Uwierzyć w miłosierdzie

Homilia / XI Niedziela Zwykła / rok C

XI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 13 czerwca 2010 nr 31

ks. Waldemar Seremak — pallotyn

UWIERZYĆ W MIŁOSIERDZIE


Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam dwie postaci, którym — z powodu zła, jakiego się dopuściły — groziła wielka kara. Są to: król Dawid oraz bezimienna kobieta, o której Ewangelista napisał, że prowadziła życie grzeszne. Oboje nawrócili się i pojednali z Bogiem. Dawidowi w pojednaniu się z Panem pomogło to, co oznajmił mu prorok Natan. Po jego słowach przyznał się do winy, poddał wyzwalającej mocy prawdy i odwołał do Bożego miłosierdzia, dzięki czemu otrzymał od Pana łaskę przebaczenia grzechów. Z kolei kobieta, o której mowa w Ewangelii, uzyskała odpuszczenie swych grzechów, dlatego że uwierzyła w Jezusa i bardzo Go umiłowała. Uwierzyła w to, że kiedy przyjdzie do Niego, dozna miłosierdzia. Chrystus pochwalił ufność kobiety i odpuścił jej wszystkie winy.

W Ewangelii usłyszymy pytanie: „Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”. Odpowiedzi udziela nam Jan Paweł II, który w Encyklice Dives in misericordia zauważa, iż w Chrystusie odsłania się oblicze Ojca, który jest „Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy” (2Kor 1,3), w sposób szczególny staje się w Nim „widzialny” Bóg jako Ojciec bogaty w miłosierdzie (DiM 1,2).

Jeśli w pełni zaufamy miłosierdziu Bożemu, to z pewnością doznamy radości, jaką posiadają dzieci Boże z przynależności do królestwa Bożego.„Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”.
(Łk 7,14)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


XI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 13 czerwca 2010 nr 31 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama