Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Informator referendalny

Referendum

Referendum europejskie będzie przeprowadzone 7 i 8 czerwca 2003 r. Podczas referendum biorący w nim udział odpowiadać będą na następujące pytanie:

"Czy wyraża Pan/ Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?"

Kto może głosować:

Prawo do udziału w głosowaniu mają obywatele Polski, którzy najpóźniej w dniu głosowania mają ukończone 18 lat i nie są:

- pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym

- pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

- ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Młodzi ludzie, którzy obchodzą swoje osiemnaste urodziny w dniach przeprowadzania referendum mogą głosować w sobotę 7 czerwca lub niedzielę 8 czerwca, jeśli kończą 18 lat - 7 czerwca. Ci, którzy osiemnaste urodziny mają w niedzielę 8 czerwca, będą mogli głosować tylko tego dnia. Osoby te będą umieszczone w dodatkowym spisie. Głosować można tylko osobiście.

Gdzie głosować

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w stałych obwodach głosowania.

Dodatkowe obwody głosowania zostaną zorganizowane w domach studenckich, szpitalach, domach pomocy społecznej, więzieniach i aresztach śledczych.

Dodatkowe obwody głosowania w domach studenckich lub zespołach domów studenckich można utworzyć w przypadku, gdy co najmniej 50 osób uprawnionych do udziału w referendum poinformuje na piśmie rektora szkoły wyższej o zamiarze przebywania w domu studenckim w dniu referendum; można je organizować do 29 kwietnia.

Za granicą

Obywatele Polski posiadający ważny paszport, przebywający za granicą kraju w dniach głosowania w referendum, mogą głosować w obwodach utworzonych w Konsulatach Polski.

W obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających na polskich statkach morskich należy złożyć wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania do 3 czerwca.

Ważne daty:
Do 29 maja — Osoby przebywające czasowo poza miejscem zameldowania lub nigdzie nie zamieszkałe, powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy, w której będą brać udział w referendum.

Do 5 czerwca - Osoby, które planują wyjazd i nie wiedzą, gdzie będą w dniu referendum, powinni pobrać w Urzędzie Gminy, w której mieszkają, zaświadczenie o prawie do głosowania.

Do 3 czerwca — Osoby przebywające poza granicami Polski powinny zgłaszać się z ważnym paszportem do odpowiedniego Konsulatu.

Podstawa prawna (pliki Acrobat Reader do pobrania):

Ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507) oraz:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 66, poz. 613).

Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 74, poz. 670)

Rozdział 5

Sposób wydawania oraz wzór zaświadczenia o prawie do głosowania

§ 15.

1. Na żądanie osoby uprawnionej do udziału w referendum zmieniającej miejsce pobytu przed dniem głosowania urząd gminy, który sporządził spis, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, skreślając tę osobę ze spisu.

2. Przed sporządzeniem spisu zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców. Osoby, która otrzymała takie zaświadczenie, nie umieszcza się w spisie.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 16.

Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum odbiera, za pokwitowaniem, osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer ewidencyjny PESEL osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie.

§ 17.

Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu osób przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji do spraw referendum.

Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania (plik do pobrania *doc).

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia organizację oraz przeprowadzenie referendum. Do jej zadań należy wyjaśnianie sposobu głosowania w referendum. Sporządza również protokół z wyniku referendum, a także sprawozdania z jego przebiegu. Ustala wyniki głosowania i wynik referendum.

O referendum polecamy stronę Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej Sejmu RP:

http://libr.sejm.gov.pl/oide/


opr. JU/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Polska Europa globalizacja referendum Litwa Łotwa Opoka Słowacja Czechy Estonia Unia Europejska Węgry integracja Rumunia integracja europejska Słowenia Schuman etyka biznesu ukie

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W