Sympozjum KWC: Parafia przestrzenią wolności dla współczesnego człowieka

W dniach 14-16 października w Ośrodku Rekolekcyjno – Konferencyjnym w Porszewicach k. Łodzi odbędzie się XXVIII Sympozjum KOINONIA Wolni i Wyzwalający, którego tematem będzie: Parafia przestrzenią wolności dla współczesnego człowieka.

Współczesny człowiek, jak nigdy w historii, zmaga się się z zagadnieniem wolności. Wolność wydaje się być dla niego najwyższą wartością, celem jego zaangażowania życiowego. Jest w tym swoisty odblask z jednej strony podobieństwa do Stwórcy objawiający się w zdolności do korzystania z rozumu i wolnej woli, z drugiej zaś cień pychy – wybierajcie według waszego upodobania, a „tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5).

Wsłuchując się w pytania stawiane przez współczesny świat i we współczesne nauczanie Kościoła z wdzięcznością sięgamy do wielkiej katechezy ks. Franciszka Blachnickiego o wolności człowieka i do inspiracji płynących z niej. Odwoływał się on m. in. do nauczania Jana Pawła II, który odrzucał latynoamerykańską ideologię zwaną teologią wyzwolenia. Ks. Franciszek Blachnicki wdrożył nas w realizację „polskiej teologii wyzwolenia” (Jan Paweł II), opartej na antropologii i soteriologii biblijnej.

Święty Jan Paweł II i Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – wielcy Apostołowie Wyzwolenia Człowieka, jak ich nazwano na Kongresie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (Jasna Góra 2004), stali się dla nas przewodnikami w drodze ku wolności człowieka. Skoro tylko Jezus Chrystus jest wyzwolicielem człowieka z najgorszej jego niewoli jaką jest grzech, to największym darem dla tak bardzo spragnionego wyzwolenia współczesnego człowieka jest ewangelizacja. Tylko człowiek, który sam doświadczył ewangelicznego wyzwolenia może stać się narzędziem wyzwolenia drugiego człowieka – „wolni i wyzwalający”.

Jan Paweł II prosił abyśmy przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu (23 X 1978). W odpowiedzi, 40 lat temu, została proklamowana Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Krucjata ma swych sztandarach wypisane hasło „Nie lękajcie się”.

Wyzwolenie z lęku pozwala, w oparciu o doświadczenie osobistego przeciwstawienia się obyczajowi alkoholowemu, uczyć się wchodzić na drogę wyzwolenia w kolejnych obszarach poprzez służbę prawdzie i życiu. Dotyczy to tak poszanowania zamiaru Stwórcy, którzy stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, jak i poddał człowiekowi całe stworzenie. ze wszystkimi konsekwencjami stąd wypływającymi. Niezbywalna godność człowieka stworzonego i odkupionego przez Boga sprawia, iż człowiek staje się prawdziwie wolny przyjmując ten Boży zamysł.

Miejscem szczególnym przyjmowania Bożego daru i planu zbawienia jest parafia w swej funkcji pośrednictwa zbawczego. We niej jest głoszone słowo wyzwolenia, celebrowane w liturgii misterium Chrystusa i doświadczana wspólnota ludzi wolnych i wyzwalających.

Dlatego w ramach tegorocznego sympozjum KOINONIA chcemy pochylić się nad rolą parafii w odpowiedzi na współczesne wyzwania uwłaczające godności człowieka.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej

KOINONIA 2019 Program Sympozjum

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama