PGE publikuje wyniki za 2022 rok

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za 2022 rok. Powtarzalny zysk EBITDA w 2022 roku wyniósł ponad 7 mld zł, czyli o 12 proc. mniej w porównaniu z rokiem 2021. Finalne rezultaty nie odbiegają istotnie od wcześniej opublikowanych wyników szacunkowych.

„Zakończony 2022 rok był wyjątkowo niespokojny dla sektora energetycznego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mimo tego, osiągnęliśmy wiele kamieni milowych, które prowadzą nas ku realizacji celów strategicznych. W konsekwencji przełoży się to na naszą działalność i realizowane inwestycje, które z roku na rok nabierają tempa. W 2022 roku nasze nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 2,4 mld złotych więcej niż w 2021 roku. Drugi rok z rzędu dobry wynik odnotował także nasz segment Energetyki Odnawialnej, który wypracował wynik EBITDA o 77 proc. wyższy niż przed rokiem. To dobry zwiastun dla naszych zielonych inwestycji, które już niedługo będą podstawą naszego wytwarzania”  - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

„Naszym celem jest zapewnianie krajowego bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilnych dostawy energii dla odbiorców w akceptowalnej dla nich cenie” - podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Szczegółowe wyniki finansowe

Segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 618 mln złotych, czyli niższy o 76 proc. w porównaniu z rokiem 2021.

Pomimo spadku ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 2 proc. segment Dystrybucji wypracował lepsze wyniki. Wygenerował on 2 836 mln złotych EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 3 proc. w skali roku.

Segment Ciepłownictwa, wobec niższego zapotrzebowania na ciepło i rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, osiągnął powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 33 mln złotych,
co oznacza spadek o 96 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Powtarzalna EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 1 796 mln złotych, co stanowi wynik o 77 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł 1 950 mln złotych i był o 115 proc. wyższy w skali roku, na co wpływ miał przede wszystkim wzrost przychodów z działalności wewnątrz Grupy PGE.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 37 mln złotych, co stanowi spadek o 18 proc. w stosunku do roku 2021.

W grudniu 2022 roku po raz pierwszy wyniki zostały obciążone z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Odpis z tego tytułu w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej i Obrotu wyniósł 351 mln złotych.

Na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 8,7 mld złotych, na co główny wpływ miała zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o około 1,7 mld złotych.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2022 roku wyniósł 3,3 mld zł wobec 4,0 mld zł w 2021 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 7,1 mld złotych, wobec 4,7 mld złotych w porównywalnym okresie 2021 roku.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 14,4 mld zł, co oznacza wzrost o 3,3 mld złotych w stosunku do III kwartału 2022 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,02x.

Szczegółowe wyniki operacyjne

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2022 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 66,13 TWh, czyli o 4 proc. mniej niż w 2021 roku. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 39,6 TWh (o 6 proc. więcej r/r), z węgla kamiennego 20,5 TWh (spadek r/r o 16 proc.), a z gazu ziemnego 2,8 TWh (mniej o 34 proc. względem 2021 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE osiągnęła 2,2 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,95 TWh, o 38 proc. więcej niż w 2021 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,1 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 34,3 TWh, mniej o ok. 9 proc. w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 51,3 PJ, spadając o 7 proc. w porównaniu do 2021 roku.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao