Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Ryszard Czekalski (red.)

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Katechezy o różańcu

Copyright © Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej 2003




KATECHEZA DLA KL. I- III

Różaniec to modlitwa jak kwiat rozwijający się w naszych rękach

Cel dydaktyczny: Przekazanie dzieciom przesłania zawartego w Liście apostolskim "O Różańcu Świętym". Przybliżanie dzieciom nowych tajemnic różańca - tajemnic światła.

Cel wychowawczy: Zachęcanie dzieci do odmawiania różańca nie tylko w październiku w kościele, ale jak najczęściej w domu. Metody: Indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: Pismo św., List apostolski "Rosarium Virginis Mariae", różaniec, ćwiczenia graficzne, karta pracy, plansze, tekst piosenki, magnetofon, (instrument), nożyczki, klej, magnesy.

1. Punkt wyjścia

Pokazujemy dzieciom planszę kwiatu w doniczce lub żywy kwiat.

Czego kwiat potrzebuje do życia, by mógł się ciągle rozwijać?

- ziemi

- wody

- pokarmu (soli mineralnych)

- słońca

- powietrza

Człowiek podobnie jak kwiat potrzebuje do życia fizycznego takich samych czynników. Jednak człowiek jest również istotą duchową powołaną do życia wiecznego. Musi więc o to życie dbać i je pielęgnować, aby się rozwijało. Do rozwoju tego życia duchowego każdy człowiek potrzebuje modlitwy.

- Jakie modlitwy odmawiacie?

- Na czym modlimy się w sposób szczególny w miesiącu październiku?

Pokazujemy dzieciom różaniec.

- Czyje życie rozważamy podczas modlitwy różańcowej? Maryi i Pana Jezusa

Rozdajemy dzieciom kartki z rebusem.

- Jak nazywa się modlitwa, która rozwija nasze życie duchowe?

RÓŻANIEC

2. Przekaz treści

Modlitwa różańcowa jest ulubioną modlitwą naszego Papieża Jana Pawła II. Zawierzył on Matce Bożej swoje życie i cały świat, dlatego też codziennie modli się na różańcu za wszystkich ludzi na świecie. Ojciec Święty pragnie aby każdy człowiek jak najczęściej sięgał po różaniec powierzając Matce Bożej swoje radości, troski i kłopoty. Dlatego też w roku 2002 r. Papież skierował do biskupów, księży, zakonników i wszystkich wiernych, a więc naszych rodziców i dzieci, również do nas, List apostolski o różańcu świętym.

Pokazujemy dzieciom egzemplarz listu.

W liście tym oprócz znanych już nam tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych, Ojciec Święty ogłosił wprowadzenie kolejnych tajemnic różańcowych - tajemnic światła.

Na dzisiejszej katechezie poznamy te tajemnice dołączone przez Ojca Świętego do modlitwy różańcowej, która czyni z nas "piękny kwiat" dzieci Bożych.

Rozdajemy dzieciom kartę pracy.

Zadanie 1 - W płatki kwiatu należy wpisać nazwę modlitwy odmawianej na różańcu. Karta pracy.

Zadanie 2 - Przeczytać fragmenty Pisma św. i połączyć je z odpowiednim hasłem zaznaczonym wewnątrz kwiatu.

W klasie III możemy polecić wykonanie zadania 2 samodzielnie i ocenić pracę dzieci.

Analiza pracy uczniów:

1. Co to jest Eucharystia? - To Msza św. w której Pan Jezus kazał nam uczestniczyć na Jego pamiątkę. Eucharystia to również Ciało i Krew Chrystusa.

2. Co wydarzyło się w rzece Jordan? - Pan Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela.

3. Co Pan Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej? - Uczynił pierwszy cud, przemienił wodę w wino, ukazał ludziom swoją Boską moc.

4. Co wydarzyło się na Górze Tabor? - Jezus przemienił się, "zajaśniał", pokazał że jest Bogiem.

5. Co to jest Królestwo Boże?- To miejsce, do którego zaprasza nas Jezus.

Rozdajemy dzieciom kartę z zadaniem 3.

Zadanie 3 - Rozciąć paski z nazwami tajemnic światła i samodzielnie ułożyć je w kolejności. Dzieci przyklejają paski z tajemnicami do wzoru różańca. Nauczyciel wiesza na tablicy plansze z tajemnicami światła. Wspólnie z dziećmi ustala symbol do danej tajemnicy, wyjaśnia go i umieszcza obok plansz. Dzieci wycinają symbole i przyklejają na swoich kartach.

3. Interioryzacja

Możemy poprosić, aby dzieci usiadły w kręgu na środku klasy -jeśli są warunki. Włączamy cichą muzykę.

Zadajemy dzieciom pytania, na które odpowiadają w swoich sercach Matce Bożej i Panu Jezusowi.

1. Czy pamiętam, że przez chrzest stałem się dzieckiem Bożym?

2. Czy modlę się codziennie?

3. Czy staram się czynić jak najwięcej dobrych uczynków?

4. Czy staram się być coraz lepszym?

5. Czy w każdą niedzielę uczestniczę we Mszy św. ?

6. (w klasach III) Jak często przyjmuję Komunię św. ?

7. Czy modlę się różańcem w domu?

Podziękujcie Panu Jezusowi i Matce Bożej za dzisiejszy dzień spędzony w szkole, przeproście za kłótnie, złości, może przykre słowa. Obiecajcie poprawę swojego życia i częstszą modlitwę różańcową.

Chwila ciszy na wewnętrzne rozważanie. Wspólny śpiew piosenki pt. "Otwórz me oczy".

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa I być bliżej Niego i kochać goręcej. Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.

4. Podsumowanie

Drogie dzieci.

Kwiat potrzebuje do życia wody. Czego potrzebuje człowiek, aby został obmyty z grzechu pierworodnego i stał się dzieckiem Bożym? (chrztu).

Cudem jest to, że każdy kwiat żyje i się rozwija. Co rozwija życie duchowe każdego z nas? - Wiara w Chrystusa, że jest Synem Bożym. Wiara w cud którego dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i wszystkie pozostałe, które uczynił.

Każdy kwiat zakorzeniony w ziemi staje się częścią świata, a my jako dzieci Boże zakorzenione przez chrzest w Chrystusa do czego należymy? Do Królestwa Bożego.

Kwiat pod wpływem słońca pięknieje, przemienia się. Czego potrzebuje człowiek do przemiany siebie? Światła Chrystusa.

Kwiat żywi się solami mineralnymi zawartymi w wodzie, nieraz potrzebuje specjalnych odżywek. Jakiego pokarmu potrzeba człowiekowi do życia duchowego? Komunii św., Eucharystii, udziału we Mszy św., modlitwy.

Jaka modlitwa pomaga nam stawać się pięknymi jak kwiat w oczach Pana Boga? Różaniec.

Właśnie do tej modlitwy zachęca nas wszystkich Ojciec Święty, a w swym Liście apostolskim "O Różańcu Świętym" dołączył do niej pięć nowych tajemnic - tajemnic światła.

Teraz wszyscy, głośno przeczytajmy te tajemnice.

1. CHRZEST JEZUSA

2. CUD W KANIE GALILEJSKIEJ

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

5. Zadanie domowe

1. Wklejcie do zeszytu kartę pracy oraz kartki z wykonanym zadaniem 3.

2. W domu - Narysujcie na kartonach różaniec z tajemnicami światła używając symboli: świeca - Chrzest Jezusa; naczynia - Cud w Kanie Galilejskiej; serce - Głoszenie Królestwa Bożego; słońce -Przemienienie na Górze Tabor; kielich i hostia - Ustanowienie Eucharystii. (Pokazujemy wzór)

3. Jeśli czas pozwoli, odmówić z dziećmi jedną dziesiątkę różańca przy zapalonej świecy, w kręgu.

Opracowała: Renata Machowska Materiały do wykorzystania podczas katechezy na str. 23-26

WZÓR PRACY DOMOWEJ

tajemnice światła

Zadanie 3

5USTANOWIENIE EUCHARYSTII
1CHRZEST JEZUSA
2CUD W KANIE GALILEJSKIEJ
4PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
3GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO


KARTA PRACY

Dopasuj odpowiedni element kwiatu do tekstu Pisma św.


5 "To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę... ".

(por l Kor 11, 23-26)

1. " Gdy Jezus wyszedł z wody, ujrzał otwierające się niebiosa i Ducha zstępującego Nań jak gołębicę... ".

(por. Mk l, 9-11)

2. "W Kanie Galilejskiej uczynił Jezus pierwszy znak i objawił swojąchwałę... ".

(por. J 2, 1-11)

4. "I został przemieniony wobec nich i zajaśniało Jego oblicze jak słońce, szaty zaś Jego stały się białe jak światło... ".

(por. Mt 17, 1-13)

3. "Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą, mówiąc: "Nadszedł już czas, zbliża się Królestwo Boże, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię... ".

(por. Mk l, 14-15)


opr. ab/ab



 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rozważanie różaniec przemienienie ustanowienie Eucharystii chrzest Jezusa tajemnice światła wesele w Kanie Galilejskiej

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W