Tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja

Papieskie orędzie Urbi et Orbi - 25.12.2015

Tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja

W Boże Narodzenie w Roku Świętym Miłosierdzia w południe Papież Franciszek wygłosił z Loggii Błogosławieństw Bazyliki Watykańskiej tradycyjne orędzie do miasta i świata. Przypomniał w nim różne trudne sytuacje, dla których wspólnota międzynarodowa musi znaleźć rozwiązania, i wezwał wszystkich do okazywania miłosierdzia braciom.

Drodzy Bracia i Siostry, radosnych świąt Bożego Narodzenia!

Chrystus nam się narodził, radujmy się w dniu naszego zbawienia!

Otwórzmy nasze serca, by przyjąć łaskę tego dnia, którym jest On sam: Jezus jest jaśniejącym «dniem», który pojawił się na horyzoncie ludzkości. Dniem miłosierdzia, w którym Bóg Ojciec okazał ludzkości swoją wielką czułość. Dniem światła, które rozprasza mroki lęku i trwogi. Dniem pokoju, w którym staje się możliwe spotkanie, dialog, a zwłaszcza pojednanie. Dniem radości: «wielkiej radości» dla maluczkich i prostych, i dla całego ludu (por. Łk 2, 10).

W tym dniu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus, Zbawiciel. Żłóbek ukazuje nam «znak», który dał nam Bóg: «Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie» (Łk 2, 12). Jak pasterze z Betlejem, także i my idziemy zobaczyć ten znak, to wydarzenie, które co roku odnawia się w Kościele. Boże Narodzenie jest wydarzeniem, które odnawia się w każdej rodzinie, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, która przyjmuje miłość Boga wcielonego w Jezusie Chrystusie. Tak jak Maryja, Kościół ukazuje wszystkim «znak» Boga: Dzieciątko, które Ona nosiła w swoim łonie i wydała na świat, a które jest Synem Najwyższego, ponieważ «pochodzi z Ducha Świętego» (Mt 1, 20). Dlatego On jest Zbawicielem, bo jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata (por. J 1, 29). Razem z pasterzami klęknijmy przed Barankiem, adorujmy Dobroć Boga, która stała się ciałem, i pozwólmy, aby łzy skruchy napełniły nasze oczy i obmyły nasze serca. Wszyscy tego potrzebujemy.

Tylko On, tylko On może nas zbawić. Tylko Boże Miłosierdzie może uwolnić ludzkość od licznych form zła, czasami potwornych, jakie w niej rodzi egoizm. Boża łaska może nawrócić serca i otworzyć drogi wyjścia z sytuacji po ludzku nierozwiązywalnych.

Tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja: On niesie nadzieję. Tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się pokój. A tam, gdzie rodzi się pokój, nie ma już miejsca na nienawiść i wojny. A mimo to właśnie tam, gdzie przyszedł na świat Syn Boży, który stał się ciałem, nadal trwają napięcia i przemoc, a pokój wciąż jest darem, o który trzeba błagać i który trzeba budować. Oby Izraelczycy i Palestyńczycy wznowili dialog zmierzający do osiągnięcia takiego porozumienia, które pozwoli tym dwóm narodom zgodnie żyć razem, przezwyciężając konflikt, który je zwaśnił na wiele lat, a poważne tego reperkusje odczuł cały region.

Prosimy Pana, aby porozumienie osiągnięte na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych mogło jak najszybciej sprawić, że ucichnie zgiełk broni w Syrii, i zaradzić niezwykle poważnemu kryzysowi humanitarnemu, jaki przeżywa wyczerpana ludność. Równie pilną rzeczą jest, by porozumienie w sprawie Libii znalazło poparcie wszystkich, ażeby zostały pokonane poważne podziały i przemoc, które dręczą ten kraj. Aby uwaga wspólnoty międzynarodowej była zgodnie skupiona na tym, by położyć kres okrucieństwom, które zarówno w tych krajach, jak również w Iraku, Jemenie i Afryce Subsaharyjskiej wciąż powodują wiele ofiar, przynoszą ogromne cierpienia i nie oszczędzają nawet historycznego i kulturowego dziedzictwa całych narodów. Myślę również o ofiarach okrutnych aktów terroryzmu, zwłaszcza ostatnich masakr, które miały miejsce w przestrzeni powietrznej Egiptu, w Bejrucie, Paryżu, Bamako i Tunisie.

Niech naszym braciom, prześladowanym w wielu częściach świata z powodu swej wiary, Dzieciątko Jezus da pociechę i siłę. To nasi współcześni męczennicy.

Prosimy o pokój i zgodę dla umiłowanych mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga, Burundi i Sudanu Południowego, aby poprzez dialog umocniło się wspólne zaangażowanie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, ożywianego szczerym duchem pojednania i wzajemnego zrozumienia.

Niech Boże Narodzenie przyniesie prawdziwy pokój także Ukrainie, da ulgę osobom ponoszącym skutki konfliktu i pobudzi wolę realizacji podpisanych umów, aby przywrócić zgodę w całym kraju.

Niech radość tego dnia oświeci wysiłki narodu kolumbijskiego, aby ożywiany nadzieją, stanowczo dalej dążył do upragnionego pokoju.

Tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja; a tam, gdzie rodzi się nadzieja, ludzie odnajdują godność. Mimo to także dziś rzesze mężczyzn i kobiet są pozbawiane swej ludzkiej godności i tak jak Dzieciątko Jezus cierpią z powodu zimna, ubóstwa i odrzucenia przez ludzi. Niech naszą bliskość odczują dziś najsłabsi, zwłaszcza dzieci-żołnierze, kobiety, które doznają przemocy, ofiary handlu ludźmi i handlu narkotykami.

Niech doznają od nas pokrzepienia osoby uciekające przed ubóstwem lub wojną, podróżujące w warunkach zbyt często nieludzkich i nierzadko ryzykujące życie. Niech obfitym błogosławieństwem zostaną wynagrodzone zarówno osoby, jak i państwa, które wielkodusznie ratują i przyjmują wielu migrantów i uchodźców, pomagając im budować godną przyszłość dla siebie i swoich bliskich oraz integrować się w przyjmujących ich społeczeństwach.

Niech w tym świątecznym dniu Pan przywróci nadzieję tym, którzy nie mają pracy — a jest ich wielu! — i wspiera wysiłki tych, na których spoczywa publiczna odpowiedzialność w dziedzinie polityki i gospodarki, aby starali się realizować dobro wspólne i bronić godności każdego ludzkiego życia.

Tam, gdzie rodzi się Bóg, rozkwita miłosierdzie. Jest ono najcenniejszym darem, jakim obdarza nas Bóg, szczególnie w tym Roku Jubileuszowym, w którym jesteśmy wezwani do odkrycia czułej troski, jaką nasz Ojciec niebieski otacza każdego z nas. Niech Pan pozwoli szczególnie więźniom doświadczyć Jego miłosiernej miłości, która leczy rany i zwycięża zło.

A zatem dzisiaj wspólnie radujemy się w dniu naszego zbawienia. Kontemplując szopkę, kierujemy wzrok na otwarte ramiona Jezusa, które ukazują nam miłosierny uścisk Boga, i słuchamy kwilenia Dzieciątka, które nam szepcze: «Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: 'Pokój w tobie!'» (Ps 122 [121], 8).

Po udzieleniu błogosławieństwa «Urbi et Orbi» Papież Franciszek powiedział:

Wam, drodzy bracia i siostry, którzy przybyliście na ten plac ze wszystkich stron świata, i tym, którzy są połączeni za pośrednictwem radia, telewizji i innych środków komunikacji, składam najserdeczniejsze życzenia.

To jest Boże Narodzenie w Roku Miłosierdzia, dlatego życzę wszystkim, abyście mogli przyjąć w swoim życiu miłosierdzie Boga, które dał nam Jezus Chrystus, byśmy byli miłosierni dla naszych braci! W ten sposób będziemy szerzyć pokój!

Radosnych świąt Bożego Narodzenia!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama