Zarys wiary: Urzędy i posługi we wspólnocie

Kwestia z "Zarysu wiary", katechizmu wydanego przez Związek Katechetów Niemieckich w 1980 r.

Zarys wiary: Urzędy i posługi we wspólnocie

Zarys wiary - katechizm


URZĘDY I POSŁUGI WE WSPÓLNOCIE

Jezus wybrał niektórych spośród tych, którzy poszli za Nim, i powierzył im specjalne zadania. Byli to jego uczniowie. „Wysłał ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” (Łk 10, 1) i polecił im: „Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże” (Łk 10, 9).

Wśród uczniów było dwunastu, których specjalnie powołał i posłał - dwunastu Apostołów. Spomiędzy nich trzej: Szymon, Jakub i Jan zostali wysunięci na czoło. W końcu wybrał Jezus Szymona i powołał go na Piotra, to znaczy - na „Skałę”, na której pragnął oprzeć swój Kościół (Mt 16, 18).

O rozmaitych zadaniach spełnianych przez uczniów mówi historia Kościoła. Wraz z rozwojem Kościoła zaznaczała się coraz bardziej potrzeba pełnienia w nim przez mężczyzn i niewiasty różnych funkcji, zadań. Aby wspólnota wierzących mogła głosić słowo Boże, potrzebni są kaznodzieje, katecheci i misjonarze. Musi ona też oddawać publicznie cześć Bogu. A do tego niezbędni są ci, którzy posiadają prawo przewodniczenia liturgii. Wreszcie Kościół, jako wspólnota służebna, potrzebuje osoby niosącej posługę miłości wobec potrzebujących.

Praca we wspólnocie nie jest zadaniem tylko tych, którzy piastują specjalne urzędy. Każdy chrześcijanin ma jakieś powołanie, jakiś &#8222charyzmat” w Kościele. Każda wspólnota tym pełniej angażuje się w służbę Królestwa Bożego, im lepiej poszczególni jej członkowie rozpoznają swe powołanie i więcej otrzymują możliwości do jego spełnienia.

W Kościele istnieje wiele urzędów i rodzajów posługiwań. Tak pisze o nich św. Paweł:
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. (...)
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce
(1 Kor 12, 4. 5. 11).

Apostolat (grec. = posłanie): Udział wszystkich ochrzczonych w posłannictwie Kościoła.

Charyzmat (grec. = dar łaski): Szczególne uzdolnienie do spełniania posług, udzielone przez Ducha Świętego. Każdy człowiek posiada swój charyzmat.

Rada parafialna: Grupa ludzi wybrana przez wiernych z terenu parafii, która we współpracy z proboszczem i innymi duchownymi troszczy się o sprawy wspólnoty parafialnej.

Katecheta: Nauczyciel religii i wiary, działający w szkole lub w parafii, powoływany i zatrudniany do wykonywania swych zadań przez właściwego biskupa.

Teologowie świeccy: Mężczyźni i kobiety posiadający wykształcenie teologiczne, nie mający jednak święceń diakonatu lub kapłańskich. Bywają zatrudniani jako nauczyciele religii lub pracownicy parafialni i pracownicy naukowi.

Laicy (grec. laós = lud): Początkowo honorowe określenie tych wszystkich, którzy należeli do Ludu Bożego (do Kościoła). W czasach późniejszych mianem tym zaczęto określać członków Kościoła nie należących do stanu duchownego.


opr. mg/lb

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao