Matki – nauczycielki czułej miłości do Jezusa

„Pamiętajcie, że jako matki, najcenniejszym darem, jaki możecie dać waszym dzieciom, jest przekazanie im waszej czułej i gorliwej miłości do Jezusa. Nauczenie ich, aby kochały Go i poznały, tak jak wy Go znacie i kochacie, danie im udziału w waszej wierze w Niego” – przypomniał papież Franciszek.

Podczas audiencji generalnej dla sióstr orionistek papież Franciszek przypomniał, że św. Alojzy Orione założył to zgromadzenie, aby ludzie mogli doświadczyć Opatrzności Bożej i macierzyństwa Kościoła. Podkreślił, że aby mogły wypełniać tak zdefiniowaną misję swego zgromadzenia, muszą dbać nieustannie o osobiste zjednoczenie z Chrystusem, a zarazem służyć swym podopiecznym z czułością matki.

„Matka – mówił papież – nigdy nie poddaje się w obliczu potrzeb swoich dzieci: nigdy nie pozwala, by zabrakło im uwagi, czułości, a także koniecznych upomnień; potrafi znaleźć rozwiązania i nieoczekiwane środki zaradcze, nawet w obliczu trudnych sytuacji lub niezrozumienia ze strony innych: to dlatego, że matka kocha, a miłość czyni człowieka wolnym i twórczym!” – dodał Ojciec Święty.

Podkreślił, że kwestią podstawowej wagi pozostaje jednak ich osobista relacja z Chrystusem. Wskazuje już na to samo motto zgromadzenia Małych Sióstr Misjonarek Miłosierdzia: Instaurare omnia in Christo – Odnowić wszystko w Chrystusie.

„Jest zatem jasne, że zjednoczenie z Chrystusem musi być dla was korzeniem wszelkiej działalności. Sobór Watykański II przypomniał, że ma to fundamentalne znaczenie dla wszystkich zakonników, stwierdzając, że tym bardziej ubogacają oni apostolstwo i żywotność Kościoła, im gorliwiej żyją w jedności z Chrystusem, na wzór pierwszych uczniów. Nie chodzi więc o pielęgnowanie w życiu duchowym i apostolskim intymnych zażyłości, mglistych i jałowych, ani też o stawanie się sprawną kadrą kierowniczą zarządzającą dziełami. Chodzi natomiast o to, by utożsamić się ze stylem życia Jezusa, pozwalając, by to On coraz bardziej w nas działał, zdając się na Niego, abyśmy jak św. Paweł mogli powiedzieć: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20), a także: Caritas Christi urget nos – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5, 14). Ks. Orione zdawał sobie z tego sprawę, kiedy mówił: aby dojść do Boga i pozyskać innych musimy najpierw my sami mieć w sobie intensywne życie Boże, wiarę, która w nas płonie i jaśnieje wokół nas. A zatem zabiegajcie zawsze przede wszystkim o to, byście zostały zdobyte przez Pana, przez Jego żywą obecność w Eucharystii, w Jego Słowie i was samych poprzez Ducha Św. Pamiętajcie, że jako matki, najcenniejszym darem, jaki możecie dać waszym dzieciom, jest przekazanie im waszej czułej i gorliwej miłości do Jezusa, nauczenie ich, aby kochały Go i poznały, tak jak wy Go znacie i kochacie, danie im udziału w waszej wierze w Niego.“

Warto dodać, że nową przełożoną generalną zgromadzenia Małych Sióstr Misjonarek Miłosierdzia została Polka, s. Maria Alicja Kędziora.

« 1 »

reklama

reklama

reklama