Kobieta pokoju

Ruth Patterson, pastorka z Irlandii Północnej, głęboko wierzy, że pojednanie jest kluczem do duchowej przemiany i do zewnętrznego pokoju. Obciążająca nas pamięć powinna ustąpić wobec nadziei, stawiającej mosty ku przyszłości

Kobieta pokoju

Analizując obecną sytuację w Irlandii Północnej, David Stevens, były lider Corrymeela Community, zauważył, że pokój rozejmu przeważa tam nad głębszym pokojem transformacji, czyli jest to sytuacja, gdzie postawy i relacje mogą ulec zmianie. Pierwszy pokój może być osiągnięty za pomocą politycznych instrumentów procesu pokojowego, podczas gdy wiara i duchowość mogą dopomóc w przejściu od pokoju rozejmu do pokoju transformacji. Według wielebnej doktor Ruth Patterson, pastora i dyrektorki Restoration Ministries, «jakikolwiek proces pokojowy urzeczywistni się tylko wtedy, gdy zmienią się postawy». Postawy mogą się zmieniać stopniowo, budując relacje z innymi od nas i akceptując ryzyko związane z tym, że staniemy się otwarci i bezbronni.

Doktor Patterson jest pastorem prezbiteriańskim, pierwszą na wyspie irlandzkiej kobietą wyświęconą dla jakiejkolwiek denominacji i osobą wielkiej głębi i intuicji. Na początku tego roku obchodziła czterdziestolecie posługi kapłańskiej. Irlandia Północna ma za sobą burzliwą przeszłość, lecz znalazły się osoby i organizacje, które stały się uosobieniem nadziei i narzędziem uzdrowienia.

Jedną z tych osób jest właśnie wielebna pastor Patterson, której droga wiary i powołanie miały zasadnicze znaczenie dla uruchomienia organizacji Restoration Ministries, chrześcijańskiej grupy powstałej w Irlandii Północnej, działającej na rzecz pokoju, odnowy i uzdrowienia od roku 1988. Przedtem Ruth Patterson była duszpasterzem jednej z prezbiteriańskich parafii, a decyzja zrezygnowania z parafii i całkowitego poświęcenia się pracy dla Restoration Ministries była, jak sama mówi, najważniejszym wyborem w jej życiu.

W Restoration Ministries kładzie się wielki nacisk na gościnność, na modlitwę, na słuchanie; innymi słowy, jest to podejście oparte na głębokiej chrześcijańskiej tradycji duchowej. W aspekcie publicznym posługa wielebnej Patterson polega na wykonywaniu jej obowiązków mówcy, w aspekcie prywatnym jest to głównie posługa słuchania. Jej posługa słuchania i modlitwy, dzięki której ludzie mogą stawić czoło bolesnym wspomnieniom w warunkach życzliwej poufności, pomogła wielu przebadać i w pewnej mierze uzdrowić odpychane na bok, w zapomnienie, aspekty ich egzystencji. Jej oparte na słuchaniu, na modlitwie i przebaczeniu podejście sprzyja nadziei i zasila życie wewnętrzne. Jak twierdzi Ruth Patterson, «ludziom nie uda się pokonać przeszłości, dopóki ktoś nie wysłucha ich historii». Podejście Restoration Ministries jest wrażliwe, nie asertywne: pozostawia każdemu człowiekowi swobodę zdecydowania samemu jak daleko i jak głęboko chce się posunąć na swojej drodze uzdrowienia i pojednania.

Celem Restoration Ministries jest pomoc ludziom w wykonaniu przynajmniej jednego kroku naprzód i jednego kroku głębiej na ich drodze życia i wiary. Ruth Patterson uczy, że «to w duszy, czyli w naszym umyśle, w naszych emocjach i w naszej woli powstaje większość naszych trudności». Jest jak najbardziej świadoma konieczności pojednania pomiędzy różnymi wspólnotami Irlandii Północnej: «Są bardzo nieliczne — jeżeli w ogóle są — na świecie sytuacje konfliktowe, których źródło tkwi w sytuacji obecnej. Prawie zawsze biorą się one z bicia w bęben przodków, gdzie poczucie obrazy, doznanej krzywdy czy bezprawia, prawdziwe lub wyimaginowane, pozostawało przez długi czas nietknięte, niezbadane albo tłumione. W Irlandii Północnej, i w ogóle na całej wyspie razem wziętej, nie są nam bynajmniej obce tego rodzaju scenerie».

Trwały pokój, owoc cierpliwości, jest także «owocem miłości, która posuwa się poza granice tego, co może wyświadczać sama sprawiedliwość», jak mówi Gaudium et spes. Jeżeli, jak powiedział Thomas Merton, «źródłem wojny jest strach», jest jasne, że nie da się w krótkim czasie naprawić wielu wieków wrogości. W promowaniu pokoju potrzebne jest natomiast zaangażowanie na rzecz nadziei, która w końcu ułatwi i przygotuje wspólną przyszłość dla każdego obywatela kraju: «Myślę, że można powiedzieć, iż 99 procent osób, które przychodzą do nas do Restoration House, ma kłopot z przebaczeniem».

Ruth Patterson jest autorką różnych książek, które opierają zaangażowanie Restoration Ministries na rzecz pojednania na posłudze pojednania samego Jezusa, na duchowości, która przezwycięża podziały wyznaniowe. Ażeby można było nazwać takie spotkanie «ekumenicznym», musi zaistnieć intencja pojednawcza, a ta często jest już zawarta w tym, co czcigodna Ruth Patterson czyni i w tym, co reprezentuje grupa Restoration Ministries. Te spotkania wspierają wołanie o jedność, nie tylko dzięki zaangażowaniu pastor Patterson jako mówcy i ścisłej współpracy z różnymi Kościołami, ale również dlatego, że jej koleżanka w Restoration Ministries, Rose Ozo, jest katoliczką. We wszystkich swoich dokumentach Restoration Ministries oświadcza, że jest organizacją bez denominacji; to czyni ją głosem niezależnym, zamierzającym przemawiać z perspektywy chrześcijańskiej, która sama w sobie nie jest ani katolicka, ani protestancka, lecz obejmuje obie te perspektywy koncentrując się raczej na Bogu.

Pastor Patterson podkreśla wagę pamięci dla drogi odnowy i przebaczenia, którą zdążają obie strony procesu pojednania. Wyjaśnia, że «pamiętać znaczy „przywrócić przeszłości treść”. Nie żebyśmy musieli zapomnieć ból czy przeszłość, ale powinniśmy je respektować i uczcić poprzez głęboką o nich pamięć». Jednakże samo pamiętanie nie przyniesie uzdrowienia i nie wystarczy, by wyzwolić nas z okowów przeszłości. Instrumentem uzdrowienia i transformacji jest «praca interpretacyjna, którą człowiek wykonuje z pamięcią».

Pani Patterson uznaje potrzebę wewnętrznego pojednania, które każdy z nas powinien realizować zmierzając drogą swego życia. Podkreśla, że «największa droga pojednania, jaką przemierzymy, jest w nas samych» i twierdzi ponadto, że «każdy z nas ma w sobie pragnienie, głód znaczenia, głębszej duchowości, większej przestrzeni dla Boga. Bardzo często w naszym życiu doczesnym są nam dane chwile jasnej świadomości, rozpoznania, gdy zasłona zostaje uchylona».

Pamięć często nas ogranicza w stosunku do tego, czego doświadczyliśmy, dobrego czy złego, zaś nadzieja każe nam skoncentrować się na Bogu, a w Nim znajdujemy nieskończone możliwości coraz to nowych odkryć w życiu. Ruth Patterson często powtarza zaproszenie, byśmy zdali sobie sprawę z tego, że Bóg nas miłuje, utrzymuje też, że «gdybyśmy to zaakceptowali», gdybyśmy naprawdę uwierzyli, że jesteśmy głęboko ukochani przez Boga, to «Restoration Ministries byłaby zbędna, zupełnie niepotrzebna, bowiem wiedzielibyśmy, że jesteśmy kochani, bylibyśmy pogodzeni i w pokoju z samymi sobą i z Bogiem»; dlatego «jesteśmy w istocie wezwani, by być pomostem pomiędzy czasami. Pomiędzy światem jaki był i jaki będzie, pomiędzy Kościołem jaki był i jaki będzie, pomiędzy Irlandią jaka była i jaka będzie».

Poprzez swoją pracę Restoration Ministries «przygotowuje drogę». Jej posługa, pomimo swego wyjątkowego charakteru, kładąca nacisk na słuchanie, zasadza się na solidnej chrześcijańskiej tradycji biblijnej; czerpie mądrość i zachętę od swoich poprzedników, którzy przeszli już tę drogę. To widać szczególnie jasno w spotkaniach publicznych, gdzie pastor Ruth Patterson dzieli się swoimi refleksjami, zwykle objaśniając pewne głębokie wartości chrześcijańskie dzięki skrupulatnej analizie tekstów Pisma.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama