Komisja Wychowania Katolickiego KEP: religii uczy 31 tys. katechetów

Po wdrożeniu nowej reformy oświaty Komisja Wychowania Katolickiego KEP zebrała dane dotyczące katechetów uczących religii w diecezjach.

Katechetów w Polsce jest ogółem 31.353, z czego grubo ponad połowę (18.349) stanowią katecheci świeccy. W związku z reformą liczba pozostaje na ogół taka sama. Jeśli są jakieś różnice, to nieznaczne albo wynikają z organizacji pracy szkoły - poinformował KAI ks. Marek Korgul, sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego.

Dane obejmują katechetów z 41 diecezji, bez ordynariatu polowego WP oraz dwóch diecezji greckokatolickich. Wynika z nich, że w roku szkolnym 2017/2018 religii w polskich szkołach uczy łącznie 31.353 katechetów: 18.349 świeckich, 9.753 księży diecezjalnych, 2.228 sióstr zakonnych, 1.006 zakonników oraz 17 diakonów i alumnów.

Najwięcej świeckich katechetów jest w archidiecezjach poznańskiej (873) i katowickiej (860). Najwięcej księży jest posłanych do pracy w szkole w diecezji tarnowskiej (825).

Siostry zakonne najliczniej są reprezentowane w archidiecezjach krakowskiej (210) i warszawskiej (209), a zakonnicy - również w krakowskiej (96) i archidiecezji wrocławskiej (67). Aż siedmiu spośród 17 diakonów i alumnów uczy religii w diecezji legnickiej.

Z kolei z danych Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 (dane wstępne) pracuje w Polsce 30.043 katechetów. Liczba ta obejmuje łącznie wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe, które mogą w Polsce prowadzić katechezę oraz podział na katechetów świeckich i duchownych.

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych jest 1.397 katechetów, w szkołach podstawowych - 16.122, w gimnazjach - 3.633, w zasadniczych szkołach zawodowych - 391, w liceach ogólnokształcących - 1.755, w technikach - 1.971, w branżowych szkołach I stopnia (czyli zasadniczych szkołach zawodowych przemianowanych w wyniku reformy systemu oświaty) - 324, a w pozostałych typach szkół - 321.

Dane ministerialne obejmują wszystkich katechetów, zarówno świeckich, jak i duchownych (w tym księży diecezjalnych, zakonników i siostry zakonne), i to wszystkich związków wyznaniowych uprawnionych do nauczania religii w Polsce, gdyż SIO w świetle przepisów ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ustawy o ochronie danych osobowych nie może gromadzić danych z podziałem na poszczególne wspólnoty wyznaniowe.

Skąd rozbieżności w danych kościelnych i ministerialnych? Resort podaje "unikatową liczbę nauczycieli w osobach", która wynosi 30.043. Ale łączna podana przez MEN liczba etatów związanych z nauczaniem religii to mniej, bo 25.917.

SIO nie różnicuje form zatrudnienia nauczycieli religii np. z podziałem na etaty pełne i cząstkowe. Podaje wprawdzie liczbę etatów, ale przecież katecheci uczą też w szkołach w oparciu o umowy cząstkowe, gdyż wielu z nich łączy nauczanie religii z innymi, dodatkowymi zajęciami (np. lekcjami WOS, historii, czy języka polskiego).

Jedna osoba może też uczyć religii (realizować co najmniej jedną godzinę przedmiotu tygodniowo) np. w dwóch szkołach. Resort liczy ją wówczas jako jednego człowieka, a nie jako dwa etaty (choćby cząstkowe).

Komisja KEP zbiera dane z wydziałów katechetycznych wszystkich kurii diecezjalnych. Te mają obowiązek podać liczbę katechetów we wszystkich typach szkół na ich terenie.

„Jeśli katecheta uczy w zespole szkół, który obejmuje liceum, gimnazjum i zawodówkę, to jest liczony trzykrotnie” - wyjaśniał kilka lat temu ks. prof. Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy w Komisji Wychowania Katolickiego. Ponadto jeden katecheta może pracować na terenie dwóch parafii i wtedy też jest liczony podwójnie.

Ks. Marek Korgul dodaje: "Podanie informacji na temat liczby księży osób zakonnych czy świeckich katechizujących w danym typie szkół sprawi, że ich łączna liczba nie będzie taka sama, jak realna liczba katechetów, gdyż jeden katecheta może katechizować w kilku placówkach i typach szkół w zespołach (np. jeden ksiądz może katechizować zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, bardzo wielu katechetów uczy zarówno w przedszkolu, jak i w szkołach podstawowych".

"Poza tym, ze względu na wdrażaną obecnie reformę systemu oświaty, nie ma już gimnazjów jako takich, a jedynie oddziały gimnazjalne (kl. II i III) w szkołach podstawowych, stąd podanie liczby katechetów w gimnazjach jest raczej niemożliwe" - zaznacza sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że dane kościelne opracowywane są jedynie raz na pięć lat, podczas gdy ministerialne - co roku.

lk / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao