Konferencja prasowa w Toruniu. Kształtuj Środowisko Młodzieży

16 lutego w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu podczas Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych oraz zebrania Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odbyła się konferencja prasowa mająca na celu przybliżenie kierunków działania Stowarzyszenia.

Do Konferencji Prasowej zaproszeni zostali: JE ks. bp. Marek Solarczyk – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. KSM; Patryk Czech – Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM, Koordynator projektu pn. Środowisko Młodzieży; Pan Sławomir Mazurek – Minister Środowiska, Podsekretarz Stanu; ks. dr Andrzej Lubowicki – Asystent Generalny KSM oraz ks. Łukasz Meszyński – Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Toruńskiej.

Wypowiedź JE ks. bp. Marka Solarczyka można podzielić na trzy, przenikające się wzajemnie obszary: 1. KSM; 2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w kontekście Synodu, który miał miejsce w Rzymie w październiku „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”; 3. jak również przywołane zostały minione Światowe Dni Młodzieży w Panamie.

Bp Marek Solarczyk podsumowując swoją wypowiedź wskazuje, że Kościół w sposób szczególny zwraca się dzisiaj w stronę młodzieży, pokłada w niej nadzieję i że Kościół w Polce nie odbiega od tego trendu: „Młodzi, którzy są w Polsce mają wielkie możliwości” – mówił do zgromadzonych na konferencji prasowej dziennikarzy.

Patryk Czech - Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM, Koordynator projektu pn. Środowisko Młodzieży przedstawił główne założenia projektu pn. Środowisko Młodzieży realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5.5 Międzydziedzinowe Edukacja Ekologiczna, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego Beneficjentem jest Fundacja Dla Młodzieży.

Patryk Czech w pierwszej kolejności przedstawił i omówił cele szczegółowe projektu, tj: krzewienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży; aktywizację społeczną – rozumianą jako budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; których realizacja ma się dokonać poprzez: „Seminaria Środowiska Młodzieży”, szkolenia „Lider Środowiska Młodzieży”, konferencje „Polska Środowiskiem Młodzieży”, eventy „Młodzi_Dobra”,  jak również stworzenie Aplikacja „Dobra”.

Patryk Czech wyraził nadzieję, że szansą tego projektu są szkolenia liderskie „Lider Środowiska Młodych”. Zaplanowano 10 edycji szkoleń, mających na celu wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez tworzenie zorganizowanego środowiska młodych. Przeszkolonych zostanie 200 osób w skali Polski. Uczestnicy szkoleń liderskich zostaną wyposażeni w warsztat z zakresu przywództwa, kształtowania kompetencji miękkich, organizacji życia społecznego z uwzględnieniem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Szkolenia liderskie zaplanowane są na trzy zjazdy po trzy dni.

Eventy „Młodzi_Dobra” – odbędą  się w pięciu miastach w Polsce, w czasie których będą działały punkty informacyjno-promocyjne Projektu, oraz odbędą się warsztaty ekologiczne oraz gry edukacyjne.

Kolejnym planowym działaniem projektu jest organizacja Seminariów Środowiska Młodych. Przewodniczący Prezydium KSM zapowiedział, że pierwsze Seminarium odbędzie się zaraz po zakończeniu konferencji prasowej i wykłady na nim wygłoszą: ks. dr Marcin Szczodry „Ekologia ducha i katolicka nauka społeczna w temacie ekologii” oraz Minister Środowiska Pan Sławomir Mazurek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – „Budowanie środowiska młodzieżowego wokół zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska”.

Ostatnim działaniem przewidzianym w ramach projektu będzie dwudniowa Konferencja podsumowująca „Polska środowiskiem młodych” adresowana jest do liderów środowisk młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców, przedstawicieli samorządów i społeczności lokalnych, organizacji ekologicznych, przedsiębiorców, polityków, decydentów wszystkich szczebli.

Warto  nadmienić, że ten ogromny projekt opiewający na ponad 1,2 mln wpisuje się w 85-lecie działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Więcej na temat projektu można przeczytać na dedykowanej stronie internetowej www.srodowiskomlodziezy.pl

Trzecim prelegentem był – Minister Środowiska, Podsekretarz Stanu, który mówił o kształceniu ekologicznym ludzi młodych oraz wadze społecznej nauki Kościoła w dziedzinie ekologii. Zwrócił uwagę, że nie tylko Papież Franciszek, autor tzw. zielonej encykliki wypowiadał się w kwestiach ekologii, czynił to również Jan Paweł II (chociażby w czasie słynnego kazania w Radomiu).

W opinii Pana Sławomira Mazurka funkcjonujemy w świecie postprawdy i naszym wspólnym zadaniem i zarazem ciążącym na nas obowiązkiem jest wysiłek zmierzający do redefiniowania słów, przywrócenie im pierwotnego znaczenia, w tym również w dziedzinie ekologii, tak by „rozsądnie troszczyć się o dobro wspólne powierzone”.

Ks. Andrzej Lubowicki  - Asystent Generalny KSM podsumował akcję: „Polak z sercem!”, związanej z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, polegającej na zbiórce żywności oraz środków czystości. W akcję zaangażowanych jest 16 diecezji i do tej pory udało się zebrać 11 ton darów.

Druga część wypowiedzi ks. Andrzeja Lubowieckiego poświęcona została omówieniu platformy KSM, mającej być swoistym narzędziem wspierającym rozwój Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w przestrzeni cyfrowej.

Ostatnim punktem poruszonym na konferencji prasowej była zapowiedź nowelizacji Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którą omówił Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Toruńskiej – ks. Łukasz Meszyński.

Na tym konferencję prasową zakończono.

***

„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” z siedzibą w Warszawie powstała w 2009 roku, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Skupia młodzież w wieku 14-30 lat z katolickich organizacji młodzieżowych. Organizuje ją poprzez struktury krajowe i diecezjalne czy grupy parafialne tych organizacji. Fundacja współpracuje z Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, z 38 Zarządami Diecezjalnymi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz oddziałami parafialnymi.
Zasadniczym celem Fundacji jest:1. kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego; 2. angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, kształtowanie wrażliwości na problemy i zagrożenia społeczne, uwrażliwienie na potrzeby bliźnich; 3. wprowadzanie w życie gospodarcze, kształtowanie przedsiębiorczości, wychowanie do uczciwej pracy i kształtowanie odpowiedzialności za jej sumienne wykonywanie; 4. wychowanie w miłości do Ojczyzny, trosce o Naród i Państwo, kształtowanie postaw patriotycznych.

***

Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wiąże się ściśle z historią Akcji Katolickiej w Polsce. To właśnie z Akcji Katolickiej wyrosły pierwsze młodzieżowe organizacje katolickie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. W 1918 roku na terenie Polski istniały różne organizacje. Pod wpływem encykliki Ubi arcano Piusa XI w latach 20-tych pojawiły się tendencje do powołania w Polsce Ligii Katolickiej. W 1930 roku erygowano Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. W trzy dni później papież Pius XI zatwierdził statut tej organizacji. Rozpoczęło się budowanie Akcji Katolickiej w diecezjach. W 1934 roku postanowiono ujednolicić stowarzyszenia wchodzące w skład AK. Wtedy właśnie powstały Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Główny trzon w obu stowarzyszeniach stanowili członkowie dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej utworzonego już w 1919 roku.

Obydwa stowarzyszenia młodzieżowe podporządkowane były AK. Posiadały one jednak pewną odrębność: prowadziły własną działalność posiadały własne władze i strukturę organizacyjną. W okresie międzywojennym młodzież jednoczyła się pod hasłem Budujmy Polskę Chrystusową. Ówczesna działalność KSMM i KSMŻ prowadzona była na czterech płaszczyznach: religijnej kulturalno-oświatowej charytatywnej społeczno-patriotyczne

Na każdym polu młodzież prowadziła liczne akcje, które dyktowane były palącymi potrzebami tamtych czasów oraz zagrożeniami dla Ojczyzny i Kościoła. Uczenie zaangażowania w życie społeczne zaowocowało w późniejszych czasach okupacji zaangażowaniem członków Akcji Katolickiej w Armii Krajowej.

Wybuch wojny spowodował że działalność Akcji Katolickiej w Polsce została zaprzestana. Po wojnie władze komunistyczne zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się. Wskutek bałaganu administracyjnego udało się zarejestrować KSMM w archidiecezjach krakowskiej i poznańskiej. Niestety nie udało się reaktywować KSMŻ. Toteż Kardynał Sapiecha powołał do istnienia w diecezji krakowskiej Żywy Różaniec Dziewcząt – nieformalną grupę która miała stanowić odpowiednik KSMŻ. Wkrótce jednak nasiliły się represje ze strony władz. W 1953 roku rozwiązano zarówno KSMM jak i ŻRD. Wielu KSMowiczów zamordowano, wielu skazano na śmierć lub więzienie. Mimo nasilających się represji KSM kontynuował swą działalność nieoficjalnie. Spotkania prowadził Ks. Kardynał Karol Wojtyła – najpierw w Niegowici jeszcze jako wikary, później w parafii Św. Floriana w Krakowie. W latach 1972-79 udało się mu zorganizować Synod Diecezjalny.

Rok 1989, kiedy Polska odzyskała suwerenność, zrodziła się idea odrodzenia KSM-u. Inicjatorem był były KSM-owicz – Ks. Prałat Antoni Sołtysik – proboszcz parafii Św. Mikołaja w Krakowie. Z jego inspiracji Konferencja Episkopatu Polski wydała 10 października 1990 roku dekret powołujący Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nadając mu osobowość prawną kościelną. W dniu 30 kwietnia 1993 roku podczas Kolejnej Konferencji Episkopatu zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia, a w dwa miesiące później – rozporządzeniem Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów – KSM uzyskał osobowość prawną cywilną. Zadowolenia z faktu reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nie krył Ojciec Św., który w swoim przemówieniu do KSMowiczów mówił : „Liczy na was Chrystus, liczy na was pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”.

Natalia Herold

« 1 »

reklama

reklama

reklama