duszpasterskiej, nowych rozwiązań prawnych, aby odkryć głębię zamysłu Bożego względem małżeństwa i rodziny - powiedział ks. dr Przemysław Drąg na Międzynarodowym Kongresie Rodziny.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin wygłosił jeden z wykładów w czasie odbywającego się w Warszawie Międzynarodowego Kongresu Rodziny. Hasłem wydarzenia są słowa: „Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie”.

W prelekcji zatytułowanej „Głoszenie Ewangelii rodziny fundamentem więzi małżeńskich i rodzinnych w ośrodkach emigracji polonijnej” ks. dr Przemysław Drąg wskazał na różne motywy migracji: polityczne, ekonomiczne, ze względu na współpracę handlową, wymianę kulturową czy odbywanie studiów za granicą. „Duszpasterstwo musi dostosować się do tego, co zastaje na miejscu” - postulował prelegent, podkreślając, że sposób docierania do różnych grup na emigracji musi być zróżnicowany.

Kapłan zauważył, że zakres oddziaływania jest zależny także od wykształcenia, w tym poziomu wiary. Wreszcie, inne działania należy podjąć np. względem osób, które są emigrantami w drugim czy trzecim pokoleniu.

Ks. Drąg podkreślił, że zdarza się, iż do ośrodków duszpasterstwa przychodzą także osoby, którymi nie kieruje motywacja religijna, a jedynie chęć spotkania czy porozmawiania. „Nie możemy ich zlekceważyć i pozbawić możliwości słuchania o Ewangelii i rodzinie” - postulował dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

Wśród zadań stojących przed duszpasterstwem na emigracji ks. Drąg wymienił przede wszystkim ochronę tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i obrządkowej migranta. Prócz tego koniecznym jest ułatwianie właściwej integracji, która unika getta. Innym zadaniem duszpasterstwa, które głosić ma Ewangelię życia i rodziny, jest takie prowadzenie wierzących, by ci mogli dzielić się świadectwem wiary z innymi. „Ważnym jest, by przekaz Ewangelii rodziny odbywał się poprzez świadectwo doświadczonych małżeństw” - mówił ks. Drąg.

Wśród celów pośrednich duszpasterstwa małżeństw i rodzin za św. Janem Pawłem II kapłan wymienił: tworzenie wspólnoty osób w małżeństwie, co jest fundamentem wszystkiego, co dzieje się w rodzinie, troskę i odpowiedzialność za życie oraz zaangażowanie w społeczność i w Kościół.

Cele te, zdaniem ks. Drąga, uzupełnił papież Franciszek, mówiąc o towarzyszeniu, rozeznawaniu i integrowaniu. - Towarzyszenie uwzględnia warunki każdej rodziny; rozeznawanie pozwala w sposób konkretny zrozumieć uwarunkowania miejsca i czasu, a integrowanie prowadzi do tego, że rodzina może poczuć się szczęśliwa” - mówił prelegent.

Zastanawiając się jak głosić Ewangelię małżeństwa i rodziny kapłan podkreślił, że potrzeba nowej dynamiki duszpasterskiej, nowych rozwiązań prawnych, aby odkryć głębię zamysłu Bożego względem małżeństwa i rodziny. W jego opinii duszpasterstwo opiera się na głoszeniu piękna Ewangelii i nie może być tylko krytyką świata, ale ma stać się pozytywnym działaniem, które ma prowadzić do odkrycia zamysłu Boga co do rodziny.

Ks. Drąg postulował, by małżeństwa doświadczone służyły innym małżeństwom, by otworzyły się na dialog z młodymi ludźmi. Jego zdaniem koniecznym jest również tworzenie ekip duszpasterskich, które będą wychodziły do innych oraz organizowanie mniej zobowiązujących czy mniej formalnych spotkań przy parafii.

Organizatorami odbywającego się Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Międzynarodowego Kongresu Rodziny jest Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród współorganizatorów jest m.in. Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej czy Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

W trakcie kolejnych kongresowych dni - wydarzenie potrwa do niedzieli - podejmowane będą kwestie dotyczące sytuacji rodzin w kontekście migracji zarobkowej, istoty więzi małżeńskiej, znaczenia wartości w budowaniu więzi w rodzinie. Goście z zagranicy mówić będą natomiast o sytuacji małżeństw i rodzin w Rosji, na Białorusi, we Francji czy Niemczech.

rl (KAI) / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao