REGULAMIN PORTALU

OBOWIĄZUJĄCY W MEDIACH INTERNETOWYCH NALEŻĄCYCH DO FUNDACJI OPOKA LUB NA STRONACH PRZEZ FUNDACJĘ SERWISOWANYCH (NAZYWANYCH DALEJ PORTALEM)

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Portal Opoka.org.pl jest udostępniany przez Fundację Opoka z siedzibą przy skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000178115, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272161820, REGON: 013114736 na stronie internetowej pod adresem URL: https://opoka.org.pl
 2. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
  1. Administrator – osoba upoważniona przez Operatora do dokonywania w jego imieniu czynności związanych z funkcjonowaniem Portalu i korzystaniem z jego funkcjonalności przez Użytkowników, w tym jego moderacji w przypadkach i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu Opoka;
  2. Baza danych – baza danych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2134 ze zm.);
  3. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Logowanie – proces uwierzytelniania i autoryzacji Użytkownikaw celu uzyskania pełnego dostępu do Portalu;
  5. Materiały – wszelkie zamieszczone na Portalu zdjęcia, grafiki, teksty, nagrania audio, nagrania wideo, prezentacje multimedialne, programy komputerowe, stanowiące lub mogące stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) lub przedmioty chronione przepisami ustawy z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 286 ze zm.); 
  6. Operator – Fundacja Opoka z siedzibą przy skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000178115, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272161820, REGON: 013114736. Operator jest Usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm.);
  7. Polityka Prywatności – dokument udostępniany przez Operatora na witrynie internetowej: Opoka.org.pl, określający zasady ochrony prywatności danych osobowych osób fizycznych korzystających z Portalu;
  8. Portal –– stanowiąca własność Operatora baza danych - witryna internetowa:  opoka.org.pl, składająca się ze stron, funkcjonalności i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem https://opoka.org.pl oraz media internetowe należące do Fundacji Opoka lub strony przez Fundację Opoka serwisowane
  9. Profil – utworzony w wyniku Rejestracji indywidualny zbiór danych dotyczących i wyróżniających danego Użytkownika Portalu,
  10. Regulamin Portalu – niniejszy Regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), określający zasady świadczenia Usług przez Operatora.
  11. Rejestracja – proces prowadzący do utworzeniaProfilu Użytkownika, w trakcie którego osoba zainteresowana pełnym korzystaniem z Portalu zobowiązana jest do podania danych wymaganych przez Operatora oraz złożenia wymaganych oświadczeń;
  12. Spam – przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm.);
  13. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne, w szczególności komputer, laptop, tablet lub smartphone, posiadający dostęp do sieci Internet za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu;
  14. Usługi – Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w ramach Portalu, na zasadach i warunkach określonych w RegulaminiePortalu;
  15. Usługodawca – Operator;
  16. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Portalu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem;
  17. Partner – każdy podmiot współpracujący z Portalem na podstawie stosownej umowy
 3. RegulaminowiPortalu podlegają, co do zasady wszystkie Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu za wyjątkiem usług, dla których Operator wprowadził odrębną regulację.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią RegulaminuPortalu oraz potwierdzenia, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Za pośrednictwem Portalu Operator świadczy Usługi umożliwiające Użytkownikom m.in. zapoznawanie się z udostępnionymi Materiałami w dowolnym miejscu i czasie na urządzeniu końcowym. Po zalogowaniu do Portalu pełnoletniUżytkownik może dodatkowo publikować komentarze lub zamieszczać Materiały własne w miejscach przewidzianych przez Administratora, a także korzystać z innych usług oferowanych przez Portal.
 6. W ramach Portalu Opoka prezentowane są Materiały o tematyce głównie społecznej i religijnej oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące Usług oferowanych przez Operatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych RegulaminemPortalu mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Fundacja Opoka zastrzega, iż na stronach internetowych przez Opokę serwisowanych nie ma wpływu na zamieszczane tam treści, a podmiotem lub osobą odpowiedzialną za ich publikację jest usługobiorca.
 9. Regulamin Portalu jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej: ……………………….

 

§ 2.

Zasady korzystania z Portalu.

 

 1. Co do zasady do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem o świadczenie Usług dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu. Niniejsze postanowienie nie dotyczy jednak umów o świadczenie usług, dla których Operator wprowadził odrębną regulację.
 2. Korzystanie z Portalu, co do zasady jest nieodpłatne. Jeżeli jakakolwiek Usługa dostępna w ramach Portalu lub udostępnianych za jego pośrednictwem narzędzi wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty, Użytkownik zostanieo tym w sposób wyraźny powiadomiony przed rozpoczęciem korzystania z Usługi. W związku z korzystaniem z Portalu Użytkownik może jednak zostać zobowiązany do poniesienia opłat z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Użytkownika tego typu usługi. Opłaty te nie są pobierane przez Operatora.
 3. Do prawidłowego wyświetlania i korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. urządzenia końcowego z systemem operacyjnym ze środowiskiem graficznym, posiadającym niezbędne aktualizacje bezpieczeństwa i wyświetlaczem o rozdzielczości minimum: 1024x768;
  połączenia z siecią Internet o prędkości min. 1 Mb/s;
 2. zaktualizowanej przeglądarki internetowej:
 3. włączonej obsługi plików Cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej;
 1. Operator informuje, że korzystanie z nieprawidłowego oprogramowania o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie/funkcjonowanie Portalu w całości lub jego poszczególnych komponentów, zaś oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika powinno odpowiadać najnowszym wersjom udostępnianym przez jego dostawców i podlegać procesowi niezwłocznej aktualizacji.
 2. Wszelkie prawa do Portalu oraz publikowanych na nim Materiałów należą do Operatora lub podmiotów z nim współpracującym i podlegają ochronie prawnej.
 3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowania jakichkolwiek praw autorskich do Portalu ani udostępnionych Materiałów.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów udostępnionych na Portalu wyłącznie w zakresie własnego, niezarobkowego, dozwolonego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub odrębnie zawarta umowa zawarta z Operatorem.
 5. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.

 

§ 3.

Rejestracja Profilu i logowanie do Portalu;

 

 1. Rejestracja Profilu wymaga podania przez Użytkownika podstawowych danych w formularzu rejestracyjnym takich jak imię, nazwisko, adres e-mail (który będzie służył, jako login), hasłoorazzłożeniaoświadczeń o pełnoletności, akceptacji RegulaminuPortalu oraz Polityki Prywatności.
 2. Rejestracja Profilu może nastąpić także za pośrednictwem posiadanego przez Użytkownika konta Google lub Facebook, co nie wyłącza obowiązku oraz złożenia oświadczeń o pełnoletności, akceptacji Regulaminu Portalu oraz Polityki Prywatności.
 3. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej tworzony jest Profil Użytkownika, który po pozytywnej weryfikacji danych ze strony Administratora zostanie przez niego aktywowany.
 4. Administrator informuje Użytkownika o założeniu Profilu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Rejestracja Profilu oraz logowanie do Portalu jest zastrzeżone wyłącznie dla pełnoletnich Użytkowników.
 6. Administrator, z powodów technicznych, zastrzega sobie prawo do wyłączenia opcji Rejestracji Profilu za pośrednictwem posiadanego przez Użytkownika konta Google lub Facebook.

 

 

§ 4.

Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami RegulaminuPortalu oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Portalu.
 3. Za korzystanie sprzeczne z RegulaminemPortalu należy rozumieć w szczególności publikowanie, propagowanie, udostępnianie lub rozpowszechniania treści:
 1. erotycznych lub pornograficznych;
 2. wulgarnych, obraźliwych lub szkalujących inne osoby;
 3. nawołujących do nienawiści, m.in. ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, zainteresowania, poglądy polityczne, czy kibicowanie określonej drużynie sportowej;
 4. obrażających uczucia religijne;
 5. propagujących ideologie faszyzmu, nazizmu, komunizmu lub apartheidu;
 6. kwestionujących prawdę historyczną;
 7. propagujących używanie narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji szkodliwych dla życia lub zdrowia;
 8. propagujących zachowania szkodliwe dla życia lub zdrowia;
 9. zawierających nielegalne lub szkodliwe oprogramowanie;
 10. propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe;
 11. godzących w dobra osobiste lub dane osobowe osób trzecich;
 12. naruszających prawa własności intelektualnej, prawa autorskie lub prawa pokrewne osób trzecich;
 13. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
 14. mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania całości lub części Portalu;
 1. Bez odrębnej pisemnej umowy z Operatorem Użytkownik nie jest uprawniony do:
 1. prowadzenia za pośrednictwem Portalu działalności promocyjnej lub reklamowej;
 2. dalszego rozpowszechniania jakichkolwiek Materiałów zamieszczonych na Portalu;
 3. jakiejkolwiek ingerencji w Materiały zamieszczone na Portalu, w szczególności ich modyfikowania, zniekształcania, blokowania lub usuwania;
 1. Administrator lub Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości Portalu w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania ingerującego w sposób funkcjonowania Portalu, a w szczególności naruszający postanowienia ust. 3.
 2. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Portalu w sposób obowiązki opisane w niniejszym Regulaminie, Operator ma prawo przekazać dane Użytkownika właściwym organom władzy publicznej.

 

§ 5.

Odpowiedzialność Operatora

 

 1. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu lub jego poszczególnych części dla wszystkich Użytkowników.
 2. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane przyczynami niezależnymi od Operatora, takimi jak:
  1. siła wyższa,
  2. kataklizm,
  3. stan nadzwyczajny,
  4. stan epidemii,
  5. stan wojenny,
  6. działania lub zaniechania osób trzecich (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, ograniczenia zasięgu sieci Internet, itp.), za które działania Operator nie ponosi odpowiedzialności;
  7. konieczność naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Portalu;
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług udostępnianych z pośrednictwem Portalu, jeżeli jest to spowodowane zachowaniem osób trzecich, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 4. W celu zminimalizowania zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć loginów i haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód Użytkownik zobowiązany jest do używania aktualnego oprogramowania antywirusowego na urządzeniu końcowym oraz zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.

 

§ 6.

Ochrona danych osobowych.

 

 1. Operator jest administratorem danych osobowych Klientów i przetwarza ich dane osobowe z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz w ustawie z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności, dostępna na stronie internetowej Operatora pod adresem: ______________
 3. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika Portalu, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także treści pochodzących lub udostępnionych w Portalu przez Użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 7.

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uslugi@opoka.org.pl.
 2. Użytkownik przesyła reklamację na adres Operatora: Fundacja Opoka, skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji Użytkownika;
  2. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia;
  3. datę i podpis Użytkownika, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;.
 4. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

§ 8.

Zmiany Regulaminu Portalu

 1. Niniejszy RegulaminPortalu wchodzi w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej ……………………….;
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu Portalu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu Portalu.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao