Stolica Apostolska odrzuca terroryzm w każdej formie

Stolica Apostolska jednoznacznie odrzuca terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach – podkreślił przedstawiciel Watykanu przy ONZ.

Działania terrorystyczne stanowią wyraz pogwałcenia ludzkiej godności, praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, zagrażają stabilności i spójności społeczeństw, a także pokojowi i bezpieczeństwu.

Podczas 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Stały Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ zauważył, że bardzo ważne jest, aby podejmować skuteczne działania zapobiegawcze przeciwko rekrutowaniu, szkoleniu oraz finansowaniu potencjalnych terrorystów. Należy przeciwdziałać radykalizacji młodzieży, szczególnie za pośrednictwem mediów i technologii cyfrowych.

Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ zauważył ponadto, że akty terroru są przestępstwami i muszą być zwalczanie przy wykorzystaniu obowiązującego prawa karnego oraz w oparciu o międzynarodową współpracę policji i organów ścigania. Podkreślił, że ONZ może odegrać kluczową rolę we wspomaganiu państw członkowskich w zapobieganiu działaniom terrorystycznym oraz przeciwdziałaniu tej działalności. Formy walki z terroryzmem powinny przestrzegać praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i właściwych procedur. Podejmowanie walki z terroryzmem nie powinno nigdy doprowadzać do utraty z pola widzenia dwóch zasad. Po pierwsze, że sprawcy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności i ponieść konsekwencje swoich zbrodniczych czynów. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że praworządność jest jednym z najważniejszych osiągnięć naszych społeczeństw i powinna być bezwzględnie przestrzegana. Walka z terroryzmem nie może usprawiedliwiać polityki i działań, które podważają sprawiedliwy proces i ludzką godność w imię zapewnienia bezpieczeństwa. Szczególnie nie można się zgodzić na represyjne oraz dyskryminujące działania wobec religijnych i etnicznych mniejszości.

Nie może być konfliktu pomiędzy skutecznym wdrażaniem środków służących zwalczaniu terroryzmu i świadczeniem pomocy humanitarnej. Należy zagwarantować możliwość działania organizacjom pozarządowym oraz charytatywnym w humanitarnej pomocy najsłabszym, najbardziej potrzebującym, w tym uchodźcom oraz ofiarom nagłych wypadków.Integralny rozwój ludzki jest kluczem do przeciwdziałania terroryzmowi na dłuższą metę. O ile ludzki i ekonomiczny rozwój jest niezbędny w zapobieganiu terroryzmowi, to propaganda oraz indoktrynacja terrorystyczna są łatwo dostępne w sieci. Potrzebna jest skoordynowana międzynarodowa odpowiedź, wyrażająca się w solidarności i współpracy, aby organizacje terrorystyczne nie miały dostępu do technologii cyfrowych umożliwiających rekrutację bojowników oraz inspirowanie działań radykalnych.

Tolerancja i dialog cywilizacji oraz pogłębienie międzywyznaniowego i międzykulturowego zrozumienia również prowadzi do zapobiegania terroryzmowi. Przywódcy religijni powinni jako pierwsi odrzucić narracje i ideologie prowadzące do radykalizacji nastrojów, nienawiści i ekstremizmu. Stolica Apostolska jest głęboko zaangażowana i promuje dialog pomiędzy religiami i kulturami, aby tworzyć coraz bardziej pokojowe społeczeństwo. Na zakończenie abp Auza zachęcił, aby ONZ opracowała projekt konwencji dotyczącej przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi. Stolica Apostolska popiera proces negocjacyjny prowadzący do zwołania konferencji wysokiego szczebla pod auspicjami ONZ. Postanowienia takiej konwencji mogą doprowadzić do wypracowania norm dotyczących skutecznego zwalczania terroryzmu.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao