Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Praca zbiorowa pod red. Józefa Augustyna SJ

SZTUKA BYCIA KSIĘDZEM

Poradnik

ISBN: 978-83-7505-571-9

wyd.: WAM 2010
Spis treści
SŁOWO WSTĘPNE5
WPROWADZENIE7
I. TOŻSAMOŚĆ KAPŁAŃSKA, CZYLI KIM JEST KSIĄDZ
Benedykt XVI
KAPŁAN EKSPERTEM W DZIEDZINIE ŻYCIA DUCHOWEGO
15
Jan Paweł II
LIST DO KAPŁANÓW NA WIELKI CZWARTEK 2000
19
List z Wieczernika19
Zrodzeni z miłości20
Skarb w naczyniach glinianych22
Sacerdos et Hostia23
Czyńcie to na moją pamiątkę24
Pamiątka uobecniająca25
Zadanie Wieczernika26
Bp Zbigniew Kiernikowski
KAPŁAŃSTWO POWSZECHNE A KAPŁAŃSTWO MINISTERIALNE
29
Potrzeba kapłaństwa dla pojednania 29
Droga spełniania się kapłaństwa 30
Kapłaństwo w Nowym Testamencie 31
Urzeczywistnianie się kapłaństwa Jezusa Chrystusa37
Jerzy Sermak SJ
WZÓR DLA KAPŁAŃSKIEGO SERCA
43
Jezus kocha swojego ucznia44
Uczeń kocha swojego Mistrza45
Serce otwarte na braci 47
Ks. Alfons J. Skowronek
KIM JEST, A KIM NIE JEST KAPŁAN?
51
Duchowa sylwetka kapłana51
Powołanie do misji kapłańskiej53
Pasterz w owczarni Pana55
Specjalista od świata wewnętrznego56
Henryk Pietras SJ
TOŻSAMOŚĆ KAPŁAŃSKA W KOŚCIELE STAROŻYTNYM
59
Kapłan w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich59
Kapłan w pismach Orygenesa i Cypriana z Kartaginy 61
Kapłaństwo według Konstytucji Apostolskich62
Kapłani — biskupi i prezbiterzy64
Gerard Siwek CSsR
GŁOSICIEL SŁOWA BOŻEGO
67
Rola słowa w historii zbawienia67
Teologia przepowiadania 68
Przepowiadanie liturgiczne70
Przepowiadanie pozaliturgiczne 72
Wyzwania stojące przed głoszącym słowo Boże73
Ks. Roman E. Rogowski
EUCHARYSTIA W ŻYCIU KAPŁANA
75
Eucharystia jako ofiara76
Eucharystia jako uczta77
Sprawowanie Eucharystii78
Robert Wieczorek OFMCap
WRAŻLIWOŚĆ MISYJNA KAPŁANÓW
83
Ubogacać własnym ubóstwem83
Misyjna wrażliwość naszych parafii 86
Wolontariat misyjny88
Dlaczego jechać na misje?89
Ks. Janusz Bujak
KAPŁAN W DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNYM I EKUMENICZNYM
91
Teologiczne podstawy dialogu91
Dialog międzyreligijny92
Dialog ekumeniczny95
Wojciech Ziółek SJ
BRUDNE NOGI POD ORNATEM.
KSIĄDZ JAKO GRZESZNIK POTRZEBUJĄCY PRZEBACZENIA101
Uznać prawdę o swojej grzeszności101
Być wszystkim w rękach Pana103
Cud Bożej miłości i przebaczenia104
Bogusław Steczek SJ
WSPÓLNOTA KAPŁAŃSKA
107
Pierwotne doświadczenie wspólnoty Kościoła 107
Charakterystyczne rysy wspólnoty kapłańskiej 109
Laboratorium życia wspólnotowego 110
Wspólnota w codzienności życia111
Dar i zadanie 113
Lucjan Balter SAC
INTELEKTUALNY WYMIAR PRACY DUSZPASTERSKIEJ KAPŁANA
115
Teologia żyjąca w duszy kapłana 115
Zmysł Transcendencji i autentyzm życia117
Głosiciel słowa Bożego, a nie zapożyczonych myśli 119
Ks. Józef Kudasiewicz
MISJA KAPŁANÓW PODESZŁEGO WIEKU
123
Bóg powołuje i Bóg odwołuje 124
Ludzie świeccy i kapłani podeszłego wieku w dziejach zbawienia126
Kapłani podeszłego wieku dziś 129
Aż do końca131
II. ŻYCIE DUCHOWE I MODLITWA
Ks. Stanisław Haręzga
MEDYTACJA SŁOWA BOŻEGO PODSTAWOWĄ MODLITWĄ KAPŁANA
137
Założenia teologiczne137
Przebieg i dynamika medytacji biblijnej 140
Medytacja biblijna a głoszenie słowa Bożego143
Uwagi praktyczne 145
Jacek Bolewski SJ
MIŁOŚĆ DO MARYI W ŻYCIU KAPŁANA
147
Miłość Matki Pana147
Miłość Oblubienicy Chrystusa 149
Miłość i modlitwa Maryjna151
Marek Blaza SJ
KAPŁAŃSKIE UŚWIĘCANIE CZASU
155
Uświęcanie czasu jako modlitwa Kościoła155
Klerykalizacja modlitwy brewiarzowej156
Modlitwa brewiarzowa dzisiaj159
Leon Nieścior OMI
ASCEZA KAPŁAŃSKA. W ŚWIETLE KSIĘGI REGUŁY PASTERSKIEJ ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO
163
Czystość w myślach163
O czym myśleć?164
Być nieprzeciętnym165
Między milczeniem a mową166
Kontemplacja Boga a służba innym 166
Władza i pokora167
Nie szukając poklasku169
Z dala od chciwości i gniewu170
Krzysztof Wons SDS
KAPŁAŃSKIE REKOLEKCJE. CZYLI O GŁODZIE PUSTYNI, CISZY I SŁOWA BOŻEGO
173
Rekolekcje dla spragnionych duchowo174
Głód pustyni174
Głód ciszy177
Głód Słowa178
Głód bliskich relacji 179
Rekolekcje i głód codzienności 180
Ks. Andrzej Santorski
KIEROWNICTWO DUCHOWE W ŻYCIU I POSŁUDZE KSIĘDZA
183
Pojęcie kierownictwa duchowego183
Zasady kierownictwa duchowego w duszpasterstwie185
Kierownictwo duchowe a decyzja dojrzałego życia chrześcijańskiego 187
Pomoc w duchowym rozwoju 189
Osoba kierownika duchowego190
Korzystanie z kierownictwa duchowego przez kapłana192
Ks. Marek Chmielewski
LEKTURA DUCHOWA KAPŁANA
195
Lektura duchowa jako praktyka ascetyczna196
Metody lektury duchowej 198
Przedmiot lektury duchowej199
Stanisław Morgalla SJ
O RELACJACH EMOCJONALNYCH KSIĘŻY
203
Między słowem a czynem204
Między swojskością a innością205
Między przeszłością a przyszłością206
Między winą a nieporadnością 208
Między poetą a kapłanem 210
Stanisław Łucarz SJ
RADY EWANGELICZNE W ŻYCIU KAPŁANA
211
Istota rad ewangelicznych 211
Paschalność ubóstwa213
Paschalność czystości215
Paschalność posłuszeństwa 217
Marian Zawada OCD
POSŁUSZEŃSTWO KAPŁAŃSKIE W NASZYCH CZASACH
221
Wolność i godność życia221
Istota posłuszeństwa 222
Kapłan w splocie posłuszeństw224
Posłuszeństwo Bogu, sobie i Kościołowi 224
Trud posłuszeństwa 226
Zamiast postscriptum227
Ks. Grzegorz Ryś
WYCHOWANIE DO CELIBATU
229
Charyzmatyczny dar i nakaz prawa kanonicznego229
Dar z siebie samego231
Powołanie do miłości Kościoła232
Jak wychowywać do celibatu 233
Ks. Zdzisław Chlewiński
UBÓSTWO ŚWIADECTWEM
235
Koncepcja ubóstwa 235
Ubóstwo duchownych 237
Psychologiczny mechanizm uzależnienia238
Wychowanie do ubóstwa240
Pomoc ubogim242
Ks. Jan Machniak
ŚWIADECTWO MIŁOŚCI DO CHRYSTUSA
245
Pojęcie ubóstwa w tradycji chrześcijańskiej 246
Ubóstwo Chrystusa248
Ubóstwo drogą do zjednoczenia z Chrystusem250
Ubóstwo jako zawierzenie Bożej Opatrzności 252
Wybór Chrystusa ubogiego 253
III. DUCHOWOŚĆ I PSYCHOLOGIA
Ks. Romuald Jaworski
POSTAWY I ZACHOWANIA KSIĘŻY WOBEC WIERNYCH.
REFLEKSJA PSYCHOLOGICZNA 259
Psychologiczne rozumienie postawy259
Obraz świeckich w oczach księży260
Stosunek emocjonalny księży do osób świeckich261
Zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym u osób duchownych264
Zachowania w konkretnych sytuacjach 266
Sytuacje konfl iktowe okazją do weryfikacji postaw267
Ks. Józef Kudasiewicz
GODNI SZAFARZE WIELKIEJ TAJEMNICY WIARY
269
Wielka tajemnica wiary269
Wiara szukająca zrozumienia270
Charyzmat spotkania273
Aktywność celebransa274
Ostatnia deska ratunku276
Aleksander Jacyniak SJ
KRYZYSY W ŻYCIU SEMINARYJNYM I KAPŁAŃSKIM
279
Kryzys wierności 279
Kryzys moralny 280
Kryzys wiary281
Kryzys rytmu życia282
Kryzys życia w samotności283
Kryzys altruizmu284
Kryzys eschatologicznego myślenia i wartościowania285
Niebezpieczeństwo wypalenia286
Artur Radacki MIC
WYPALENIE W POSŁUDZE KAPŁAŃSKIEJ
289
Charakterystyka syndromu wypalenia290
Przyczyny wypalenia291
Kilka zapobiegawczych postulatów295
Thomas P. Rausch SJ
KAPŁAŃSTWO I UCZUCIOWOŚĆ
299
Kim jest mój duchowy powiernik?299
Czy mam bliskich i zażyłych przyjaciół?300
W jakiej wspólnocie żyję?301
Jakie są zakazane obszary w moim życiu?303
Czy włączam uczucia do modlitwy? 303
Ks. Romuald Jaworski
CO KSIĄDZ POWINIEN WIEDZIEĆ O SWEJ SEKSUALNOŚCI?
307
Specyfika sfery seksualnej308
Tożsamość seksualna310
Seksualność w życiu psychospołecznym i duchowym 313
Kontrola i integracja 315
Bogusław Szpakowski SAC
ZAGUBIENI KSIĘŻA W KRAINIE CIENIA
319
Konfrontacja z własnymi słabościami319
Alkoholizm321
Homoseksualizm324
Podwójne życie327
Pedofilia 330
Pokora i nadzieja331
Jacek Prusak SJ
KSIĘŻA W PSYCHOTERAPII
335
Między enigmą a stereotypem335
Kapłani z rodzin dysfunkcyjnych336
Niebezpieczna triada341
Kryzysy odejścia 342
Ksiądz to człowiek343
Elżbieta Sujak
JAK POMAGAĆ KSIĘŻOM W ZNIECHĘCENIU I DEPRESJI?
345
Kiedy pojawia się zniechęcenie345
Akceptacja własnych granic347
Przyjazne towarzyszenie drugiego człowieka348
Wsparcie psychoterapeutyczne w depresji349
Andrzej Ruszała OCD
ODEJŚCIA Z KAPŁAŃSTWA
351
Złożoność problematyki351
Odejścia z kapłaństwa w świetle wiary352
Niewierność a zgorszenie 353
Panie, Ty wszystko wiesz354
Nie daj się zwyciężyć złu356
IV. DUSZPASTERSTWO
Kard. Stefan Wyszyński
MIŁOŚĆ PASTERSKA
361
Krzyż Chrystusowy 361
Pokusy współczesnego świata362
Strzeżcie się pokus364
Do kogo posyła was Chrystus?366
Bp Wiktor Skworc
KAPŁAN WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
369
Świat w ujęciu Biblii 369
Świat w świetle wybranych dokumentów Kościoła371
Kapłan w świecie i Kościele373
Kościół wobec świata 374
Prowadzić ludzi do Boga376
Człowiek misji i dialogu 377
Ks. Henryk Sławiński
DLACZEGO I JAK KORZYSTAĆ Z CUDZYCH HOMILII?
379
Kwestie terminologiczne379
Argumenty za korzystaniem z cudzych homilii380
Sposoby korzystania z cudzych homilii 382
Kryteria wyboru385
Ks. Wojciech Rzeszowski
KANCELARIA MIEJSCEM TRUDNYCH SPOTKAŃ
387
Jezusowy styl działania 387
Praca w kancelarii na tle innych posług388
Kancelaria parafialna a doświadczenie śmierci 390
Stając przed Nieznanym i tym, co nieznane391
Wobec tajemnicy człowieka392
Pogrzeb i pieniądze393
Msza pogrzebowa — homilia czy kazanie?394
Dariusz Kowalczyk SJ
WSPÓŁCZUCIE W KONFESJONALE
397
Bóg współczujący 397
Współczujący spowiednik 399
Współczujący penitent404
Zdzisław J. Kijas OFMConv
KSIĄDZ — PENITENT I SPOWIEDNIK
407
Ksiądz grzesznikiem 408
Grzesznik bliski Bogu410
Społeczne znaczenie postawy kapłana-penitenta412
Kapłan szafarzem sakramentu pojednania 414
Ks. Jakub Szcześniak
DUSZPASTERSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
419
Kim są niepełnosprawni419
Współczucie i miłość wobec cierpiących420
Osobisty kontakt duszpasterzy z niepełnosprawnymi422
Pokorny udział w potrzebie i cierpieniu bliźniego423
Pytania o sens cierpienia424
Modlitwa rozjaśniająca cierpienie427
Wojciech Jędrzejewski OP
KIM SĄ MŁODZI, KTÓRZY PRZYCHODZĄ DO KSIĘDZA?
429
Ci, którzy są daleko429
Ci, którzy są blisko430
Wojciech Żmudziński SJ
KAPŁAN JAKO NAUCZYCIEL W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
433
Przygotowanie księży do prowadzenia katechezy w szkole 433
Kapłan towarzyszący poszukiwaniom ucznia434
Kapłan wobec klimatu i kultury szkoły436
Dylematy moralne i realne problemy uczniów438
Bezpośredni przykład własnego życia439
Władysław Kubik SJ
POSŁUGA KATECHETYCZNA KSIĘŻY
441
Pokazać dzieciom Jezusa441
Autentyczne świadectwo wiary442
Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej443
Sakrament bierzmowania — potwierdzenie więzi z Chrystusem 444
Katecheza parafialna446
Pilna potrzeba wychowania 446
Józef Augustyn SJ
POSŁUGA REKOLEKCYJNA KAPŁANA WOBEC LUDZI MŁODYCH
449
Autentyzm w postawie i przepowiadaniu449
Przepowiadanie słowa Bożego budzące nadzieję450
Sztuka walki o życie452
Uszanowanie wolności ludzi młodych452
Pozytywna wizja człowieka i świata453
Wyciszenie i dialog 454
Metody przepowiadania 455
Ważne tematy w rekolekcjach młodzieżowych456
Rafał Szymkowiak OFMCap
KAPŁAN WŚRÓD MŁODYCH I TRUDNYCH. CZYLI PAPIEROS NA CZOLE
459
Być kapłanem — być dla innych459
Umiejętność słuchania461
Poznać świat młodych 462
Starać się zrozumieć463
Współpracować i dawać 464
Przejąć się losem młodych i nie rezygnować z nich 465
Bp Józef Kupny
POLITYCZNE ZAANGAŻOWANIE KSIĘŻY
467
Polityka na ambonie467
Nauczanie Kościoła a prywatne opinie księży469
Dariusz Kowalczyk SJ
KSIĄDZ W MEDIACH ŚWIECKICH.
POMIĘDZY DIALOGIEM A KONFRONTACJĄ471
Media własne czy cudze?471
Media w poszukiwaniu księży473
Kłopoty księdza z mediami475
Czy przyszłość należy do Internetu? 477
V. FORMACJA DO KAPŁAŃSTWA
Józef Augustyn SJ
WERYFIKACJA TREŚCI I METOD FORMACJI KAPŁAŃSKIEJ
481
Metody modlitwy481
Kierownictwo duchowe483
Życie wspólnotowe w seminarium485
Korzystanie z nowych technologii 486
Wychowanie do celibatu 487
Rozeznanie powołania489
Potrzeba weryfikacji postaw wychowawców490
Ks. Mirosław Cholewa
TOŻSAMOŚĆ DUCHOWA PREZBITERA DIECEZJALNEGO
493
Fundament wiary494
W relacji do biskupa i prezbiterium495
Wobec owczarni Chrystusa496
Księża diecezjalni wobec osób konsekrowanych498
Ks. Zdzisław Kroplewski
WOLNOŚĆ W WYCHOWANIU SEMINARYJNYM
501
Wolność decyzji w trakcie formacji seminaryjnej502
Wolność a decyzja o kapłaństwie505
Wolność i życie według regulaminu w seminarium506
Wolność i otwartość na formację508
Ks. Romuald Jaworski
SEMINARIUM MIEJSCEM DOJRZEWANIA SUMIENIA
511
Świat nawyków i przyzwyczajeń511
U początku seminaryjnej drogi 514
Rozwój sumienia podczas formacji seminaryjnej515
W kierunku dojrzałości sumienia519
Ks. Dariusz Jastrząb
O ROZMOWACH Z KLERYKIEM
521
Dialog — wychowawcza konieczność522
Zalety prowadzącego dialog525
Rozmowa otwarta na dobro i prawdę527
Ks. Krzysztof Pawlina
OKRES PROPEDEUTYCZNY W FORMACJI SEMINARYJNEJ
531
Typologia okresów propedeutycznych532
Sugestie dotyczące roku propedeutycznego533
Cele czasu propedeutycznego535
Sposoby realizacji celów czasu propedeutycznego536
Lucyna Słup
JAKIEGO KSIĘDZA POTRZEBUJĄ KOBIETY DZISIAJ?
537
Szacunek kapłana do kobiety538
Kapłan ojcem i bratem539
Szafarz łaski i duchowy przewodnik 542
Bogdan Białek
JAKIEGO KSIĘDZA POTRZEBUJĄ MĘŻCZYŹNI DZISIAJ?
545
Wczoraj i dziś545
Tęsknota za ojcem547
Osobisty kontakt548
Troszczyć się o swoją wiarę549
Z perspektywy własnego kresu551
VI. ŚWIADECTWA I OSOBISTE PRZEMYŚLENIA
Kard. Henryk Gulbinowicz
DO OSTATNIEGO TCHNIENIA
555
Jak rodziło się moje powołanie kapłańskie555
Droga do kapłaństwa 557
Trudności na drodze kapłańskiej560
By pokonać trudności563
Modlitwa kapłańska564
Radość kapłańskiego życia565
Dążenie do kapłańskiej dojrzałości566
Abp Józef Michalik
FASCYNUJĄCA RZECZYWISTOŚĆ
569
Świadek obecności Boga w świecie569
Bogactwo kapłańskiej posługi570
Ku Bogu i człowiekowi571
Ks. Henryk Ciereszko
NIEGASNĄCE WEZWANIE
575
Dojrzewanie do podjęcia decyzji575
W Twoje ręce oddaję mój wybór576
Pomoc bliźnim w drodze do Boga578
Ciągłe wyzwanie i nieustanne zmaganie579
Ks. Marek Dziewiecki
RADOŚĆ BYCIA KSIĘDZEM
583
Dziecko miłości583
Troska o człowieka na wzór Chrystusa 585
Mieć czas dla Boga586
Mieć czas dla człowieka587
Mieć czas dla siebie588
Obrońca kobiet i rodzin589
Wojciech Giertych OP
OBIEKTYWIZM KAPŁAŃSTWA
593
Działanie łaski Bożej w sakramentach593
Mechaniczny rytualizm a obiektywizm sakramentów594
Głosić Chrystusa, nie siebie 596
Ks. Tomasz Horak
ZNALAZŁEM SWÓJ DOM
599
Czym jest powołanie?599
Ryzyko nadziei 600
Antyklerykał 603
Wierność podjętym zobowiązaniom 604
Tadeusz Kotlewski SJ
MIŁOŚĆ ZSTĘPUJE Z GÓRY
607
Wezwanie do miłości 607
Stół grzeszników — Boże miłosierdzie609
Stół uczniów — słowo Boże610
Stół przyjaciół — Eucharystia611
Stół posłanych — błogosławienie612
Wzrastanie w miłości612
Leon S. Knabit OSB
JEDEN JEST TYLKO MÓJ MISTRZ
615
Ku zrozumieniu sensu Bożej służby615
Praca duszpasterska i początek drogi zakonnej616
Mistrzowie życia kapłańskiego 618
Ks. Stanisław Lekavy
NIEZWYKŁE KAPŁAŃSKIE ŚCIEŻKI W CZASACH KOMUNIZMU
623
Niespełnione powołanie624
Tajne święcenia 625
Czekam i służę Kościołowi627
Ks. Mieczysław Maliński
BYĆ KSIĘDZEM
629
Dojrzewanie629
Wikary w Rabce630
Katecheta w liceum631
Duszpasterz studentów w Krakowie633
Filozofia na KUL-u634
Doktorat w Rzymie635
W Krakowie do specjalnych poruczeń636
Rektor kościoła Sióstr Wizytek637
Być księdzem638
Wacław Oszajca SJ
OGRODY BOGA
641
Rachunek sumienia prezbitera641
Wyjść naprzeciw nowej rzeczywistości644
Z obfitości serca usta mówią 646
Ks. Aleksander Radecki
W TOBIE, PANIE, ZAUFAŁEM
649
Powołanie — nieprzenikniona tajemnica 650
Formacja seminaryjna651
Wikariaty 652
Być proboszczem653
Znów w seminarium655
Jerzy Sermak SJ
MOJE KAPŁAŃSTWO W TOWARZYSTWIE JEZUSOWYM
657
Dzieciństwo w cieniu jezuitów657
Nowicjat i studia659
Spotkania z Ojcem Świętym660
Dużo gości i telefonów661
Pośród amerykańskiej Polonii664
Ks. Artur Stopka
DZIENNIKARZ KSIĘDZEM
667
Dość paskudny nastolatek 667
Kłopotliwy alumn668
Pedagogiczny antytalent669
Czas nowych problemów670
Niestandardowy rodzaj posługi 672
Wojciech Zagrodzki CSsR
DWADZIEŚCIA LAT ZADZIWIENIA
675
Pójdź za Mną!675
Nie brać samemu, ale otrzymywać676
Głosiciel Ewangelii, a nie społecznik677
Nie troszczcie się zbytnio678
Tajemnica posługi słowa i konfesjonału679
Wolność od pogoni za apostolskim sukcesem680
Jan W. Góra OP
WYZNANIE WIARY
683
Józef Augustyn SJ
MODLITWA O ŁASKĘ KAPŁAŃSKIEJ WIERNOŚCI
687

SŁOWO WSTĘPNE

Osoba i posługa kapłana to wyzwanie dla współczesnego świata. Dla jednych kapłan jest stałym towarzyszem na drogach życia chrześcijańskiego. Jest uczniem i sługą Jezusa Chrystusa, głoszącym Jego słowo. Umożliwia wiernym dostęp do sakramentów — źródeł łaski. Jest przewodnikiem wspólnoty. Dla innych ksiądz to ulubiony cel krytyki, wytykania słabości i niekonsekwencji w obliczu ideałów i wartości, które głosi. Chyba najmniej jest takich, którzy patrzą na księdza z obojętnością. Dlaczego? Dlatego że mimo wszystko pozostaje on znakiem rzeczywistości nieobojętnej dla człowieka.

Spośród wielu słów nadziei i oczekiwań związanych z przeżywanym przez nas Rokiem Kapłańskim przytoczmy słowa Benedykta XVI z listu na rozpoczęcie obchodów roku: „Ten rok ma pobudzić do wewnętrznej odnowy wszystkich kapłanów, aby ich świadectwo ewangeliczne we współczesnym świecie stało się silniejsze i bardziej wyraziste” (16 VI 2009). Ojciec Święty przypomniał również słowa Świętego Proboszcza z Ars: „Kapłaństwo — to miłość Serca Jezusowego”. Kapłaństwo jest darem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana dla Kościoła. Jest tajemnicą, a jednocześnie rzeczywistością codziennego życia uczniów Jezusa. Rok Kapłański stanowi zachętę dla wszystkich, aby pochylić się nad tym darem, nad jego tajemnicą i rzeczywistością.

Dar wymaga współpracy, ponieważ staje się zadaniem. Przede wszystkim wymaga stałego utożsamiania się z jedynym i najwyższym Kapłanem — Jezusem Chrystusem. Wymaga poznawania Go, przyjmowania i odtwarzania Jego stylu życia. Wymaga pogłębiania przyjaźni z Nim. Wyzwanie, jakie stale towarzyszy kapłanowi, dobrze streszczają słowa: Wypłyń na głębię (Łk 5, 4). I jeszcze inna zachęta: „Rozpalaj na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie” (por. 2 Tm 1, 6). Komentując te słowa w adhortacji Pastores dabo vobis, Sługa Boży Jan Paweł II pisał: „Apostoł prosi Tymoteusza, by «rozpalił» Boży charyzmat niczym ogień tlący się w popiele, a więc by go przyjął i żył nim, nie tracąc i nie zapominając owej «trwałej nowości», jaka znamionuje każdy dar Boga — Tego, który wszystko czyni nowe (por. Ap 21, 5); a zatem, by go przeżywał w całej jego nieprzemijającej świeżości i pierwotnym pięknie”1.

Współpraca z darem dokonuje się również w misji, spełnianej wiernie i twórczo, w odpowiedzi na problemy i potrzeby współczesnego świata. Kapłan podejmuje misję jako świadek Bożej rzeczywistości. Świadek powinien być wiarygodny i przejrzysty. Tylko wtedy jest szansa, że płomień jego wiary, nadziei i miłości rozpali serca tych, do których został posłany, i sprawi, że oni sami staną się świadkami.

W ostatnich kilkudziesięciu latach Kościół w Polsce został obdarowany wieloma powołaniami kapłańskimi. Być może Opatrzność Boża chciała nas w ten sposób wspomagać w zmaganiach z bezbożnym systemem totalitarnym, w zmaganiach o prawdę, o godność człowieka, o miejsce Boga w jego życiu i życiu narodu. Dziś dziękujemy Opatrzności za dar odzyskanej wolności i niepodległości. Jednocześnie uświadamiamy sobie, że przed całym Kościołem, a zwłaszcza kapłanami, stają nowe wyzwania i nowe zadania. Współczesna Polska jest bardziej wymagająca. Współczesna Polska jeszcze bardziej potrzebuje autentycznych świadków wiary. Potrzebuje nadziei. Potrzebuje świadectwa solidarności z ubogimi, cierpiącymi, żyjącymi na marginesie.

Należy się cieszyć, że Rok Kapłański przynosi owoce. Te najważniejsze są niewidzialne. Rodzą się w zaciszu kapłańskich sumień i serc. To owoce nawrócenia, odnowy wewnętrznej, pogłębionej przyjaźni z Panem. Bardziej widoczne owoce to większa gorliwość, liczne inicjatywy duszpasterskie, nowe programy stałej formacji kapłanów.

W tę rzeczywistość wpisuje się również inicjatywa Wydawnictwa WAM w postaci publikacji Sztuka bycia księdzem. Jakość tekstów i szeroki wachlarz podejmowanych problemów pozwalają żywić nadzieję, że książka będzie znaczącym wkładem w refleksję Kościoła polskiego nad posługą kapłanów. W pewnym sensie Sztuka bycia księdzem tworzy swoisty „tryptyk”, którego pierwszymi częściami są cenne publikacje: Sztuka spowiadania oraz Sztuka kierownictwa duchowego.

Dziękuję Wydawnictwu WAM, jego Redaktorom i Autorom tekstów. Czytelnikom życzę, aby dzięki Sztuce bycia księdzem jeszcze bardziej cenili skarb, jakim jest Chrystusowe kapłaństwo.

Stanisław Kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Przewodniczący Komisji Duchowieństwa
Konferencji Episkopatu Polski

1 Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, Rzym 1992, 70.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: psychologia powołanie kapłaństwo kierownictwo duchowe poradnictwo posługa kapłańska Rok Kapłański poradnik psychologiczny bycie księdzem
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W