Kościół wobec przestępstwa pedofilii

„Zero tolerancji dla pedofilii” – takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy.

Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań jest wypracowanie systemu ochrony nieletnich oraz „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski, które są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo polskie. W każdej diecezji biskupi powołali Delegatów ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Od 2013 roku działa też Centrum Ochrony Dziecka, które przeszkoliło dotąd ok. 2 tys. osób. Nad jego pracami czuwa koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży – o. Adam Żak, SJ.

„Zero tolerancji dla pedofilii” – takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy.

W czerwcu 2009 r. (jeszcze przed okólnikiem z Kongregacji Nauki Wiary) Konferencja Episkopatu Polski przyjęła szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia. W dokumencie z 9 października 2013 r. biskupi polscy oświadczyli: „Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy”. Biskupi zaapelowali wówczas o reagowanie na krzywdę dzieci i szeroką prewencję. Przeprosili też za tych duchownych, którzy skrzywdzili dzieci. Prosili o szerokie spojrzenie na problem pedofilii, podkreślając, że ochrony i poczucia bezpieczeństwa potrzebują wszystkie dzieci, we wszystkich środowiskach.

W 2014 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”. Zostały one zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 2015 r. W 2017 roku zostały one zaktualizowane, tak aby odpowiadały ostatnim zmianom w prawie polskim.

3 marca 2017 roku w polskich diecezjach miał miejsce dzień modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii. Już wcześniej, w 2014 r. w Krakowie, miała miejsce ogólnopolska liturgia pokutna za grzech pedofilii.

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

maj 2011

Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich – 3 maja 2011.

Kongregacja Nauki Wiary wystosowała okólnik do wszystkich katolickich konferencji biskupich na świecie w sprawie opracowania szczegółowych wytycznych.

List kard. Williama Levady do Konferencji Episkopatów – 3 maja 2011 r.

maj 2010

Normy motu proprio «SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA» wprowadzenie historyczne – tekst zatwierdzony przez Ojca Świętego Benedykta XVI – 21 maja 2010 r.

Normy materialne «DE GRAVIORIBUS DELICTIS» – 2010 r.

DOKUMENTY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

czerwiec 2017

„Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich”

abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

18.02.2017

WYTYCZNE dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.

czerwiec 2017

 KEP znowelizowała Wytyczne dostosowując je do nowelizacji Kodeksu karnego.

październik 2014 r.

WYTYCZNE dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.

Rada Prawna KEP wprowadziła do Wytycznych uwagi Stolicy Apostolskiej

czerwiec 2014 r.

PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

październik 2013 r.

„Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy”.

9 października 2013 r.

Biskupi przyjęli trzy aneksy do Wytycznych.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony dzieci i młodzieży.

czerwiec 2013 r.

Powołanie koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży

Delegaci diecezjalni ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Delegaci zakonni ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

marzec 2012 r.

KEP przyjęła nową wersję Wytycznych

czerwiec 2009 r.

Wewnętrzne wytyczne przyjęte przez KEP

KEP przyjęła szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia.

WYPOWIEDZI PAPIEŻA

Przemówienie Papieża Franciszka do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich – 21 września 2017 r.

Przemówienie Papieża Franciszka Przemówienie podczas spotkania z biskupami przybyłymi na Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii – 27 września 2015 r.

Homilia Papieża Franciszka – Msza św. w kaplicy Domu św. Marty z udziałem niektórych ofiar nadużyć seksualnych dokonanych przez księży – 7 lipca 2014 r.

List pasterski Papieża Benedykta XVI do katolików Irlandii -19 marca 2010 r. 

INNE WYPOWIEDZI

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii – 3 marca 2017 r.

CENTRUM OCHRONY DZIECKA

Działania Centrum Ochrony Dziecka

Centrum Ochrony Dziecka (COD) działa przy Akademii „Ignatianum” w Krakowie od marca 2014 roku. To ośrodek naukowy, a zarazem szkoleniowy w zakresie profilaktyki zagrożeń dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Jego głównym zadaniem jest kształcenie specjalistów, którzy zdobytą wiedzę i doświadczenie przeniosą do własnych środowisk. Instytucją kieruje o. Adam Żak SJ, wyznaczony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Centrum oprócz kształcenia kadry opracowuje programy prewencji nadużyć seksualnych oraz wzory dobrych praktyk. Z jego inicjatywy w czerwcu 2014 roku została zorganizowana pierwsza w Polsce konferencja przedstawiającą specyfikę nadużycia seksualnego wobec nieletnich w Kościele. Konferencja była adresowana do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, psychologów, pedagogów, formatorek i formatorów, odpowiedzialnych za ruchy katolickie i duszpasterstwa dzieci i młodzieży oraz do innych osób, które w swojej pracy mogą się spotkać z ofiarami i sprawcami. Towarzyszyła jej liturgia pokutna za grzech pedofilii.

Od kilku lat przedstawiciele Centrum Ochrony Dziecka oprócz działalności warsztatowej i szkoleniowej biorą udział m.in. w Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc Dzieciom – ofiarom przestępstw. Współpracują też od początku swej działalności z Centrum Ochrony Dzieci działającym obecnie w Rzymie.

21 listopada 2017 roku, wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty, Centrum Ochrony Dziecka organizuje w Krakowie konferencję „Ochrona dziecka przed przemocą”.

Cele COD – rozmowa z ks. Adamem Żakiem, koordynatorem KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Struktura organizacyjna COD

Więcej dokumentów i informacji – Strona internetowa Centrum Ochrony Dziecka


Źródło: episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama