Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Zarys wiary - katechizm


OBRAZY KOŚCIOŁA

W tradycji chrześcijańskiej odnajdujemy wiele obrazów ukazujących stosunek Kościoła do swego Pana. Wszystkie one mówią o tym, że kto z wiarą rozważa tajemnicę Kościoła, napotyka rzeczywistość, którą trudno pojąć.

W Starym Testamencie Lud Boży zwany jest świętym zgromadzeniem. Tak również określany jest Kościół w Dziejach Apostolskich (Ps 74, 2; Dz 20, 28). Zaś w Pierwszym liście św. Piotra mówi się o nim jako „Ludzie Bożym” i „królewskim kapłaństwie całkowicie powołanym na służbę Bogu” (1 P 2, 9-10).

Przyrównuje się Kościół do winnicy Bożej. Jak ogrodnik pielęgnuje winną latorośl, aby owoc przyniosła, tak i Bóg troszczy się o swój Kościół (Iz 5, 1-4; 27, 2; J 15, 1-5). I - jak z wielu kamieni zbudowano świątynię, tak i Bóg buduje swój Kościół z „żywych kamieni” - z wierzących (1 P 2, 5), a Jego „kamieniem węgielnym” jest Jezus Chrystus (Mt 21, 42).

Także owczarnia stała się symbolem Kościoła. Ewangelia św. Jana mówi o Jezusie Chrystusie Dobrym Pasterzu. Tak jak pasterz troszczy się o swą owczarnię i gotów jest oddać za nią życie, tak Chrystus troszczy się o swój Kościół (J 10, 1-18; por. Ez 34). W Liście do Efezjan Kościół przyrównany jest do oblubienicy (Ef 5, 26; por. Oz 2, 18-22) umiłowanej przez Chrystusa - jej oblubieńca.

Ojcowie Kościoła widzieli w Kościele nową Ewę - kobietę dającą życie, matkę żyjących (Rdz 3, 20), którą wybrał sobie „drugi Adam” - Chrystus (por. 1 Kor 15, 45). Wielu Ojców Kościoła określało także Maryję jako prawzór Kościoła - ona pokazała czym jest wiara, żyła w pełnej jedności z Jezusem i przez Niego została najdoskonalej uświęcona. Św. Augustyn powiada o Maryi: „Ona jest według Ducha Matką członków Ciała Chrystusowego, ponieważ przez swą miłość sprawiła, że wierzący, którzy są członkami Głowy - Chrystusa, rodzą się w Kościele”. Już Listy do Efezjan i do Kolosan, jak również Pierwszy list do Koryntian (12, 12-31) przyrównują Kościół do ciała, które składa się z wielu członków, ciała, którego Głową jest Chrystus (Ef 1, 22; 4, 15; Kol 1, 18). Od Niego zaczyna się zespalanie i odnawianie. Ścisły związek między Chrystusem a Jego Kościołem wyraża język wiary, nazywając - zarówno Eucharystię, jak i Kościół - „Ciałem Chrystusa”. Bardzo ważne są słowa mówiące, że podczas sprawowanej Eucharystii urzeczywistnia się Kościół. Dlatego katolicy podkreślają, że kto należy do Kościoła, ten należy do „Ciała Chrystusa”.

Tradycja chrześcijańska podaje wiele określeń wyrażających istotę Kościoła. Oblubienica, Ciało, organizm, nowa Ewa, winnica - oto alegoryczne obrazy rzeczywistości, której nie potrafimy pokazać, rzeczywistości o wiele doskonalszej, niż może wyrazić to ludzka mowa.

List do Kolosan rozpoczyna się hymnem ku czci Jezusa Chrystusa. Czytamy:
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała - Kościoła
(Kol 1, 17-18).

opr. mg/lb 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: symbol Kościół Katechizm obraz znak ciało Chrystusa winnica typ
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W