Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Attilio Danese, Giulia Paola Di Nicola, Michele Seccia

KIM JESTEŚ DUCHU ŚWIĘTY?

tłumacz: Krzysztof Stopa

ISBN: 978-83-7505-440-8

wyd.: WAM 2010
LISTY OTWARTE... DO DUCHA ŚWIĘTEGO

„Otrzymacie moc Ducha Świętego” (Dz 1, 8)1

Przed powrotem do Ojca Jezus zapewnia swoich uczniów, że nie zostaną sami, ponieważ On dotrzyma obietnicy i pośle im Ducha Świętego. Mówił już o tym wcześniej w Wieczerniku2, powtórzy jeszcze na górze Wniebowstąpienia3.

Poznanie Tajemnicy Boga, Trójcy Miłości, życia Kościoła, misji powierzonej przez Chrystusa apostołom, po powrocie Jezusa do Ojca, a także samo życie chrześcijańskie jako udział w odkupieniu dokonanym przez Syna Bożego — nie są możliwe bez Ducha Świętego!

Mówić lub pisać o Duchu Świętym do nastolatków lub młodzieży, przygotowujących się być może do sakramentu bierzmowania, jest zadaniem niełatwym, ale fascynującym. Nie wystarczy opowiedzieć lub wyjaśnić to, co można przeczytać w świętych tekstach lub w katechizmie. Musi przemówić doświadczenie wiary, ciepło (ogień) Miłości, niezawodna nadzieja, jak pisał już św. Paweł w Liście do Rzymian4. Myślę, że taki właśnie powód skłonił najpierw Jana Pawła II5, a niedawno także Benedykta XVI, do skupienia uwagi młodych na Duchu Świętym w przesłaniach skierowanych na Światowe Dni Młodzieży. Pedagogicznym zamysłem nauczania papieży jest wzbudzenie w młodych ludziach świadomości własnej wiary, którą powinni przeżywać z radością i odpowiedzialnością, odważnie idąc pod prąd. Jest to możliwe nie tylko przez zaangażowanie i wolę, ale także dzięki działaniu Ducha Świętego, przedstawionego w objawieniu bibl? nym i doświadczanego w ciągu wieków jako Ducha męstwa i świadectwa.

Ale czy młodzi ludzie znają Ducha Świętego6? Czy młodzież, która uczestniczyła i uczestniczy w wielkich spotkaniach ŚDM lub niedawno także Agory Młodych Włochów7, doświadczyła Ducha Świętego, trzeciej Osoby Trójcy Świętej, daru Ojca i obietnicy Syna? Benedykt XVI skierował do młodzieży przesłanie, które wykracza poza przygotowanie i obchody XXIII ŚDM. Pisze bowiem: „Poprzez to orędzie chętnie ofiaruję wam punkty do medytacji, abyście (...) zweryfikowali w oparciu o nie jakość waszej wiary w Ducha Świętego; byście odnaleźli ją — jeśli została utracona, umocnili — jeśli osłabła, rozsmakowali się w niej jako towarzyszce Ojca i Syna, Jezusa Chrystusa”8.

Od młodych ludzi, którzy uważają się za wierzących, zwłaszcza kiedy widzimy ich licznie zgromadzonych w czasie ważnych wydarzeń kościelnych, oczekuje się „mocnego”, powiedziałbym odważnego świadectwa swojej wiary. Nie jest wcale nie na miejscu przypomnienie tego świadectwa opisanego przez Łukasza w księdze Dziejów Apostolskich jako znak i widzialny skutek zesłania Ducha Świętego w poranek Pięćdziesiątnicy9. Można to uznać za pewną naiwność, ale problem pozostaje, wręcz się pogłębia, stając się problemem życiowej wagi dla katechety, świadomego powierzonej mu przez Kościół posługi. Podobnie dla każdego rodzica, który pamięta o sakramentalnej odpowiedzialności za wychowanie własnych dzieci do wiary. Jeszcze bardziej dla pasterza (kapłana lub biskupa), któremu została powierzona jakaś wspólnota. Jak wprowadzić w poznanie Ducha Świętego? Jak pomóc nastolatkom i młodym ludziom doświadczyć Jego kościelnej i osobistej obecności na drodze formacji do życia wiary? Zafrapowało mnie pytanie, z którym się borykam, ilekroć mam okazję spotykać się z grupami przygotowującymi się do bierzmowania lub w ogóle z nastolatkami i młodzieżą. Chętnie zgodziłem się przyłączyć do tej całościowej i pedagogicznej refl eksji o Duchu Świętym, myśląc o tych ochrzczonych, którzy szukają swojej tożsamości. W ten sposób refl eksja się poszerzyła, pobudzając mnie do zgłębienia razem z młodymi ludźmi znajomości Ducha Świętego w sposób prosty i prowokacyjny.

Aby zacząć od życiowego doświadczenia, wielokrotnie potwierdzonego w szkole, parafii lub podczas spotkań z kandydatami do bierzmowania, postanowiłem przeprowadzić mały sondaż, zapraszając kilkoro młodych ludzi do napisania listu do Ducha Świętego na podstawie ich własnego doświadczenia!

1 O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie teksty bibl? ne pochodzą z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), wyd. 5, Pallotinum, Poznań 2002. Dokumenty soborowe są cytowane za: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Poznań 2002 [przyp. tłum.].

2 Przeczytaj rozdziały 14-16 Ewangelii według św. Jana.

3 Zob. Dz 1, 8.

4 Rz 5, 5: „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”.

5 W 1998 roku przez temat Duch Święty wszystkiego was nauczy (J 16, 17), a w 1989 — Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15).

6 Bez trudu może się dziś powtórzyć to, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł przybył do Efezu i na pytanie, czy uczniowie otrzymali Ducha Świętego, otrzymał odpowiedź: „Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty” (Dz 19, 2).

7 Agora dei Giovani Italiani jest inicjatywą włoskiego Kościoła, adresowaną do młodzieży i mającą na celu włączenie jej w działalność ewangelizacyjną Kościoła [przyp. tłum.].

8 Wymowny jest tytuł orędzia z okazji XXIII Światowego Dnia Młodzieży: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami” (Dz 1, 8).

9 Por. Dz 2, 1-36; 3, 15-16; 4, 8-13.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Duch Święty bierzmowanie katecheci vademecum wtajemniczenie chrześcijańskie sakrament dojrzałości chrześcijańskiej bierzmowani szczyt wtajemniczenia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W