W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie

Kompendium wiedzy o Kościołach chrześcijańskich- wprowadzenie - Tadeusz J. Zieliński

W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie

Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Trandy i Mirosława Patalona

W DRODZE ZA CHRYSTUSEM

Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie

ISBN: 978-83-7505-333-3

wyd.: WAM 2009Spis treści
Wprowadzenie 7
Tadeusz J. Zieliński
Kościół Chrześcijan Baptystów
13
Adrian Korczago
Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański)
43
Edward Puślecki
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
75
Roman Lipińsk
iKościół Ewangelicko-Reformowany
105
Wiktor Wysoczański
Kościół Polskokatolicki
143
Pelagia Jaworska
Kościół Starokatolicki Mariawitów
165
Andrzej Mińko
Kościół Prawosławny
197
Marek Kita
Kościół Rzymskokatolicki
231
Informacje o Autorach263

Tadeusz J. Zieliński

WPROWADZENIE

„Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni.
Wszystko niech się dzieje u was w miłości”.
1 Kor 16, 13-14

Oddajemy do rąk czytelnika ważną i pionierską na gruncie polskim ekumeniczną publikację. Na motto książki wybraliśmy słowa apostoła Pawła, który zachęca pierwszych chrześcijan do trwania w wierze i wzajemnej miłości. Dwa tysiąclecia chrześcijaństwa przyniosły światu Ewangelię, ale także, niestety, podziały wśród wyznawców Jezusa Chrystusa. Łączy nas wiara, nadzieja i miłość w Trójjedynego Boga. Wszyscy powołani jesteśmy do głoszenia Dobrej Nowiny. I chociaż dzielą nas różne tradycje czy obrzędy, to wezwani jesteśmy do jedności i wzajemnego szacunku. Nie możemy tego czynić, nie znając siebie. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się źródłem wiedzy o Kościołach chrześcijańskich w Polsce, ich historii i tradycjach duchowych. Autorami poszczególnych rozdziałów są duchowni i świeccy przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Wierzymy, że książka ta stanie się dobrym zaczynem szerszego poznania i zrozumienia nas samych oraz naszej tożsamości wyznaniowej. A to przyczyni się do pogłębienia naszej chrześcijańskiej świadomości i, co za tym idzie, do kontynuacji wielkiego dzieła apostolskiego.

Pomysł wydania ekumenicznej publikacji o Kościołach w Polsce narodził się podczas IV Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych (12-13 września 2005 r.) w Krakowie. Organizatorami Konferencji były Wydawnictwo WAM i Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „IGNATIANUM” w Krakowie. Tematem głównym był ekumenizm w praktyce katechetycznej Kościołów w Polsce. W programie znalazły się prezentacje formacji ekumenicznych Kościołów: prawosławnego, rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego i polskokatolickiego. Wygłoszone referaty wyzwoliły interesującą, ale zarazem trudną dyskusję na temat praktycznego ekumenizmu w polskich szkołach. Okazało się, że częstą przyczyną nieporozumień jest elementarny brak wiedzy o Kościołach chrześcijańskich. Wtedy prof. Tadeusz Zieliński, ówczesny przewodniczący Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej, zaproponował wydanie wspólnej ekumenicznej publikacji zawierającej podstawowe informacje o Kościołach chrześcijańskich w Polsce. W zgodnej opinii zebranych zaistniała potrzeba wydania kompendium wiedzy o konfesjach chrześcijańskich.

Dyrekcja Wydawnictwa WAM zaoferowała wydanie publikacji, prace merytoryczne zaś zostały podjęte w Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie. W tym miejscu należy w kilku słowach wspomnieć o Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest międzywyznaniową organizacją skupiającą siedem Kościołów (w kolejności alfabetycznej):

  • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP,
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP,
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP,
  • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP,
  • Kościół Polskokatolicki w RP,
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP,
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Organizacja powstała w 1946 r. i zajmuje się współpracą kościelno-wyznaniową i społeczną. Oficjalne stosunki pomiędzy PRE a Komisją Episkopatu ds. Ekumenizmu nawiązano w 1974 r. Siedziba organizacji znajduje się w Warszawie. W ramach Polskiej Rady Ekumenicznej działa sześć komisji, wśród których jest wspomniana wyżej Komisja Wychowania Chrześcijańskiego. Nasza komisja zajmuje się wymianą doświadczeń w pracy katechetycznej i wychowawczej. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich Kościołów zrzeszonych w PRE, razem realizując projekty związane z krzewieniem zasad ekumenizmu we wspólnym dziele wychowania dzieci i młodzieży. Naszym ostatnim przedsięwzięciem jest niniejsza publikacja, pomyślana jako zwięzłe kompendium wiedzy o Kościołach chrześcijańskich w Polsce. Czytelnik znajdzie w niej zarys historyczny, struktury organizacyjne, nauczanie, zasady moralne i zaangażowanie ekumeniczne poszczególnych Kościołów, które są prezentowane w kolejności alfabetycznej. Książka skierowana jest do katechetów, nauczycieli, studentów i wszystkich tych, którzy chcą poznać różnorodność chrześcijaństwa w Polsce. Wierzymy, że niniejsza publikacja pozwoli przełamać wiele mitów i stereotypów wciąż funkcjonujących w naszym społeczeństwie. Książka jest tylko ogólnym wstępem do poznania bogatej historii Kościołów. Czytelnicy, którzy zechcą pogłębić swoją wiedzę, znajdą wskazówki bibliografi czne na końcu każdego rozdziału. Żywimy nadzieję, że nasze wspólne dzieło, chociaż objętościowo niewielkie, przyczyni się do wzajemnego poznania, a także nauczy nas szacunku i tolerancji, ukazując bogactwo i różnorodność konfesji chrześcijańskich w Polsce. Wówczas to katecheci i wychowawcy, bogatsi w wiedzę o Kościołach w Polsce, mogą stać się prawdziwymi świadkami i krzewicielami słów apostoła Pawła: „Wszystko niech się dzieje u was w miłości...”

Ks. Andrzej Mińko
Przewodniczący Komisji Wychowania Chrześcijańskiego PRE

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama