Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Wasza współpraca pogłębia dialog ekumeniczny

25 I 2008 — Przemówienie do Mieszanej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Światowej Rady KościołówDrodzy przyjaciele!

Witam was z radością, członkowie Mieszanej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów, którzy spotkaliście się w Rzymie, by zainicjować nową fazę swojej działalności. Spotkanie to odbywa się w mieście, w którym apostołowie Piotr i Paweł złożyli Chrystusowi najwyższe świadectwo i w Jego imię przelali swoją krew. Pozdrawiam was serdecznie słowami, które Paweł skierował do pierwszych chrześcijan w Rzymie: «Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa» (Rz 1, 7).

Światowa Rada Kościołów i Kościół katolicki utrzymują owocne relacje ekumeniczne, które sięgają okresu Soboru Watykańskiego II. Utworzona w 1965 r. Mieszana Grupa Robocza nieustannie pracuje nad rozwojem «dialogu życia», który mój poprzednik Papież Jan Paweł II nazwał «dialogiem miłości» (Ut unum sint, 17). Dzięki tej współpracy jasno wyraża się komunia już istniejąca między chrześcijanami, a także pogłębia ekumeniczny dialog i wzajemne zrozumienie.

100-lecie obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan stwarza sposobność, by podziękować wszechmocnemu Bogu za dokonania ruchu ekumenicznego, w którym możemy rozpoznać obecność Ducha Świętego, pobudzającego wzrost wszystkich uczniów Chrystusa w jedności wiary, nadziei i miłości. Modlitwa o jedność jest sama w sobie «nader skutecznym środkiem prowadzącym do uzyskania łaski jedności» (Unitatis redintegratio, 8), ponieważ daje udział w modlitwie samego Jezusa. Kiedy chrześcijanie modlą się razem, «wówczas cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje się bliższy» (Ut unum sint, 22), bo obecność Chrystusa wśród nich (por. Mt 18, 20) sprzyja głębokiej harmonii umysłów i serc: potrafimy patrzeć na siebie w nowy sposób i umacniać w sobie wolę przezwyciężenia wszystkiego, co nas dzieli.

Dziś wspominamy zatem z wdzięcznością trud tak wielu osób, które przez wiele lat zabiegały o to, by szerzył się ekumenizm duchowy, praktykowany poprzez wspólną modlitwę, nawrócenie serca i pogłębianie komunii. Jesteśmy wdzięczni również za dialogi ekumeniczne, które w ubiegłym stuleciu wydały wiele owoców. Przyswojenie tych owoców jest już samo w sobie ważnym krokiem na drodze do umacniania chrześcijańskiej jedności, a badanie i wspieranie tego procesu jest zadaniem, którym ma w szczególności zająć się Mieszana Grupa Robocza.

Drodzy przyjaciele, modlę się, aby Mieszana Grupa Robocza mogła na bazie dotychczasowych, godnych uznania osiągnięć dalej działać, a tym samym stwarzać możliwości coraz większej współpracy, tak by pragnienie Pana — «aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21) — coraz bardziej spełniało się w naszych czasach.

W tym duchu, ze szczerym uznaniem dla waszej doniosłej posługi na rzecz ruchu ekumenicznego, z serca modlę się o obfite Boże błogosławieństwo dla waszych obrad.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół Katolicki ekumenizm jedność Kościoła Światowa Rada Kościołów dialog ekumeniczny modlitwa o jedność mieszana grupa robocza
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W