Byli koordynatorzy Wspólnoty LEDNICA 2000: prosimy Ojców Dominikanów, aby opierali się na faktach

Małgorzata i Franciszek Wołochowie, koordynatorzy Wspólnoty LEDNICA 2000 w latach 2015-2017 podkreślają, że wizją o. Jana Góry było powołanie stowarzyszenia świeckich związanego z Lednicą. Dziś dominikanie wydają się iść w odwrotnym kierunku, odbierając podmiotowość świeckim


"Nie jesteśmy aktywną stroną obecnego sporu jaki toczy się wokół Lednicy, ale prosimy Ojców Dominikanów, aby zarówno w prywatnych jak i publicznych wypowiedziach opierali się na faktach" - piszą Małgorzata i Franciszek Wołochowie, koordynatorzy Wspólnoty LEDNICA 2000 w latach 2015-2017 w oświadczeniu przesłanym KAI. Odnoszą się oni do wywiadu udzielonego KAI przez oo. Michała Śliża, Wojciecha Surówkę i Wojciecha Prusa, opublikowanego 24 stycznia br. "Padło tam kilka stwierdzeń które nie mają pokrycia w faktach a które zobowiązani jesteśmy sprostować" - piszą Małgorzata i Franciszek Wołochowie.

Poniżej treść przesłanego sprostowania.

Z bólem i zdziwieniem przyjęliśmy ostatni wywiad udzielony Katolickiej Agencji Informacyjnej przez oo. Michał Śliża, Wojciecha Surówkę i Wojciecha Prusa. Padło tam kilka stwierdzeń które nie mają pokrycia w faktach a które zobowiązani jesteśmy sprostować.

Ojciec Wojciech Prus OP stwierdza: „Po śmierci o. Jana oprócz tej umowy i statutu Stowarzyszenia nie zostało żadne formalne sformułowanie dotyczące sposobu funkcjonowania Lednicy. Nie było nic. Wszystko o. Jan miał w sobie i wszystko zostało w ludziach, którzy z nim współpracowali.”

Nieprawdą jest jakoby śp. Ojciec Jan Góra nie pozostawił po sobie zamysłu dalszego funkcjonowania Lednicy w aspekcie organizacyjnym. Ojciec Jan Góra OP wielokrotnie, zarówno w wypowiedziach publicznych jak i prywatnych określał swoją wizję tego jak Lednica powinna funkcjonować pod względem organizacyjnym, jak również prawnym. Głównym założeniem które przyświecało Ojcu Janowi była podmiotowa rola świeckich nie tylko w sferze deklaratywnej, ale również prawnej i organizacyjnej. Już w 2008 r. w liście do Prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów, zatytułowanym „Postulaty dla przyszłości Jamnej”, pisał: „Model teologiczno-pastoralny duszpasterstwa na Jamnej, ale też Lenicy jest eksperymentem opartym o nauczanie soboru Watykańskiej II i wieloletnie doświadczenie duszpasterstwa akademickiego w Polsce. Nowość ukazana w praktyce jest przyszłością dla podobnej pracy w polskim Kościele.(…) Obdarzenie laikatu dominikańskiej zaufaniem kościelnym zgodnie z duchem Vaticanum II jest spełnianiem profetycznej funkcji zakonu, podtrzymaniem entuzjazmu młodzieży, które jest tam u siebie i pracuje na swoim i dla siebie”

Myśli i pragnienia Ojca Jana dały wyraz w dokumencie, który powstał we współpracy w władzami Zakonu Kaznodziejskiego pod koniec życia śp. Ojca Jana. Był nim projekt statutu publicznego stowarzyszenia wiernych „Wspólnota LEDNICA 2000”. Dokument ten, stawiał w podmiotowej roli świeckich, regulował stosunki Zakon – Świeccy oraz był komplementarną propozycją określającą zarówno strukturę organizacyjną jak i sposób duszpasterstwa oraz duchowe priorytety Wspólnoty. Należy przypomnieć, że prace nad statutem były poprzedzone wieloletnimi konsultacjami i spotkaniami m.in. ze śp. kard. Stanisławem Nagym SCJ, w których mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.

Niestety po śmierci o. Jana Góry w 2015 r. władze Zakonu Kaznodziejskiego nie wyraziły chęci kontynuacji prac nad powołaniem publicznego stowarzyszenia wiernych. Należy również podnieść, że w latach 2016-2019 toczyły się prace nad sformułowaniem organizacyjnych ram Wspólnoty Lednica 2000. W spotkaniach tych aktywnie uczestniczył o. Wojciech Prus OP, zaś ustalenia poczynione podczas prac podtrzymywały idee formułowane jeszcze za życia śp. Ojca Jana Góry.

Z nieznanych nam powodów, w roku 2019 r. aktualny duszpasterz o. Wojciech Surówka OP odciął się od wcześniejszych ustaleń pomiędzy Zakonem reprezentowanym przez o. Wojciecha Prusa OP a świeckimi i zanegował idee Wspólnoty LEDNICA 2000.

Nie jesteśmy aktywną stroną obecnego sporu jaki toczy się wokół Lednicy, ale prosimy Ojców Dominikanów, aby zarówno w prywatnych jak i publicznych wypowiedziach opierali się na faktach.

Małgorzata i Franciszek Wołochowie

koordynatorzy Wspólnoty LEDNICA 2000

w latach 2015-2017

« 1 »

reklama

reklama

reklama