Polityka klimatyczna Grupy Enea wspiera transformację energetyki

Enea, jako aktywny i świadomy uczestnik transformacji energetycznej, przyjęła „Politykę klimatyczną Grupy Enea”. Głównym celem dokumentu jest określenie wpływu działalności Grupy Enea na środowisko naturalne oraz wskazanie kierunków działania i mechanizmów zarządzania zapewniających odpowiedzialną działalność biznesową Grupy z poszanowaniem naturalnych zasobów naszej planety.

Grupa Enea to jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Transformacja systemu energetycznego i ciepłowniczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wspierającego zrównoważony rozwój gospodarczy i efektywność ekonomiczną to wyzwania, które wymagają odpowiedzialnego i świadomego podejścia. Efektem tego jest ustanowienie założeń, zasad działania oraz określenie ambitnych celów w formie polityki regulującej i podkreślającej zagadnienia środowiskowe i klimatyczne. „Polityka klimatyczna Grupy Enea” będzie stanowić podstawę zarządzania działalnością Grupy Kapitałowej Enea w zakresie oddziaływania na środowisko, aby podejmowane decyzje i realizowane projekty inwestycyjne w każdym przypadku uwzględniały kierunki i cele Grupy określone w dokumencie. Polityka pozwoli również na bieżąco definiować oraz identyfikować ryzyka oraz szanse związane z oddziaływaniem Grupy Enea na środowisko oraz wpływem zmian klimatycznych na zasady i założenia funkcjonowania Grupy.   

Polityka klimatyczna Grupy Enea” jest uzupełnieniem „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r.” oraz wzmocnieniem zagadnień środowiskowych i zrównoważonego rozwoju we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Jej głównym celem jest określenie naszych ambitnych planów w zakresie ograniczenia wpływu działalności Grupy na nasze otoczenie. Jako odpowiedzialny uczestnik transformacji energetycznej prowadzimy działalność stale minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa Enea stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii. Sprawna realizacja projektów oraz ich priorytetowe traktowanie umożliwi wypracowanie przewagi konkurencyjnej w zakresie wytwarzania i przyczyni się do długofalowej ochrony środowiska oraz ograniczenia niekorzystnych zmian wynikających z działalności człowieka – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei SA. .

Neutralność klimatyczna wspierana będzie również dzięki budowaniu długoterminowej lojalności klientów i trwałych relacji z nimi. Działania obejmować będą również wdrażanie innowacji i nowych technologii w Grupie.

Jednym  z powodów powstania „Polityki klimatycznej Grupy Enea” jest nasz obowiązek zareagowania na zmieniające się otoczenie oraz na zewnętrzne regulacje krajowe i unijne, ukierunkowane na ograniczenie niekorzystnych zmian klimatycznych. Dokument stanowi tym samym świadectwo podejmowanych przez Grupę działań oraz zaangażowania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. To odpowiedź na wyzwania przyszłości – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei SA ds. strategii i rozwoju.

„Polityka klimatyczna Grupy Enea” wpisuje się w założenia krajowej i europejskiej polityki energetycznej, które długofalowo wpływają na kształt gospodarki oraz ograniczanie jej wpływu na środowisko naturalne. Obowiązująca w Grupie Enea „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea” zakłada transformację energetyczną, przy aktywnej roli odbiorcy końcowego, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne, w sposób innowacyjny oraz z poszanowaniem środowiska. „Polityka klimatyczna”, jako uzupełnienie Strategii, jest dokumentem kierunkowym, adresowanym zarówno do zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy, którego nadrzędnym celem jest nie tylko przedstawienie ambicji Grupy, ale także określenie zakresu zmian procesowych oraz organizacyjnych na potrzeby ich realizacji.

Dokument będzie stanowić podstawę i wytyczne dla zarządzania działalnością Grupy Enea w zakresie oddziaływania na nasze otoczenie. Wpisuje się on również w najnowsze standardy przedsiębiorstw odpowiedzialnych w obszarze społecznym i środowiskowym. Jest również wypełnieniem oczekiwań rynków finansowych wspierających rozwój zeroemisyjnej energetyki, akcjonariuszy i inwestorów świadomych potencjalnego wpływu dużych przedsiębiorstw na otoczenie oraz potwierdzeniem gotowości do transparentnego raportowania swojej działalności i zrównoważonego rozwoju w ramach ambitnych standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

« 1 »

reklama

reklama

reklama