Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


W 15. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (1947-1984)
Piotr Nitecki

Prorok wolnościPiętnasta rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki skłania nie tylko do wspomnień, ale i do stawiania pytań. Czego uczyłby nas dziś, gdyby dane mu było nadal głosić katechezę o obecności Ewangelii w życiu społecznym? Czy ofiara jego życia ma w naszych oczach dzisiaj sens, czy nie została zmarnowana? Czy może on być uważany za patrona aktualnych przemian w życiu naszej Ojczyzny?

W czasie stanu wojennego gromadził tłumy. Wielu widziało w nim trybuna ludowego, polskiego teologa wyzwolenia z komunizmu. Gdy zginął, mówiono o nim przede wszystkim jako o patronie "Solidarności". Wrogowie, ale i niemało przyjaciół, kreowali go - kierując się różnymi motywami i według różnych ocen - na działacza politycznego, którym nigdy nie był. Gdyby do tego sprowadzić jego posługę, zasługiwałby dziś na pewno jedynie na miano bohatera narodowego. Trwający proces beatyfikacyjny ks. Jerzego świadczy, że w jego posłudze chodziło o coś więcej niż tylko o doraźną polemikę z ówczesną władzą. Kościół nie wynosi na ołtarze ludzi za ich poglądy społeczne lub polityczne czy za ich patriotyzm. Wskazuje na świętych jako na tych, którzy mogą stanowić wzór do naśladowania w naszej pielgrzymce wiary ku spotkaniu z Chrystusem. Nie przesądzając zatem o wynikach procesu beatyfikacyjnego, powinniśmy podejmować refleksję nad tym, w jakim sensie ksiądz Jerzy mógłby dziś być dla nas wzorem?

Aktualne przesłanie

Komunizm, przynajmniej w sensie strukturalnym, przeszedł do historii. Mogłoby się zatem wydawać, że także ci, którzy przyczyniali się do osłabiania, a wreszcie upadku owego "imperium zła" są już tylko postaciami historycznymi. Wierni stale modlący się przy grobie księdza Jerzego są jednak świadkami, że jego ofiara i przesłanie nie mają tylko charakteru historycznego. Aktualność jego nauczania polega na tym, iż w swych kazaniach głoszonych podczas Mszy Świętych za Ojczyznę oraz przy wielu innych okazjach mówił o podstawowych zasadach wiary, zwłaszcza dotyczących życia społecznego, które są niezmienne, choć zmieniają się okoliczności, w jakich są przepowiadane. Tamto przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki zasługuje więc dzisiaj na to, by je odczytać raz jeszcze w oder-waniu od ówczesnych uwarunkowań społecznych i politycznych motywów konstrukcji owego nauczania, podejmowanych tematów i klimatu, w jakim były prezentowane. Podstawowa treść tego przesłania bowiem nie była li tylko aktualną "publicystyką polityczną" uprawianą na ambonie, lecz miała charakter uniwersalny. W nauczaniu społecznym księdza Jerzego przede wszystkim obecna była fundamentalna dla chrześcijaństwa prawda o wynikającym z godności osoby ludzkiej prymacie człowieka w ładzie społecznym. Z godnością tą związana jest, co także bardzo mocno podkreślał on w swym nauczaniu, postawa solidarności, oznaczająca postawę moralną angażującą człowieka w budowanie dobra wspólnego, czyli tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju całej społeczności. Wiele uwagi poświęcał także zasadom budowania sprawiedliwości społecznej, ucząc, iż choć jest ona pewnym ideałem w życiu publicznym, w praktyce nie wyczerpuje posłannictwa Kościoła, który uczy jej przekraczania w realizacji przykazania miłości przez bezinteresowną ofiarność wobec innych ludzi.

Katecheza o wolności

W nauczaniu ks. Jerzego Popiełuszki wiele miejsca zajmowała wyjątkowo i dzisiaj aktualna katecheza o wolności, która w przesłaniu Kościoła rozumiana jest jako jeden z atrybutów godności człowieka. Duszpasterz "Solidarności" był niewątpliwie prorokiem wolności w jej najbardziej podstawowym, zgodnym z duchem personalizmu chrześcijańskiego, nie liberalnym, znaczeniu. Wolność zewnętrzną postrzegał jako pewien ideał w życiu publicznym, który za jego czasów wydawał się jeszcze dość odległy i bardzo trudny do osiągnięcia. Jednocześnie jednak kształtował u swoich słuchaczy postawę wolności wewnętrznej i w klimacie zewnętrznego zniewolenia uczył, że każde zniewolenie i każdy kryzys człowieka i społeczeństwa zaczyna się od odrzucenia Bożego prawa, czyli od akceptacji grzechu, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Ksiądz Jerzy uczył, że wolność musi mieć odniesienie do dobra, prawdy i miłości i że związana jest ściśle z rozumnością człowieka. Autentyczna wolność nie oznacza anarchii, czyli czynienia wszystkiego, czegokolwiek człowiek zapragnie i co jest możliwe do wykonania, ale jest swobodą w poszukiwaniu dobra i nie może być w związku z tym oderwana od uniwersalnej prawdy, która owo dobro określa. Ksiądz Popiełuszko w wyjątkowy sposób wyczuwał aktualne potrzeby społeczne i potrafił ukazywać je w świetle nauki Kościoła. Wszyscy możemy się od niego uczyć i dziś czytania znaków czasu. Gdyby żył, pewnie przestrzegałby nas przed współczesnymi zagrożeniami moralnymi, których on sam może wówczas nawet nie przeczuwał - przed liberalizmem etycznym, fałszywą wizją wolności, pułapkami demokracji kształtowanej bez wartości. Nie wiadomo, czy byłby słuchany tak jak wówczas, ponieważ dziś, w dobie zauroczenia negatywnym rozumieniem wolności, wielu z ludzi, którzy otaczali ołtarz, przy którym ks. Jerzy Popiełuszko sprawował Eucharystię, zafascynowanych apoteozą wolności w jej negatywnym znaczeniu, nie chce słuchać o zasadniczych wartościach, na których należy budować prawdziwą wolność kształtującą życie w pełni godne człowieka.

Przede wszystkim prawda

Najważniejszym elementem przesłania księdza Jerzego wydaje się jego determinacja w głoszeniu Prawdy w czasie totalnego zakłamania. On się nie bał mówić Prawdy, chociaż był świadomy konsekwencji. Dla ówczesnego systemu totalitarnego Prawda była groźna, bo w świetle Prawdy wyraźniej widać fałsz. Ksiądz Jerzy, jako prorok wolności, też musiał być groźny dla systemu opartego na kłamstwie i dlatego zginął, choć nie brakowało wówczas w Polsce "kapłanów opozycjonistów", ostro krytykujących przedstawicieli władzy i panujące stosunki społeczne. Dlatego też nie rozumieli go ci, którzy stosunki społeczne kształtowali opierając się na ideologii i taktyce, a nie na zasadach moralnych. Nie mówmy więc, że zginął za Polskę, za "Solidarność", za wolność społeczną, chociaż w sformułowaniach tych jest jakaś racja. Dzisiaj, z perspektywy minionych lat, widać wyraźnie, że zginął przede wszystkim za Prawdę, oddał życie za Chrystusa, który jest pełnią Prawdy dającej wolność. W tym sensie jest wzorem dla każdego chrześcijanina, który winien być świadkiem Chrystusa-Prawdy. Dlatego też mówimy dziś o księdzu Jerzym nie tylko jako o bohaterze narodowym, ale jako o przyszłym świętym.

Świadek, który się nie lękał

By być takim świadkiem, i to za cenę życia, trzeba przezwyciężyć w sobie lęk. W tym także ksiądz Jerzy jest dla nas wzorem. Nikt nigdy nie myślał o nim jako o heroicznym świadku wiary. Prosty chłopak spod białostockiej wsi, schorowany, o przeciętnych zdolnościach i możliwościach, zwykły warszawski wikary, jest wyraźnym znakiem wyjątkowego sposobu działania Pana Boga, który wybiera to, co słabe w oczach ludzi, by mocnych zawstydzić. Chrześcijaństwo nie może być i nie jest religią lęku. Lęk przed światem i wyzwaniami, jakie on niesie, przekreśla możliwość nowej ewangelizacji, która jest programem na przełom tysiącleci. Przed lękiem wielokrotnie przestrzegał Pan Jezus swoich Apostołów. Powtarza o tym od początku pontyfikatu Papież Jan Paweł II. Znakiem przezwyciężenia lęku w służbie Prawdy jest również ksiądz Jerzy. Jest on świadkiem, że chrześcijańska, ofiarna miłość jest większa niż ludzki lęk. Patrząc z perspektywy lat na ofiarę życia księdza Jerzego, łatwo dostrzec, że wyprzedzał on trudny czas wyborów moralnych, które towarzyszą naszemu wybijaniu się ku wolności. Szansę dla Ojczyzny widział on w poszanowaniu chrześcijańskiej hierarchii wartości, która sprawdziła się nieraz w naszych dziejach, i to nie tylko w odniesieniu do ludzi wierzących. Starał się przekonać, że Ewangelia jest prawdziwym manifestem wolności, którego podstawowym fundamentem jest Jezus Chrystus. Tę prawdę uwiarygodnił własną krwią. Oby ta ofiara nie była bezowocna.
Jestem dumny z wychowanka
Ks. bp Zbigniew J. Kraszewski

Z księdzem Jerzym Popiełuszką spotkałem się ostatni raz 18 października 1984 roku, a więc dzień przed jego śmiercią. W kościele sióstr wizytek odprawialiśmy Mszę św. dla służby zdrowia we wspomnienie jej patrona św. Łukasza. Mówiłem wówczas księdzu Jerzemu, żeby się nie narażał, ponieważ grozi mu niebezpieczeństwo. Gdybym wiedział, że się wybiera do Bydgoszczy i że tak bliskie jest to zagrożenie, zabroniłbym mu wyjeżdżać. Zapamiętałem też fragment listu kleryka Popiełuszki do ojca duchownego seminarium metropolitalnego św. Jana w Warszawie. W październiku 1966 r., na początku drugiego roku studiów, kilka dni po obłóczynach, alumn Popiełuszko został wcielony do specjalnej jednostki kleryckiej w Bartoszycach. Któregoś dnia dowódca plutonu polecił mu zdjąć z palca różaniec-obrączkę, nie przeszkadzającą w pełnieniu służby. Jerzy odmówił. Rozpoczęło się szykanowanie "niepokornego buntownika". Stosowano różne kary. Wówczas napisał do ks. Czesława Miętka: "Jak słodko jest cierpieć dla Chrystusa. On nie bał się męczeństwa za wiarę". W latach sześćdziesiątych byłem wychowawcą warszawskich kleryków, a potem rektorem seminarium duchownego. W tamtym czasie do kapłaństwa przygotowywał się ksiądz Jerzy. Jestem dumny ze swego wychowanka, którego jeszcze za życia zaliczałem do grona bohaterów narodowych.


Nasz los był przesądzony
Waldemar Chrostowski (kierowca samochodu ks. Jerzego i świadek ostatnich godzin jego życia)

Nie jest łatwo wracać do tamtych zdarzeń. Ksiądz tego dnia nie czuł się najlepiej. Miał temperaturę. Nie spodziewał się, że zatrzymujący nas funkcjonariusze byli po prostu bandytami. Myślał, że to rutynowa kontrola wozu, papierów. Niczego nie przeczuwając, prosił mnie, abym się zatrzymał. Nie kojarzył też faktu z zamachem sprzed tygodnia. Niby kazali mi dmuchać w balonik, sprawdzali, czy jestem trzeźwy, tymczasem założyli mi kajdanki, a potem jeszcze knebel w usta. Pamiętam też moment przeprowadzenia księdza z golfa do fiata 125p. Szarpali go za rękawy sutanny. Ksiądz powiedział: Panowie, co wy robicie, jak wy mnie traktujecie? Potem usłyszałem tępe uderzenie. Nie mogłem się jednak odwrócić - byłem skuty, zakneblowany, w boku czułem lufę pistoletu. Po odgłosach i ruchach samochodu domyśliłem się, że wrzucili księdza Jerzego do bagażnika. Ruszyli z dużą prędkością. Początkowo miałem zamiar chwycić za kierownicę, aby spowodować "wywrotkę", ale pomyślałem sobie, że ksiądz nie przeżyje takiego manewru. Siedziałem spokojnie, nie chciałem ich rozdrażniać. Udawałem potulnego, zastraszonego. Cały czas "główkowałem", jak się wyrwać, jak ratować siebie i księdza. Zdawałem sobie sprawę, że nasz los jest przesądzony. Zdecydowałem się na wyskoczenie z pędzącego samochodu. Logika skoku była prosta. Miałem do wyboru: zginąć od kuli, zostać utopionym, spalonym albo zaryzykować. Jeśli nawet nie ocalę życia swego i życia księdza Jerzego, to przynajmniej zostawię ślad, zwrócę czyjąś uwagę na przestępstwo, będą świadkowie porwania. Trzeba było ryzykować. Nie było innego wyjścia.


Ksiądz Jerzy uratował mi życie
Ks. Stanisław Małkowski

Moja znajomość z księdzem Jerzym zaczęła się w seminarium duchownym. Cieszył się on dużym autorytetem wśród kolegów jako były żołnierz. Klerycy, którzy odbywali służbę wojskową, byli bardzo poważani wśród alumnów. W wojsku zachowywał się mężnie - nie dał sobie zdjąć medalika ani wydrzeć różańca. Chyba w lipcu 1983 roku odwiedziłem go u św. Stanisława Kostki i od tego czasu, za zgodą ks. prałata Boguckiego, zacząłem współpracować z ks. Jerzym. Gdy Msza św. za Ojczyznę była zagrożona i zagrożony był ksiądz Jerzy, uważałem za swój obowiązek solidaryzować się z nim. Express Wieczorny donosił: Garsoniera ob. Popiełuszki przy ul. Chłodnej. Niejaki Jan Rem w Szpilkach wyśmiewał moje kazania o obronie dzieci poczętych. Ten sam autor, miesiąc przed tragiczną śmiercią ks. Popiełuszki, nazwał Msze św. za Ojczyznę seansami nienawiści i wścieklizny politycznej. To wszystko przygotowywało atmosferę, w której doszło do zabójstwa ks. Jerzego przez wysokich funkcjonariuszy IV Departamentu MSW. Potem dowiedziałem się, że u Adama Pietruszki byłem pierwszy na liście księży przeznaczonych do likwidacji, ale u Grzegorza Piotrowskiego - drugi. Ksiądz Jerzy skupiał wokół siebie bardzo wielu ludzi. On był nie tylko kapelanem "Solidarności", ale w jakimś sensie jej symbolem. Ja, zdaniem Piotrowskiego, stanowiłem mniejsze zagrożenie. Wprawdzie ostro przemawiałem, ale nie miałem takiego poparcia społecznego. Gdyby najpierw zabito mnie, wzrosłaby czujność ochrony ks. Jerzego i dostęp do niego byłby bardzo trudny. Ksiądz Jerzy uratował mi życie. Jego prześladowanie, a następnie męczeńska śmierć podniosły jego rangę i utrwaliły jego znaczenie. To, co się stało 19 października 1984 roku, jest ogromnie ważne dla "Solidarności", dla przyszłości naszej Ojczyzny. Świadczą o tym chociażby wpisy do Księgi Pamiątkowej czy na szarfach przy wieńcach składanych wokół grobu i wieszanych na parkanie kościoła św. Stanisława. Wartość jego ofiary jest ponadczasowa. Ksiądz Jerzy bronił w człowieku człowieczeństwa.


Co oni ci zrobili?
Jacek Lipiński (przewodniczący "Solidarności" Huty "Warszawa")

Bardzo chciałem towarzyszyć księdzu Jerzemu w jego ostatniej drodze, być mu przydatnym do czegokolwiek - ubierać go, pielęgnować, eskortować jego zwłoki do Warszawy. Zgłosiłem się do sióstr pracujących w parafii św. Stanisława Kostki. Wspólnie z księżmi Marcinem Wójtowiczem i Maciejem Cholewą wybieraliśmy potrzebne części garderoby. Spakowaliśmy także szaty liturgiczne. Siostry wybrały gotycki ornat w kolorze czerwonym, najpiękniejszy, jaki można było wybrać. Wyjechałem z Warszawy bardzo wcześnie. Wiozłem rodziców ks. Jerzego. Do Białegostoku dojechaliśmy w nocy. Rodziców zostawiliśmy u krewnych, a z bratem księdza pojechaliśmy w pobliże kliniki, w której znajdowały się jego zwłoki. Bardzo długo czekaliśmy. Wreszcie otwarto drzwi. Jedyne, co pamiętam z tamtej chwili, to moje wewnętrzne przerażenie: Boże, co oni Ci zrobili? Jak oni Cię urządzili? Odwróciłem się, popatrzyłem na brata księdza. Wszedł Józio - starszy, odważniejszy. Wcześniej zdecydowaliśmy, że rodziców nie będzie przy tym, bo byłoby to dla nich zbyt trudne przeżycie. Spodziewałem się przykrego widoku, ale nie aż tak. Pamiętam czerwień ciała i kontrastową biel rąk. Długą szramę na prawym ramieniu, włosy ubrudzone mułem i krwią, twarz fioletowoczarna i brązowoszara. Ta twarz... Zniszczona, spuchnięta, poobijana... I ręce... Na prawej nodze głębokie otarcie - tutaj zakładali mu pętlę. Do sutanny przypiąłem trzy znaczki - Matkę Boską na biało-czerwonym tle, "Solidarności" Huty "Warszawa" i wizerunek kościoła, w którym do nas mówił...

Rozmowy przeprowadził JAN KORCZ 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: PRAWDA wolność Polska patriotyzm komunizm polityka Jerzy Popiełuszko Służba Bezpieczeństwa niepodległość Waldemar Chrostowski Stanisław Małkowski Jacek Lipiński Zbigniew Kraszewski SB Urban
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W