Uznać życie

Rozważanie przed modlitwą 'Anioł Pański', 3.02.2002

1. Dziś, w pierwszą niedzielę lutego, obchodzimy we Włoszech Dzień Życia, stanowiący stosowną okazję, by zastanowić się nad tą podstawową wartością, jaką jest życie człowieka.

Temat wybrany przez biskupów w tym roku brzmi: «Uznać życie». Uznać znaczy przede wszystkim na nowo odkryć z zachwytem to, czego sam rozum i nauka nie wahają się nazwać «tajemnicą». Życie, zwłaszcza życie ludzkie, stawia zasadnicze pytanie, które psalmista wyraża w sposób niedościgły: «czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?» (Ps 8, 5).

Uznać znaczy ponadto zagwarantować każdej istocie ludzkiej prawo do rozwoju, zgodnie z jej możliwościami, zapewniając jej nienaruszalność od poczęcia aż po naturalną śmierć. Nikt nie jest panem życia; nikt nie ma prawa manipulować życiem, godzić w nie czy wręcz odbierać — ani innym, ani sobie samemu. Tym bardziej nikt nie może tego robić w imię Boga, który jest jedynym Panem i najprawdziwszym miłośnikiem życia. Męczennicy także nie odbierają sobie życia, lecz — by dochować wierności Bogu i Jego przykazaniom — godzą się ponieść śmierć.

2. Uznanie wartości życia pociąga za sobą konieczność wprowadzenia odpowiednich norm prawnych, dotyczących zwłaszcza ochrony tych istot ludzkich, które same nie są w stanie się bronić, jak dzieci mające dopiero się narodzić, upośledzeni psychicznie, osoby dotknięte najcięższymi chorobami czy chorzy w stanie terminalnym.

Szczególnie gdy chodzi o kwestię embrionu ludzkiego, nauka wykazała już, że jest on istotą ludzką, od momentu zapłodnienia posiadającą swoją tożsamość. Logika wymaga zatem, aby ta tożsamość była również uznawana przez prawodawstwo, przede wszystkim w jej fundamentalnym prawie do życia, jak domaga się tego — poprzez swą godną uznania inicjatywę — włoski Ruch na rzecz Życia.

3. Zawierzmy Najświętszej Matce Chrystusa i wszystkich ludzi zobowiązanie do działania — we Włoszech i na całym świecie — na rzecz życia, szczególnie tam, gdzie pogardza się nim, usuwa na margines i zadaje się mu gwałt.

Niech Maryja nauczy nas «uznawać życie» za tajemnicę i brać za nie odpowiedzialność oraz pamiętać, że «gloria Dei vivens homo — chwałą Boga jest żywy człowiek» (św. Ireneusz).

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama