Białe certyfikaty w Lasach Państwowych

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom transformacji energetycznej, Lasy Państwowe podejmują wiele inicjatyw zmierzających do oszczędzania energii elektrycznej i ciepła, a także zwiększających pochodzenie zużywanej energii ze źródeł odnawialnych. Jedną z nich jest modernizacja energetyczna budynków należących do PGL LP, w ramach której jednostki LP będą m.in. pozyskiwać białe certyfikaty dla planowanych inwestycji.

Do pilotażu zostały wybrane trzy przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków, zgłoszone przez Nadleśnictwa Brodnica i Gniewkowo oraz ZSLP w Siedlcach.

Wniosek do URE w tym zakresie został złożony na początku sierpnia przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., która prowadzi pilotaż i jest upoważniona do pozyskania świadectwa efektywności energetycznej w imieniu jednostek.

Ilość energii finalnej, wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego (toe), planowana do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji zgłoszonych przedsięwzięć, wynosi 14,729 toe.

Jest to mniej więcej 171 298 kWh, czyli tyle, ile 57 gospodarstw domowych 2+2 zużywa w ciągu jednego roku (zakładając, że średnie roczne zużycie takiego gospodarstwa to 3000 kWh).

Inwestycje, w wyniku których powstaną oszczędności energii, będą realizowane w latach 2023-2026. Prace dotyczące dwóch z planowanych inwestycji mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, natomiast świadectwo zostanie wydane dopiero po zakończeniu wszystkich 3 inwestycji objętych wnioskiem.

Dzięki zaangażowaniu pracowników jednostek biorących udział w pilotażu oraz gotowości realizacyjnej zgłoszonych przedsięwzięć (wszystkie planowane inwestycje posiadały wykonane audyty termomodernizacyjne oraz dokumentację projektową) czas pomiędzy zakończeniem procesu podpisywania umów z wykonawcą a złożeniem dokumentów do URE wyniósł tylko 3 dni robocze.

Termomodernizacja budynków jest jednym z wielu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w związku z którym można ubiegać się o wydanie białych certyfikatów. Inne rodzaje inwestycji to m.in. ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii czy stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Białe certyfikaty są instrumentem wsparcia procesu transformacji energetycznej w Polsce. Można zbyć je za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii, dzięki czemu inwestor odzyskuje część środków poniesionych na inwestycję. Aktualnie wartość jednej zaoszczędzonej tony oleju ekwiwalentnego (toe) wynosi ok. 2000 zł.

Zadanie jest częścią projektu rozwojowego Lasów Państwowych pn. „Modernizacja energetyczna budynków PGL LP”. W przyszłości białe certyfikaty będą pozyskiwane także dla innych, nowych inwestycji związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków PGL LP, pod warunkiem osiągnięcia w ich wyniku minimalnej wymaganej oszczędności energii na poziomie 10 toe.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama