Pieśń Ap 4 - hymn odkupionych

Katecheza podczas audiencji generalnej, 31.03.2004

1. Wysłuchana przez nas Pieśń, będąca przedmiotem dzisiejszego rozważania, należy do liturgii Nieszporów, której Psalmy omawiamy kolejno podczas naszych cotygodniowych katechez. Jak często bywa w liturgii, niektóre modlitwy rodzą się z mającego charakter syntezy połączenia fragmentów biblijnych zaczerpniętych z większej całości.

W rozważanym przez nas przypadku zostało połączonych kilka wierszy z 4. i 5. rozdziału Apokalipsy, przedstawiających pełną chwały, majestatyczną scenę niebiańską. Pośrodku wznosi się tron, a na nim zasiada sam Bóg, którego imię nie zostaje wypowiedziane przez uszanowanie (por. Ap 4, 2). Następnie na tronie tym zasiada Baranek, symbol zmartwychwstałego Chrystusa: mowa jest bowiem o «Baranku, jakby zabitym», ale «stojącym», żywym i chwalebnym (por. 5, 6).

Wokół tych dwóch Boskich postaci znajduje się chór niebieskiego dworu, reprezentowanego przez cztery «Istoty żyjące» (4, 6), które być może nawiązują do postaci aniołów Bożej obecności w czterech stronach wszechświata, i przez «dwudziestu czterech Starców» (4, 4), po grecku presbyteroi, czyli zwierzchników wspólnoty chrześcijańskiej, których liczba jest sumą dwunastu pokoleń Izraela i dwunastu apostołów, czyli syntezą pierwszego i nowego przymierza.

2. To zgromadzenie Ludu Bożego wznosi hymn na cześć Pana, wysławiając Jego «chwałę i cześć, i moc», które się objawiły w dziele stworzenia wszechświata (por. 4, 11). Wówczas pojawia się też symbol o szczególnym znaczeniu, po grecku biblíon, czyli «księga», do której nie ma jednakże dostępu, bo siedem pieczęci uniemożliwia jej czytanie (por. 5, 1).

Jest to zatem ukryte proroctwo. Owa księga zawiera wszystkie Boże rozporządzenia, które trzeba urzeczywistnić w dziejach ludzkich, by zapanowała w nich doskonała sprawiedliwość. Jeśli księga pozostanie zapieczętowana, nie będzie można ani poznać, ani wprowadzić w życie tych rozporządzeń, a przewrotność będzie się dalej szerzyła i gnębiła wierzących. Potrzebna jest zatem zdecydowana interwencja: uczyni to właśnie złożony w ofierze i zmartwychwstały Baranek. On będzie mógł «wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie» (por. 5, 9).

To Chrystus w niezrównany sposób wyjaśnia sens dziejów i jest ich Panem, objawiając w nich tajemniczą nić Bożego działania.

3. Następnie hymn wskazuje, na czym opiera się władza Chrystusa nad dziejami. Tym fundamentem jest Jego misterium paschalne (por. 5, 9-10): Chrystus został «zabity», a przez swoją krew «nabył», czyli wykupił całą ludzkość z mocy zła. Słowo «nabyć» («wykupić») odsyła do Wyjścia, do wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Zgodnie ze starożytnym prawodawstwem, obowiązek wykupienia spoczywał na najbliższym krewnym. W wypadku ludu był nim sam Bóg, który nazywał Izraela swym «pierworodnym» (Wj 4, 22).

Chrystus wypełnia to dzieło dla całej ludzkości. Dokonane przez Niego odkupienie nie ma na celu jedynie uwolnienia nas od przeszłości, naznaczonej złem, zabliźnienia ran i ulżenia naszej nędzy. Chrystus obdarza nas nowym wewnętrznym życiem, czyni nas kapłanami i królami, uczestnikami swojej godności.

Nawiązując do słów wypowiedzianych przez Boga na Synaju (por. Wj 19, 6; Ap 1, 6), hymn potwierdza, że odkupiony Lud Boży tworzą królowie i kapłani, którzy powinni przewodzić całemu stworzeniu i je uświęcać. Jest to konsekracja, która wywodzi się z Paschy Chrystusa, a urzeczywistnia w chrzcie (por. 1 P 2, 9). Kościół zostaje zatem wezwany, by uświadomił sobie swą godność i posłannictwo.

4. Tradycja chrześcijańska zawsze widziała w obrazie paschalnego Baranka postać Chrystusa. Posłuchajmy słów biskupa z II w., Melitona z Sardes, miasta w Azji Mniejszej, który mówi w swej Homilii wielkanocnej: «Chrystus zstąpił z niebios na ziemię z miłości do cierpiącej ludzkości, przyjął nasze człowieczeństwo w łonie Dziewicy i narodził się jako człowiek (...). To On jako baranek został uprowadzony i jako baranek został zabity, i tak wyzwolił nas z niewoli świata (...). To On przeprowadził nas z niewoli do wolności, z ciemności do światła, ze śmierci do życia, z ucisku do wiecznego królowania; i uczynił nas nowym kapłaństwem i ludem wybranym na zawsze (...). To On jest barankiem, który zamilkł, barankiem zabitym, synem Maryi, jagnięciem bez skazy. Został On zabrany ze stada, zabity pod wieczór, pogrzebany w nocy» (nn. 66-71: S.C. 123, ss. 96-100).

Na końcu sam Chrystus, Baranek ofiarny, kieruje swe wezwanie do wszystkich ludów: «Pójdźcie więc, wszystkie narody, grzechami skowane, i przyjmijcie odpuszczenie grzechów. Ja bowiem jestem waszym odpuszczeniem i Paschą zbawienia, Ja jestem Barankiem złożonym za was w ofierze, Ja jestem waszym obmyciem, Ja jestem waszym życiem, i Ja jestem waszym zmartwychwstaniem, Ja jestem waszym światłem, Ja jestem waszym zbawieniem, Ja jestem waszym królem. Ja was wyniosę na wysokości niebios, Ja wam ukażę odwiecznego Ojca, Ja was wskrzeszę moją prawicą» (n. 103: tamże, s. 122).

Streszczenie katechezy w języku polskim, odczytane podczas audiencji generalnej:

Księga Apokalipsy św. Jana w proroczych wizjach przedstawia losy całej ludzkości. Pieśń będąca przedmiotem dzisiejszej medytacji nawiązuje do wizji Baranka i wizji księgi świętej. Baranek zasiadający na tronie Boga jest symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa. Na Jego cześć święci intonują hymn, wielbiąc chwałę, majestat i potęgę Boga. Tylko Chrystus jest godzien otworzyć księgę zapieczętowaną na siedem pieczęci. On jest Panem historii i władcą dziejów.

Źródłem władzy Chrystusa jest tajemnica paschalna. Przez ofiarę złożoną na krzyżu odkupił On ludzkość z niewoli zła, szatana. On stwarza w każdym z nas nowego człowieka, czyni nas uczestnikami swej chwały, obdarza godnością kapłańską i królewską. To nowe stworzenie dokonuje się w sakramencie chrztu św. Stąd apel do wspólnoty Kościoła, aby wierzący dostrzegali w sumieniu swoją godność i misję.

(Słowo Ojca Świętego do Polaków zamieściliśmy w «Kronice», n. 5/2004, s. 65.)

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama