Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje do Rzeczniczki Praw Dziecka. Chodzi o pigułkę „dzień po”

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwróciła się z apelem do Moniki Horny-Cieślak, Rzeczniczki Praw Dziecka o zajęcie stanowiska w sprawie udostępnienia bez recepty dzieciom wczesnoporonnej pigułki „dzień po”. „Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom” – podkreślają.

Sejm RP uchwalił zmiany w prawie farmaceutycznym, w którym jednym z rozwiązań jest możliwość nabywania preparatów tzw. antykoncepcji awaryjnej „dzień po” bez konsultacji z lekarzem i bez recepty, a także bez wiedzy rodziców przez niepełnoletnie dziewczęta od 15. roku życia.

„Ponieważ nie dostrzegliśmy Pani stanowiska w tej bardzo ważnej sprawie z punktu widzenia zdrowia i szeroko pojętego dobra dzieci i młodzieży, zwracam się w imieniu organizacji prorodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia o informację w tej sprawie” – piszą obrońcy życia zrzeszeni w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

W apelu uzasadniają, że „umożliwienie w uchwalonym trybie korzystania z tego rodzaju preparatów przez niepełnoletnie dzieci jest niewłaściwe”.

„Konstytucja RP mówi: Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom (art. 68 ust. 3). Konwencja o prawach dziecka wskazuje, że państwa-strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej (w art. 24 ust.1). Z ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wynika, że: Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia (…). Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem (art. 3)” – czytamy.

Obrońcy życia podkreślają, że w polskim porządku prawnym szczególnie odpowiedzialni za ochronę zdrowia dziecka są jego rodzice lub opiekunowie prawni.

„Zasadę tę łamie uchwalona dostępność do preparatów tzw. antykoncepcji awaryjnej. Jest to niezrozumiale tym bardziej, że nastoletnie dziewczęta, a także dorosłe osoby, nie mogą nabywać wielu leków bez konsultacji lekarskiej i stosownej recepty” – czytamy w apelu.

W literaturze medycznej wymienia się możliwe liczne powikłania po zażyciu tego środka. „Umożliwienie nabywania bez konsultacji lekarskiej i bez wiedzy rodziców preparatów tzw. antykoncepcji awaryjnej „dzień po” przez niepełnoletnie dzieci, godzi w ochronę ich zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Dlatego oczekujemy na stanowisko Pani Rzecznik w tej tak ważnej z punktu widzenia zdrowia i dobra dzieci sprawie” – napisali.

Pod apelem podpisał się Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

 

 

Godło i barwy RPProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama