Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Thomas Söding, Christian Münch

KLUCZ DO ZROZUMIENIA NOWEGO TESTAMENTU

ISBN: 978-83-7505-102-5

wyd.: WAM 2009
Spis treści
Słowo wstępne 7
Wprowadzenie 7
1. Sztuka egzegezy 7
1.1. Uczyć się czytania 7
1.2. Gromadzenie doświadczeń 9
1.3. Rozumienie tekstów 12
1.4. Rozwiązywanie zadań 16
2. Tłumaczenie Nowego Testamentu 20
Analiza 25
Orientacja 25
Historia i współczesność 25
Syntaktyka, semantyka, pragmatyka — synchronia i diachronia28
Wybór i kolejność kroków 29
1. Krytyka tekstu 32
1.1. Zadanie 32
1.2. Postępowanie metodyczne 34
1.3. Systematyczne uporządkowanie materiałów rękopiśmiennych 35
1.4. Historia przekazywania tekstów Nowego Testamentu37
1.5. Wynik41
1.6. Przykład: opis Wieczerzy Paschalnej (Łk 22, 14-23) 41
2. Analiza sytuacji 44
2.1. Zadanie 44
2.2. Postępowanie metodyczne 46
2.3. Wynik i związek z innymi metodami 50
2.4. Przykład: Paweł na temat małżeństwa i bezżeństwa (1 Kor 7) 50
3. Analiza kontekstu 54
3.1. Zadanie 54
3.2. Postępowanie metodyczne 56
3.3. Wynik i związek z innymi metodami 58
3.4. Przykład: akcja Jezusa w świątyni (Mk 11, 15-19; Mt 21, 12-17; Łk 19, 45-48; J 2, 13-22) 59
4. Analiza formy 62
4.1. Zadanie 62
4.2. Postępowanie metodyczne 64
4.3. Analiza tekstów narracyjnych 70
4.4. Wynik i związek z innymi metodami 75
4.5. Przykład: przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-37) 77
5. Analiza gatunku literackiego 80
5.1. Zadanie 80
5.2. Postępowanie metodyczne 84
5.3. Wynik i związek z innymi metodami 89
5.4. Przykład: uzdrowienie chromego przy sadzawce Betesda (J 5, 1-9a) 90
6. Analiza tradycji 95
6.1. Zadanie 95
6.2. Postępowanie metodyczne 98
6.3. Porównanie Ewangelii synoptycznych 103
6.4. Wynik i związek z innymi metodami 106
6.5. Przykład: przypowieść o siewcy (Mk 4, 1-20107
7. Analiza redakcji 110
7.1. Zadanie 110
7.2. Postępowanie metodyczne 112
7.3. Wynik i związek z innymi metodami 116
7.4. Przykład: chrzest Jezusa (Mt 3, 13-17) 117
8. Analiza przedmiotowa 119
8.1. Zadanie 119
8.2. Postępowanie metodyczne 120
8.3. Wynik i związek z innymi metodami 122
8.4. Przykład: Paweł przed namiestnikiem Gallionem (Dz 18, 1-17) 123
9. Analiza motywów 126
9.1. Zadanie 126
9.2. Postępowanie metodyczne 129
9.3. Wynik i związek z innymi metodami 133
9.4. Przykład: Baranek Boży (J 1, 29.36; Dz 8, 32-35; 1 Kor 5, 7; 1P 1, 19; Ap 5, 6-12) 133
Interpretacja i rekonstrukcja 142
Orientacja 142
1. Interpretacja 143
1.1. Wstępne rozumienie i stawianie pytań 144
1.2. Egzegeza jednostkowa i spojrzenie na całość 145
1.3. Intencja autora, przyjęcie przez czytelników, sens tekstu148
1.4. Historia teologii a egzegeza kanoniczna 154
2. Rekonstrukcja historyczna 162
2.1. Krytyka źródeł 163
2.2. Ponowne pytanie o Jezusa 167
Dalsze postępowanie 173

Słowo wstępne

Nauka o metodach wprowadza do sztuki, jaką jest nowotestamentowa egzegeza. Nowy Testament stanowi wczesnochrześcijańską literaturę; jest on historycznym dokumentem pierwotnego Kościoła i drugą częścią Pisma Świętego. Zgodnie z takim rozumieniem jego tekstów i dzisiejszym poziomem świadomości problematyki, najważniejsze kroki w zakresie analizy tekstu zostaną przedstawione i powiązane z zadaniami jego wykładni, a także z historycznymi pracami nad Nowym Testamentem. Sama koncepcja metod mieści się w tradycji egzegezy „historyczno-krytycznej”, otwarta jest jednak na nowe metody, o ile służą dociekaniom nad historycznym sensem Pisma; jest wierna wykładni Biblii, dla której filologiczny Eros, historyczna nieprzekupność i teologiczna odpowiedzialność nie stanowią przeciwieństw, ale przedstawiają wewnętrzną jedność. Ekumeniczna więź między egzegezą katolicką i protestancką jest sama przez się zrozumiała; możliwości żydowsko-chrześcijańskiego dialogu dotyczącego jakże drażliwych treści Nowego Testamentu winny być intensywnie wykorzystane. Fairness wobec nie-biblijnych religii i różnych filozofii jest wymogiem pracy naukowej. Szczególne znaczenie ma tu dialog z egzegezą starotestamentową.

Czymś zasadniczym i decydującym jest poszukiwanie wyzwalającej prawdy Ewangelii, a prawda ta na tle Starego Testamentu może być odnaleziona w natchnionym poświadczeniu wydarzenia Chrystusa przez Nowy Testament.

Zwięzła nauka o metodach w Nowym Testamencie (Kleine Methodenlehre zum Neuen Testament) jest oparta na większym dziele: Methodenbuch zum Neuen Testament z roku 1998. Jego pełny tytuł: Wege der Schriftenauslegung (Drogi objaśniania Pisma Świętego) zaznacza, że zasadnicze problemy hermeneutyczne związane ze zrozumieniem Pisma Świętego i jego komentowaniem zajmują w nim o wiele więcej miejsca. By zaspokoić zapotrzebowanie na podręcznik dla studium uniwersyteckiego, przedstawiamy w tej chwili bardzo zwarte dzieło: Zwięzła nauka o metodach w Nowym Testamencie, które koncentruje się na analizie tekstu. Odnośne paragrafy dzieła o metodach z roku 1998 stanowią w tym ostatnim podstawę, jednakże — uwzględniając stan współczesnej dyskusji — zostały one gruntownie przepracowane. Jeżeli ten podręcznik przyczyni się do tego, że radość z czytania Nowego Testamentu będzie jeszcze większa, a koncentracja na jego historycznym i teologicznym znaczeniu zostanie wzmożona, jego cel został osiągnięty.

Wuppertal, w lipcu 2005 roku
Thomas Söding
Christian Münch

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia interpretacja Nowy Testament egzegeza biblistyka wykładnia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W