Posłuszeństwo woli Pana powinno nieustannie skłaniać nas do działania na rzecz jedności

Przemówienie do członków Międzynarodowej Komisji Mieszanej Światowego Aliansu Baptystów i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan - 6.12.2007

6 grudnia 2007 r. Ojciec Święty przyjął na audiencji członków Międzynarodowej Komisji Mieszanej Światowego Aliansu Baptystów i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W przemówieniu nawiązał do tematu aktualnej fazy ekumenicznego dialogu z baptystami: «Słowo Boże w życiu Kościoła: Pismo Święte, Tradycja i Koinonia».

Drodzy przyjaciele!

Serdecznie witam was — członków Międzynarodowej Komisji Mieszanej, powołanej do życia przez Światowy Alians Baptystów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Cieszę się, że na miejsce waszego spotkania wybraliście Rzym — miasto, w którym apostołowie Piotr i Paweł głosili Ewangelię, a ukoronowali swoje świadectwo o zmartwychwstałym Panu przelewając własną krew. Wyrażam nadzieję, że wasze rozmowy przyniosą obfite owoce, co będzie sprzyjało dalszemu postępowi dialogu oraz lepszemu poznaniu i współpracy katolików i baptystów.

Wybrany przez was temat w tej fazie kontaktów — «Słowo Boże w życiu Kościoła: Pismo Święte, Tradycja i Koinonia» — stanowi obiecujące tło dla analizy mających długą historię kontrowersyjnych kwestii, takich jak relacja między Pismem Świętym i Tradycją, idea chrztu i sakramentów, rola Maryi w komunii Kościoła oraz natura nadzoru i prymatu w strukturze posług Kościoła. Jeśli pragniemy, by spełniła się nasza nadzieja na pojednanie i większe braterstwo między baptystami i katolikami, musimy wspólnie stawić czoło tym problemom z duchową otwartością, z wzajemnym szacunkiem i dochowując wierności wyzwalającej prawdzie oraz zbawczej mocy Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Jako wierzący w Chrystusa uznajemy Go za jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi (1 Tm 2, 5), za naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Jest On głowicą węgła (por. Ef 2, 20-21; 1 P 2, 4-8) oraz Głową Ciała, którym jest Kościół (por. Kol 1, 18). W tym czasie Adwentu oczekujemy Jego przyjścia, trwając na modlitwie. Dziś, jak zawsze, świat potrzebuje naszego wspólnego świadectwa o Chrystusie i o nadziei, jaką przynosi Ewangelia. Posłuszeństwo woli Pana powinno nieustannie skłaniać nas do działania na rzecz jedności, o której mówił w tak przejmujący sposób w swojej modlitwie arcykapłańskiej: «aby wszyscy stanowili jedno, (...) by świat uwierzył» (J 17, 20). Brak jedności chrześcijan «otwarcie sprzeciwia się woli Chrystusa i jest zgorszeniem dla świata, a nadto przynosi szkodę najświętszej sprawie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu» (Unitatis redintegratio, 1).

Drodzy przyjaciele, składam wam najserdeczniejsze życzenia i zapewniam was o modlitwie w intencji ważnego dzieła, którego się podjęliście. Modlę się o dary Ducha Świętego — mądrości, rozeznania, mocy i pokoju — w intencji waszych rozmów, dla każdego z was i waszych bliskich.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama