Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


PIĄTA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

 

A - Bóg kieruje swoim Kościołem

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

 

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Ojcze święty, Stwórco świata i Źródło życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, * ale pośród nas żyjesz i działasz. * Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, * a dziś przenikasz swój Kościół, pielgrzymujący na świecie, * światłem i mocą swojego Ducha. *Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, * prowadzisz nas na drogach czasu * ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary, * zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

B - Jezus naszą drogą

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

 

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Boże wielki i miłosierny, * który świat stworzyłeś i strzeżesz go z nieskończoną miłością.

Ty, jak Ojciec, czuwasz nad wszelkim stworzeniem * i gromadzisz w jedną rodzinę ludzi stworzonych dla chwały Twojego Imienia, * odkupionych przez Krzyż twojego Syna * naznaczonych Znamieniem Ducha Świętego. * Chrystus Twoje żywe Słowo, * jest Drogą, która prowadzi nas do Ciebie, * Prawdą, która nas wyzwala, * Życiem, które napełnia nas radością.

Przez Niego wznosimy ku Tobie hymn dziękczynienia za wszelkie dary Twojej dobroci * i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * głosimy Twoją chwałę wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

C - Chrystus wzorem miłości

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

 

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie: * Tyś nam dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, * naszego Brata i Odkupiciela.

W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich * wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. * Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. * On życiem i słowem ogłosił światu, * że Ty jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci.

Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy * i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * śpiewamy hymn Twojej chwały wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

D - Kościół na drodze ku jedności

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

 

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie: * i zanosili do Ciebie, Panie, dobry Ojcze, * radosny hymn uwielbienia.

Przez swojego Syna, który jest blaskiem wiecznej chwały * i który dla nas stał się człowiekiem, * zgromadziłeś wszystkie narody w jedności Kościoła. * Mocą swojego Ducha zbierasz nadal w jedną rodzinę ludy ziemi * i dajesz wszystkim ludziom błogosławioną nadzieję sojego Królestwa. * Przeto Kościół jaśnieje jako znak Twojej wierności wobec zapowiedzianego przymierza * wypełnionego w naszym Panu Jezusie Chrystusie.

Za tę tajemnicę zbawienia * wychwalają Cię niebiosa i wysławia ziemia, * a Kościół jednogłośnie śpiewa Twoją chwałę:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:

GC  

Wysławiamy Cię, Ojcze święty: * Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, * a zwłaszcza w tej godzinie, * w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. * On, podobnie jak uczniom w Emaus, * wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb.

 

Kapłan składa ręce i trzymając je wyciągnięte nad darami, mówi:

WK  

Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, * ześlij swego Ducha na ten chleb i wino,

składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:

aby Twój Syn stał się obecny wśród nas * w swoim Ciele + i w swojej Krwi.

składa ręce.

W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie.

On to, w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, * 

Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

lekko się pochyla.

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane.

Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka.

Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

Podobnie wziął kielich z winem, * dzięki składając błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:

lekko się pochyla.

 

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.

 

Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka.

Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji:

 

AKLAMACJA PIERWSZA

GC  

Oto wielka tajemnica wiary.

 

Lud odpowiada:

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 

AKLAMACJA DRUGA

GC  

Wielka jest tajemnica naszej wiary.

 

Lud odpowiada:

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

 

AKLAMACJA TRZECIA

GC  

Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

 

Lud odpowiada:

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

 

AKLAMACJA CZWARTA

GC  

Tajemnica wiary.

 

Lud odpowiada:

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

 

Następnie z rozłożonymi rękami kapłan mówi:

WK  

Obchodząc pamiątkę naszego pojednania * głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. * Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, * przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. * Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy, * jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego wszechświata.

Wejrzyj, Ojcze święty, na tę Ofiarę: * jest nią Chrystus, * który w swoim Ciele i w swojej Krwi wydaje się za nas * i swoją Ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, * Ducha miłości, *Ducha Twojego Syna.

 

MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA KOŚCIÓŁ

Modlitwa wstawiennicza za Kościół jest związana tematycznie z prefacją. Dlatego zawsze należy odmówić modlitwę oznaczoną tą samą literą, którą oznaczono prefację.

 

A

1K  

Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu: * a więc naszego Papieża N., naszego Biskupa N., , * kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. * Niech promieniują w świecie radością i ufnością, * niech postępują w wierze i w nadziei.

 

B

1K  

Umocnij swój Kościół Ciałem i Krwią swego Syna * i odnów w nas swoje podobieństwo. * Błogosław naszego Papieża N.* naszego Biskupa N.,  * i nasz lud. * Niech wszystkie dzieci Kościoła * umieją rozpoznawać znaki czasu * i niech ofiarnie oddają się służbie Ewangelii. * Uczyń nas otwartymi i pełnymi gotowości wobec braci, *których spotkamy na naszej drodze, * abyśmy mogli dzielić ich bóle i strapienia, * radości i nadzieje, * oraz postępować razem na drodze zbawienia.

 

C

1K  

Umocnij swój Lud Chlebem życia i Kielichem zbawienia; * uczyń nas doskonałymi w wierze i miłości * w jedności z naszym Papieżem N.* i z naszym Biskupem N.,  * Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci; * oświeć nas światłem Twego słowa, * abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych, * spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. * Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, *sprawiedliwości i pokoju, * aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata.

D

1K  

Spraw, by nasz Kościół odnowił się w świetle Ewangelii. Umocnij więź jedności między wiernymi i kapłanami, *między kapłanami i naszym Biskupem N.,  * między biskupami i naszym Papieżem N. * W świecie rozdartym niezgodą * niech Twój Kościół jaśnieje jako znak przyszłej jedności i pokoju.

2K  

Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, * którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, * i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś: * Dopuść ich do oglądania Twojej światłości * i pełni życia w zmartwychwstaniu. * Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, * dojść do wiecznego życia, * gdzie nas oczekujesz. * Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, * z Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym N.)

Wymienia się imię świętego z dnia lub patrona.

i wszystkimi Świętymi, * wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.

Składa ręce. 

 

Kapłan bierze patenę z hostią i kielich i, podnosząc je, mówi:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego,* wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

 

Lud odpowiada:

Amen.

 

Gdy lud odpowie: Amen, kapłan stawia patenę i kielich na ołtarzu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: liturgia Msza święta Kościół Eucharystia msza św. modlitwa eucharystyczna obrzędy Mszy św. V Modlitwa Eucharystyczna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W