Nowy numer biuletynu Anamnesis

Przybądź, Duchu Święty… W pracy Tyś ochłodą…

OD REDAKCJI

Oddając do ręki Czytelników ostatni numer rocznika 2018, jeszcze raz pragniemy pochylić się nad tajemnicą Ducha Świętego, którym jesteśmy napełnieni. Święty Jan nazywa Go „Parakletem”, co możemy rozumieć w kilku znaczeniach: rzecznik, udzielający pomocy, obrońca, pocieszyciel. Wszystkie przywołane określenia ukazują Ducha jako przeciwstawionego diabłu (oskarżycielowi, potwarcy), który dniem i nocą oskarża [braci] przed Bogiem naszym (Ap 12, 10). Duch jest także źródłem radości oraz wytchnienia w czasie ludzkiego wysiłku (nie tylko fizycznego). To jest jedna z podstawowych reguł rozpoznawania duchów: tam, gdzie nie ma radości i Bożego wytchnienia, tam trudno mówić o obecności Ducha Świętego. Radość i ochłoda (o którą Kościół modli się słowami Sekwencji) jest znakiem Bożej łaski. Radość jest potwierdzeniem bliskości Boga, jest świadectwem działania mocą Ducha wiecznej radości (por. J. Ratzinger. Benedykt XVI, Bóg Jezusa Chrystusa, Wydawnictwo Znak: Kraków 2006, s. 116-117).

W dziale NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO znajdują się wyjątkowo liczne teksty papieża Franciszka, który w czasie środowych audiencji generalnych na Placu Św. Piotra w Rzymie, kontynuował refleksję poświęconą zagadnieniom liturgicznym. Wygłosił dwanaście katechez, z których dziewięć dotyczy sakramentu chrztu świętego, a trzy odnoszą się do sakramentu bierzmowania. Ostatnia z nich, wygłoszona dnia 6 czerwca 2018 roku, zamknęła cykl dotyczący kwestii liturgicznych.

Ponadto, sprawy liturgii zostały podjęte przez papieża Franciszka w czterech homiliach. Trzy z nich zostały wygłoszone w Rzymie na okoliczność ważnych obchodów liturgicznych (Niedziela Miłosierdzia Bożego, uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa), zaś czwarta – w czasie wizyty we włoskiej miejscowości Molfetta. Ojciec Święty Franciszek skierował także dwa przesłania: jedno jest zapisem rzymskiego spotkania z uczestnikami międzynarodowej pielgrzymki ministrantów, a drugie zostało adresowane do biskupa płockiego Piotra Libery, na okoliczność 450. rocznicy śmierci Św. Stanisława Kostki.

Dział DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ zawiera pięć dekretów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pierwszy dotyczy nadania patronatu Św. Barbary dla miasta Knurów (archidiecezja katowicka). Kolejne dwa stanowią decyzję o wpisaniu obchodów liturgicznych do kalendarzy diecezjalnych (archidiecezja warszawska i diecezja włocławska). Natomiast archidiecezja krakowska – ciesząc się beatyfikacją Hanny Chrzanowskiej, uzyskała zatwierdzenie łacińskiego tekstu Kolekty oraz polskiego tłumaczenia ku czci nowej Błogosławionej. Zaś diecezja siedlecka otrzymała dekret nadający tytuł i godność bazyliki mniejszej dla sanktuarium Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim.

Wśród dokumentów Stolicy Apostolskiej należy wymienić dekret Penitencjarii Apostolskiej, określający możliwość uzyskania odpustu zupełnego w bazylice mniejszej w Sieradzu (diecezja włocławska).

Dział NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII zawiera cztery homilie, w których podejmowane są wątki natury liturgicznej (kard. Stanisław Dziwisz, abp Wiktor Skworc, bp Roman Pindel, bp Piotr Greger). Trzech biskupów diecezjalnych wydało dekrety ustanawiające w powierzonych im diecezjach sanktuaria: kard. Kazimierz Nycz (archidiecezja warszawska), abp Józef Kupny (archidiecezja wrocławska) i bp Romuald Kamiński (diecezja warszawsko-praska). Ważnym głosem biskupim jest stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary, wyrażający sprzeciw Stolicy Apostolskiej wobec udzielania Komunii świętej protestantom.

Dział zatytułowany FORMACJA LITURGICZNA zawiera artykuł o. dra Nikodema Kilnara OSPPE, ukazujący historyczną perspektywę pielgrzymek muzyków kościelnych na Jasną Górę w latach 1900-1982. Krajowy duszpasterz tego środowiska opracował także historię pielgrzymowania w latach następnych. Tekst przedłożenia ukaże się w następnym numerze biuletynu.

W dziale DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE znajduje się ważny głos abpa Guido Pozzo dotyczący liturgii. Sekretarz Komisji Papieskiej Ecclesia Dei uczestniczył w licheńskich warsztatach liturgicznych Ars celebrandi. Podjął kilka bardzo ciekawych myśli dotyczących traktowania i sprawowania liturgii. Tekst całego przedłożenia ukaże się w 96. numerze biuletynu.

Znaleźć można również ciekawą refleksję dotyczącą kwestii diakonatu stałego w Kościele polskim, ukazującą zagadnienie w wymiarze historycznym, akcentując podstawowe walory teologiczne i kreśląc aktualne wyzwania. W tym dziale znajdziemy także odpowiedzi na niektóre pytania kierowane do Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Dział INFORMACJE zawiera dwa sprawozdania (z zebrania Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz z międzynarodowego spotkania liturgicznego we włoskim klasztorze w Bose). Są także informacje na temat działań na polu liturgicznym przez Hierarchów spoza Polski (papież Franciszek, kard. Luis Sako, abp Guido Pozzo), a także notka o międzynarodowej pielgrzymce ministrantów do Rzymu. Ponadto, dotarła do nas wiadomość, że w roku bieżącym Nagroda Baltazara Fischera nie została przyznana.

Z terenu Kościoła w Polsce na uwagę zasługuje fakt uznania kolejnego wina za materię godną sprawowania Eucharystii (dekret bpa Adama Bałabucha) oraz kilka wydarzeń liturgicznych, o różnym charakterze, jakie miały miejsce w diecezjach: pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (Święty Krzyż na terenie diecezji sandomierskiej), rekolekcje dla diakonów stałych (Rokitno na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej). W diecezji bielsko-żywieckiej oraz diecezji radomskiej odbył się obrzęd błogosławienia wdów, zaś diecezja toruńska była miejsce ustanowienia nowych lektorów. Natomiast w benedyktyńskim klasztorze w Tyńcu odbył się pokaz księgi liturgicznej Antyfonarza opata Mścisława. Informacje zostały zwieńczone – jak zwykle – wykazem najnowszych publikacji z zakresu nauczania i celebracji tajemnic świętej liturgii.

Księdzu Biskupowi Stefanowi Cichemu – świętującemu 20. rocznicę przyjęcia święceń biskupich – dziękuję za pomoc w „zbieraniu” informacji oraz za wykaz nowości wydawniczych. Wszystkim Czcigodnym Czytelnikom życzę miłej lektury, radości Ducha Świętego oraz Bożej ochłody na czas trudnych doświadczeń i zmagania się z wszelakimi problemami.

Bp Piotr Greger

Bielsko-Biała, dnia 8 września 2018 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao