Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Józef Augustyn SI

Celibat

Aspekty pedagogiczne i duchowe

Copyright © Wydawnictwo WAM 2002

Książka, której fragmenty publikujemy na stronach Opoki, przekazuje rzetelną wiedzę na temat celibatu kapłańskiego. Autor omawia go w sposób przejrzysty, otwarty i kompetentny, nie uchylając się przed podejmowaniem nawet najtrudniejszych problemów z nim związanych. Książka jest owocem nie tylko teoretycznych spekulacji, ale nade wszystko wielu spotkań i rozmów z alumnami. Skierowana jest zarówno do kandydatów do stanu duchownego, jak i wszystkich osób odpowiedzialnych za ich formację. Niemniej również osoby przygotowujące się do małżeństwa znajdą w niej wiele cennych wskazówek dla przeżywania ludzkiej miłości. Książka w wydaniu papierowym zawiera szczegółowe przypisy i bibliografię. Zachęcamy gorąco do sięgnięcia po całość publikacji.
Spis treści

Jan Paweł II, Troska o formację seminaryjną7
Słowo do Czytelnika9
Wprowadzenie11
Rozdział I. Podstawy ludzkie i duchowe formacji do celibatu19
1. Formacja ludzka20
A. Formacja ludzka fundamentem formacji kapłańskiej20
B. Umiłowanie prawdy o człowieku21
C. Kształtowanie prawego sumienia24
D. Troska o dojrzałość uczuciową26
E. Pokonanie własnych lęków29
F. Zdolność do utrzymywania więzi z innymi31
G. Wychowanie do wolności33
H. Trud dojrzewania do wolności35
2. Dynamika formacji duchowej39
A. Całościowa wizja formacji duchowej 39
B. Doświadczenie duchowe podstawą tożsamości kapłańskiej40
C. Doświadczenie Boga jako „Dawcy życia”42
D. Doświadczenie grzechu i przebaczenia44
E. Sakrament pojednania w formacji seminaryjnej46
F. Rozwijanie osobowej więzi z Chrystusem48
3. Rola modlitwy w formacji seminaryjnej51
A. Modlitwa osobista oparta na słowie Bożym51
B. Kapłan nauczycielem modlitwy52
C. Rola milczenia w wychowaniu seminaryjnym54
D. Eucharystia w formacji duchowej55
4. Integralne rozeznawanie powołania kapłańskiego58
A. Rozeznanie sfery ludzkiej58
B. Rozeznanie postawy lękowej59
C. Rozeznanie życia duchowego60
D. Złożoność „jednej decyzji”61
E. Rozeznanie powołania do celibatu62
F. Rozeznanie powołania do posłuszeństwa64
G. Rozeznanie powołania do życia wspólnotowego65
H. Ostateczna decyzja66
Rozdział II. Czystość i celibat kapłański a wychowanie do miłości69
1. Powołanie do kapłaństwa a powołanie do celibatu70
A. Małżeństwo i rodzina a powołanie do celibatu70
B. Tradycja i wola Kościoła łacińskiego71
C. Szansa „większej miłości” w celibacie74
D. Potrzeba wychowania do czystości i do celibatu76
E. Potrzeba głębszej integracji uczuciowej i seksualnej77
F. Pełna ufności modlitwa o łaskę wierności78
2. Wychowanie seksualne a wychowanie do czystości i do celibatu80
A. Kształtowanie własnej seksualności w środowisku rodzinnym81
B. Oddziaływanie środowiska pozarodzinnego83
C. Pozytywne spojrzenie na seksualność84
D. Seksualność jako zadanie86
E. Wychowanie do czystości87
F. Trzy świadectwa90
G. Wychowanie do wstydliwości91
H. Niebezpieczeństwo represji93
I. W najtrudniejszych problemach95
3. Teologia celibatu98
A. Teologia ciała98
a. W ogrodzie Eden98
b. „A Słowo stało się ciałem”99
c. Potrzeba wolności wobec ciała102
d. „Ja jestem chlebem żywym”103
B. Chrystologiczny wymiar celibatu104
C. Maryjny wymiar celibatu kapłańskiego107
D. Eklezjalny charakter celibatu109
E. Eschatologiczny charakter celibatu kapłańskiego111
4. Wychowanie do dojrzałych relacji z kobietą114
A. Świadomość zobowiązań wynikających z powołania do celibatu114
B. Równość i braterstwo płci115
C. Obraz kobiety jako siostry i matki117
D. Kontakt z rodziną120
5. Wychowanie do ojcostwa duchowego121
A. Kryzys ojcostwa121
B. Nowe wyzwania122
C. Analiza relacji z rodzicami123
D. „Opuszcza ojca i matkę”125
E. Być synem, aby stać się ojcem126
F. Duchowe ojcostwo kapłanów127
G. Ojcowska bezinteresowność129
H. Wychowanie do ojcostwa duchowego129
Rozdział III. Trudności na drodze do celibatu133
1. Problemy w relacjach z kobietami134
A. Wstąpienie do seminarium134
B. Przejrzystość w relacjach z kobietami135
C. Czy przyjaźń alumna z kobietą jest możliwa?137
D. W sytuacji zakochania141
E. Ponownie na rozstaju dróg powołania143
F. W sytuacji uwikłania145
2. Problemy autoerotyczne148
A. Rozeznanie problemu zachowań autoerotycznych148
a. Wiek osoby149
b. Stopień oddramatyzowania problemu149
c. Źródła napięć seksualnych150
d. Relacje emocjonalne z bliźnimi151
e. Stosunek do siebie samego151
f. Osobista historia seksualna152
g. Zaangażowanie we własny rozwój ludzki i duchowy152
h. Stopień zaangażowania we własne powołanie153
B. Dokumenty Stolicy Apostolskiej153
a. Przedsoborowe instrukcje Stolicy Apostolskiej154
b. „Wskazania wychowawcze dla formacji do celibatu kapłańskiego”155
c. Porównanie dokumentów156
C. Określenie słusznego osądu moralnej odpowiedzialności157
D. Zdatność do realizowania powołania kapłańskiego i małżeńskiego158
3. Problemy homoseksualne160
A. Pojęcie homoseksualizmu161
B. Indywidualne rozeznanie każdego przypadku162
C. Przyczyny homoseksualizmu164
D. Pomoc terapeutyczna i duchowa165
a. Ważniejsze elementy terapii166
b. Rola terapeuty166
c. Czy wyleczenie homoseksualizmu jest możliwe?167
d. Prawidłowo ukształtowane sumienie168
E. Skłonności homoseksualne a zdatność do małżeństwa169
F. Skłonności homoseksualne a zdatność do kapłaństwa171
G. Indywidualne rozeznanie zdatności do kapłaństwa173
a. „Zewnętrzne” lęki homoseksualne173
b. Głębsze lęki homoseksualne174
c. Pojedyncze doświadczenia przed seminarium174
d. Rzeczywiste głębokie skłonności174
e. Rzeczywiste skłonności połączone z praktyką175
f. Doświadczenia w trakcie trwania seminarium176
H. Potrzeba wielkiego poczucia odpowiedzialności177
I. Jasne postawienie problemu178
Rozdział IV. Pomoc wychowawcza w twórczym przeżywaniu celibatu181
1. Zaangażowanie alumnów i wychowawców183
A. Zaangażowanie w pełniejszą formę miłości183
B. Doskonalenie daru miłości z dnia na dzień184
C. Modlitwa zasadniczym środkiem w rozwoju czystej miłości186
D. Potrzeba ascezy187
E. Wewnętrzna samotność189
F. Życie wspólnotowe191
G. Przyjaźń i jej znaczenie w celibacie i w małżeństwie194
H. Ojcostwo przełożonych197
2. Jak pomagać młodym w wychowaniu do miłości w celibacie i w małżeństwie?199
A. Postawa wychowawcy199
B. Integralne rozwiązywanie problemów200
C. Ukazywanie symbolizmu zachowań seksualnych201
D. Znajomość praw psychologicznych202
E. Pomoc w dojrzewaniu osobowym204
F. Wyczucie i delikatność206
3. Rola kierownictwa duchowego208
A. Zachęta Kościoła208
B. Potrzeba ojcowskiej pomocy210
C. Niewłaściwe wyznania211
D. Zdobycie zaufania alumnów211
E. Regularne rozmowy w ramach kierownictwa duchowego214
F. Obraz nieskończonej miłości Boga216
G. Kierownictwo duchowe a pomoc terapeutyczna216
a. Pomoc terapeutyczna przyjęta w wolności217
b. Lojalność wobec alumna218
c. Zezwolenie przełożonych219
d. Rzeczywista potrzeba pomocy terapeutycznej219
e. Terapia pomocą w kierownictwie duchowym220
H. Struktury formacyjne a indywidualne towarzyszenie alumnom221
I. Potrzeba kierownictwa duchowego w formacji małżeństw i rodzin223
a. Kierownictwo kandydatów do małżeństwa224
b. Potrzeba kierownictwa duchowego w małżeńskim kryzysie226
Zakończenie227
Literatura234
Wykaz skrótów259

Jan Paweł II

Troska o formację seminaryjną

Jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałem z wami wspólnie rozważyć w związku z wizytą Ad limina Apostolorum, a mianowicie zagadnienie formacji kapłańskiej. W adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis napisałem: „Kościół uważa formację przyszłych kapłanów — zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych — i ich ustawiczną troskę, przez całe życie, o osobiste uświęcenie w posłudze, a także troskę o ciągłą odnowę duszpasterskiego zaangażowania za jedno z najdelikatniejszych i najważniejszych zadań, od których zależy przyszłość ewangelizacji ludzkości” (2). Tak, troska o formację kandydatów do kapłaństwa, jak i samych kapłanów, należy — powtarzam to jeszcze raz — do najważniejszych zadań biskupów. Kościół w Polsce znajduje się obecnie w obliczu nowych wyzwań, które są skutkiem głębokich przemian społeczno-kulturowych dokonujących się w naszym kraju. Powiększyło się pole działania Kościoła i potrzeba dobrze przygotowanych duszpasterzy, odpowiedzialnych za rozwój duchowy powierzonych ich trosce wiernych.

Ogromne znaczenie dla Ludu Bożego mają seminaria duchowne diecezjalne i zakonne. Są one w całym Kościele i w każdej jego części szczególnym sprawdzianem żywotności, niejako płodności duchowej, która wyraża się w gotowości młodych ludzi do wyłącznego oddania się na służbę Chrystusowi. Możliwości ewangelizacyjnego i misyjnego zaangażowania Kościołów lokalnych są uzależnione od powołań kapłańskich i zakonnych. Kościół ciągle prosi „Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38), ponieważ sprawa powołań należy do jego najważniejszych trosk. Trzeba zrobić wszystko, co możliwe w Kościele polskim, aby nie wygasł w młodych ludziach duch ofiary i wielkoduszny zapał do podejmowania Chrystusowego wezwania. Nieodzowny jest wysiłek związany z budzeniem powołań i z kształtowaniem nowych pokoleń kandydatów do święceń kapłańskich — przyszłych duszpasterzy. Trzeba to czynić w autentycznym duchu Ewangelii, a zarazem trafnie odczytując znaki czasów [...]. Temu wysiłkowi niech towarzyszy również autentyczne świadectwo życia samych kapłanów, oddanych bez reszty Bogu i braciom. [...] Proszę was, drodzy Bracia, abyście ojcowską troską otaczali seminaria duchowne.

Pierwsze wydanie niniejszej pozycji ukazało się pod tytułem: Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe (Wydawnictwo M, Kraków 1999, ss. 280). Wydanie drugie zostało opublikowane pod zmienionym tytułem: Wychowanie do czystości i celibatu kapłańskiego (Wydawnictwo M, Kraków 2000, ss. 394). Obecne trzecie wydanie, które ukazuje się w Wydawnictwie WAM, jest wznowieniem wydania drugiego. Dokonano w nim jedynie nieznacznych poprawek. Autor powrócił jednak do tytułu wydania pierwszego.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: seminarium miłość małżeństwo kapłan asceza dojrzałość kleryk kapłaństwo celibat czystość homoseksualizm kierownik duchowy autoerotyzm masturbacja onanizm ojcostwo duchowe ojciec duchowy

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W