Święta siostra Faustyna Kowalska - modlimy się ze świętą

Modlitwy do Miłosierdzia Bożego - fragmenty książki "Święta siostra Faustyna Kowalska - sekretarka Bożego Miłosierdzia"

Święta siostra Faustyna Kowalska - modlimy się ze świętą

ANDRZEJ SUJKA

Święta siostra Faustyna Kowalska
SEKRETARKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Księga Świętych

© Copyright by Wydawnictwo "M", Kraków 2001
ISBN 83-7221-317-8

Wydawnictwo "M", ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków, tel./fax (012) 269-34-62, 269-32-74, 269-32-77 http://www.wydm.pl, e-mail: wydm@wydm.pl

Modlimy się ze świętą s. Faustyną

Bądź uwielbiona,
o Przenajświętsza Trójco, teraz i czasu wszelkiego.
Bądź uwielbiona we wszystkich dziełach i tworach swoich.
Niech będzie podziwiana
i wysławiana wielkość miłosierdzia Twego,
o Boże.
Jezu,
Prawdo wiekuista,
wzmocnij me siły słabe.
Ty, Panie,
wszystko możesz.
Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie.
O Panie mój,
rozpal moją miłość ku Tobie,
aby wśród burz, cierpień i doświadczeń
nie ustał duch mój.
Widzisz jak słabą jestem.
Miłość wszystko może.

O Krwi i Wodo,
któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego
jako zdrój miłosierdzia dla nas 
ufam Tobie.
O Jezu,
dziś dusza moja jakby zamroczona cierpieniem.
Ani jednego promienia światła.
Burza szaleje, a Jezus śpi.
O Mistrzu mój,
nie będę Cię budzić,
nie przerwę Ci słodkiego snu.
Ja wierzę,
że Ty bez wiedzy mojej umacniasz mnie.
O Miłości najczystsza,
zakróluj w całej pełni w sercu moim
i dopomóż mi spełnić wolę Twoja świętą jak najwierniej.
Trójco Przenajświętsza,
ufam w nieskończone miłosierdzie Twoje.
Bóg jest Ojcem moim, a więc ja, dziecię Jego,
mam wszelkie prawo do Jego Boskiego Serca,
a im ciemność większa,
tym ufność nasza powinna być zupełniejsza.
O wiekuista i niepojęta Miłości,
proszę cię o jedną łaskę,
oświeć rozum mój światłem z wysoka,
daj mi poznać i cenić wszystkie rzeczy według ich wartości.
Największą radość mam w duszy,
kiedy poznaję prawdę.

Jezu, Żywocie mój,
czuję to dobrze,
że mnie przemieniasz w siebie,
w tajni duszy, gdzie zmysły niewiele spostrzegają.
O Zbawicielu mój,
ukryj mnie całą w głębi Serca swego
i osłaniaj swymi promieniami przed wszystkim,
co nie jest Tobą.
Proszę Cię, Jezu,
niech te dwa promienie,
które wyszły z najmiłosierniejszego Serca Twego
zasilają nieustannie moją duszę.
O Boże,
jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze,
żeś je stworzył z miłości niepojętej;
o Stwórco mój i Panie,
czuję, że uchylę zasłony nieba,
aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.
Boże wiekuisty, Dobroci sama,
w miłosierdziu niepojęty przez żaden umysł
ani ludzki, ani anielski,
wspomóż mnie, dziecię słabe,
bym mogła spełnić wolę Twoją świętą,
jako mi ją dajesz poznać.
Jezu, Światłości wiekuista,
oświeć rozum mój,
wzmocnij wolę moją
i zapal serce moje,
bądź ze mną, jakoś przyobiecał,
bo bez Ciebie niczym jestem.

O, jak wielka jest piękność Twoja,
Jezu, Oblubieńcze mój,
żywy Kwiecie ożywczy,
w którym kryje się rosa ożywcza dla duszy spragnionej.
W Tobie utonęła dusza moja.
Tyś jeden jest przedmiotem moich dążeń i pragnień,
złącz mnie jak najściślej ze sobą i Ojcem, i Duchem Świętym,
niech w Tobie żyję i umieram.
Jezu,
uczyń serce moje podobne do swego,
a raczej przemień je w swoje własne,
abym umiała wyczuwać potrzeby innych serc,
a szczególnie cierpiących i smutnych;
niech promienie miłosierdzia odpoczną w sercu moim.
O Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza,
Miłości i Miłosierdzie jedyne moje,
polecam Ci wszystkie potrzeby duszy i ciała mojego.
Ty możesz mnie wspomóc,
bo jesteś miłosierdziem samym,
w Tobie cała moja nadzieja.


Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga.

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:

Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)

Litania do miłosierdzia Bożego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże  zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże  zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy
	ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę
Miłosierdzia Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych
Miłosierdzie Boże, zwłaszcza w sakramencie chrztu i pokuty
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami
Miłosierdzie Boże, pokoju konających
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich Świętych
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu
	przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej
	wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze
	zmiłuj się nad nami.
K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.

Módlmy się

Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.

Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

Akt ofiarowania

Jezu, Hostio, którego w tej chwili przyjęłam do serca swego, a w tym zjednoczeniu z Tobą ofiaruję się Ojcu niebieskiemu jako hostia ofiarna, zdając się zupełnie i całkowicie na najmiłosierniejszą, świętą wolę Boga mojego. Od dziś wola Twoja, Panie, jest mi pokarmem. Masz całą istotę moją, rozporządzaj mną według swych Boskich upodobań. Cokolwiek poda mi Twoja ojcowska dłoń, przyjmuję z poddaniem się, spokojem i radością. Nie lękam się niczego, jakkolwiek mną pokierujesz, i spełnię przy pomocy Twej łaski wszystko, czegokolwiek ode mnie zażądasz. Już teraz nie lękam się żadnych natchnień Twoich ani ich [nie] badam z niepokojem, dokąd one mnie zaprowadzą. Prowadź mnie, o Boże, drogami, jakimi Ci się podoba; zaufałam całkowicie woli Twojej, która jest dla mnie miłością i miłosierdziem samym. Każesz pozostać w tym klasztorze  pozostanę; każesz przystąpić do dzieła przystąpię; pozostawisz mnie do śmierci w niepewności co do dzieła tego  bądź błogosławiony; dasz mi śmierć wtenczas, kiedy po ludzku zdawać się będzie, że najbardziej potrzeba mojego życia bądź błogosławiony. Zabierzesz mnie w młodości  bądź błogosławiony, dasz mi doczekać sędziwego wieku  bądź błogosławiony; dasz zdowie i siły bądź błogosławiony; przykujesz mnie do łoża boleści, choćby [na] życie całe bądź błogosławiony; dasz same zawody i niepowodzenia w życiu bądź błogosławiony; dopuścisz, aby moje najczystsze intencje były potępione bądź błogosławiony; dasz światło umysłowi mojemu bądź błogosławiony; pozostawisz mnie w ciemności i we wszelakiego rodzaju udręczeniu bądź błogosławiony. Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan niesie mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim, zawsze i wszędzie.

Modlitwa. O Jezu, na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. O Zbawicielu świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego...

opr. mg/mg
Święta siostra Faustyna Kowalska - modlimy się ze świętą
Copyright © by Wydawnictwo "m"

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama