Kard.Müller: darem życia wiecznego jest udział w synowskiej relacji Chrystusa z Ojcem w Duchu Świętym

Dziś kard. Gerhard Müller, wygłosił prelekcję on-line na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. „Przedpaschalny Jezus poprzez wskrzeszenie umarłych wskazuje na powszechne zmartwychwstanie umarłych w Dniu Ostatecznym” – mówił.

Kard. Gerhard Müller był gościem XVI Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a cielesność” na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Purpurat wygłosił wykład online pt. „Wierzę w zmartwychwstanie ciała”. Rozpoczął  prelekcję od przykładu z Ewangelii, gdzie saduceusze próbowali sprowadzić wiarę w zmartwychwstanie do absurdu. Pytali o to, czyją żoną będzie w przyszłym życiu kobieta, która wyszła za mąż kolejno za siedmiu mężczyzn zgodnie z dawnym żydowskim zwyczajem, kiedy to brat bezdzietnego zmarłego żenił się z wdową po nim w celu spłodzenia potomków (Łk 20,27-38). Chrystus odpowiedział na prowokacyjne pytanie objawieniem zmartwychwstania umarłych jako „konieczną konsekwencją zbawczej woli Bożej”.

„Jezus odwołuje się do samoobjawienia się Boga, który ukazując się Mojżeszowi w postaci Płonącego Krzewu, daje mu się poznać jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg jest Tym, Który Jest; śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i byty tego świata niosą zdrowie. Śmierć przyszła na świat przez zawiść diabła oraz grzech Adama” – tłumaczył były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Przypomniał, że w przytoczonym fragmencie Ewangelii Pan Jezus zwrócił uwagę, iż „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

„Zmartwychwstanie nie zatrzymuje się jedynie na zwykłym odtworzeniu człowieka w jego cielesno-duchowej jedności. (…) Powstanie Jezusa z martwych jest pełnym i ostatecznym objawieniem Jego Bożego synostwa. My zaś w naszym powstaniu z martwych objawimy się ponad naszą naturalną cielesno-duchową jednością jako synowie Boży. Jeśli więc Jezus o tych, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i powstaniu z martwych mówi, że „już umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom w Niebie” to nie oznacza przemianę ludzkiej natury w naturę aniołów, lecz nieśmiertelność, która przystoi im na wzór aniołów jako osobom” – wyjaśnił duchowny.


Powołani do zmartwychwstania
 

Kardynał dodał, że „najgłębszą podstawą zmartwychwstania umarłych jako faktu jest to, że jako dzieci zmartwychwstania staliśmy się dziećmi Bożymi”. „Darem życia wiecznego jest udział w synowskiej relacji Chrystusa z Ojcem w ożywiającym Duchu Świętym” – podkreślił kard. Müller. Wskazał na znaczenie cudów Jezusa, szczególnie wskrzeszeń umarłych w kontekście powołania człowieka do zmartwychwstania.

„Chrystus odbiera śmierci właściwą jej wrogość, przywracając stworzonej ludzkiej naturze nieśmiertelność (Mdr 1, 13). Przedpaschalny Jezus poprzez wskrzeszenie umarłych wskazuje na powszechne zmartwychwstanie umarłych w Dniu Ostatecznym. Jest ono dla nas objawieniem się nowego i wiecznego życia, które stało się naszym udziałem poprzez zmartwychwstanie Chrystusa. Bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie i jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności - Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Cuda i znaki Jezusa zapewniają nas o wiarygodności Boga” – mówił.

Kard. Gerhard Müller podkreślił, że zmartwychwstanie ciał i życie wieczne, o którym mowa w wyznaniu wiary, nie są pustymi obietnicami, ale oznaczają udział człowieka w Bogu i „uczestnictwo w Jego trójjedynym życiu”.

„Zmartwychwstanie jest włączeniem wszystkich podążających ku śmierci oraz wszystkich zmarłych w relację wiecznego Syna do Ojca za pośrednictwem wszczepienia w przyjętą podlegającą cierpieniu naturę Chrystusa, którą dzieli z nami od momentu wcielenia. Poprzez wodę chrztu oraz eucharystyczny Chleb Życia mamy w niej udział jako członkowie Jego mistycznego ciała - Kościoła. Podobnie jak niegdyś Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię dla najdalszych pokoleń słowami „Jestem, Który Jestem”, tak Syn Boży, który przyszedł na świat, objawia nam swoje imię: „Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem” – tłumaczył kard. Gerhard Müller.

Purpurat zaznaczył, że „wierzący, przez poznanie Ojca i wspólnotę życia w Duchu Świętym już teraz są zjednoczeni z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem”.

„Śmierć zaś oraz kolektywny koniec ludzkości u schyłku historii objawią wszystkim przemianę śmiertelnego ciała w jego niebieską postać oraz ukazanie się zwycięskiej powszechnej woli zbawczej Boga. Poprzez wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego nazywamy się i jesteśmy dziećmi Bożymi, w chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie” – podsumował kard. Müller.

Całość wykładu można obejrzeć tutaj:


Źródło: radiomaryja.pl

 

Godło i barwy RPProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama