Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


MATERIAŁY  PRAKTYCZNE

Anna  Maciocha

JAK  ROZWIĄZYWAĆ  KONFLIKTY  MŁODZIEŻY  Z  RODZICAMI?

dla  szkoły  średniej

Cel  ogólny:  zapoznanie się z refleksją nad przyczynami konfliktów młodych ludzi z rodzicami; motywowanie do rozwiązywania problemów w duchu IV przykazania Dekalogu.

Cele  operacyjne:

Metody:  niedokończone zdania, dyskusja, pogadanka, wykład.

I.  WPROWADZENIE

1.  Modlitwa: odczytanie przez jednego z uczniów fragmentu z Pisma św. (Syr 3,1-8).

2.  Postawienie problemu

Katecheta rozdaje uczniom formularz zdań niedokończonych (załącznik 1). Uczniowie dopisują spontanicznie własne propozycje dokończenia poszczególnych zdań. Następnie katecheta zbiera wypełnione formularze, a wybrany uczeń odczytuje je. W trakcie odczytywania poszczególnych propozycji, uczniowie ustosunkowują się do wypowiedzi. Na tablicy notujemy stwierdzenia, dotyczące przyczyn konfliktów między rodzicami a młodzieżą.

II.  ROZWINIĘCIE

Metodą poszukującą katecheta wraz z uczniami dokonuje analizy schematu, dotyczącego różnorodnych postaw rodziców wobec dzieci. Uczniowie starają się szczegółowo sprecyzować poszczególne postawy (załącznik 3). Przedstawiają własne doświadczenia związane z nimi. Podczas dyskusji katecheta stara się zwrócić uwagę uczniów na fakt, że również oni wykazują często postawę niewłaściwą, co bywa przyczyną konfliktów z rodzicami.

Katecheta podczas krótkiego wykładu, posługując się fragmentami z KKK (załącznik 4), dotyczącymi IV przykazania Bożego, ukazuje najistotniejsze, wzajemne powinności rodziców i dzieci.

III.  ZAKOŃCZENIE

1. Notatka: na podstawie załącznika 3.

2. Modlitwa na zakończenie. Spontaniczna modlitwa uczniów w intencji rodziców.

ANEKS

Załącznik  1:  "Niedokończone"  zdania

  1. Rodzice dla mnie ....................................
  2. Z rodzicami ....................................
  3. Od rodziców ....................................
  4. Dla rodziców ....................................
  5. Nie lubię, kiedy rodzice ....................................
  6. Lubię, kiedy rodzice ....................................
  7. Czas spędzony z rodzicami ....................................

Załącznik  2:  Postawy  rodzicielskie

Powiększenie

Klasyfikacja F. Streita (1978) wg E. M. Schaefera

MIŁOŚĆ:
* pozytywne ocenianie,
* współdziałanie,
* okazywanie uczuć,
* dostarczanie emocjonalnego wsparcia.
WROGOŚĆ:
* negatywne ocenianie,
* skłonność do irytacji,
* lekceważenie.
KONTROLA:
* ingerowanie,
* tłumienie agresji,
* indukowanie poczucia winy,
* autorytatywne kierowanie.
WOLNOŚĆ:
* skrajna wolność,
* swobodna dyscyplina.
KOCHAJĄCA SWOBODA:
* umiarkowana wolność,
* zachęcanie do nabywania umiejętności społecznych,
* zachęcanie do niezależnego myślenia,
* zwolennicy równego traktowania.
KOCHAJĄCA KONTROLA:
* stymulowanie rozwoju intelektualnego,
* koncentracja na dziecku,
* chęć posiadania,
* ochranianie.
WROGA SWOBODA:
* lekceważenie,
* ignorowanie.
WROGA KONTROLA:
* skłonność do ograniczeń,
* stosowanie kar, gderanie.

Załącznik  3

MIŁOŚĆ:

WROGOŚĆ:

KONTROLA:

WOLNOŚĆ:

KOCHAJĄCA SWOBODA:

KOCHAJĄCA KONTROLA:

WROGA SWOBODA:

WROGA KONTROLA:

Załącznik  4:  fragmenty  Katechizmu Kościoła Katolickiego

* KKK 2216: "Szacunek synowski przejawia się w prawdziwej uległości i posłuszeństwie. «Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki... Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz; gdy budzisz się - mówią do ciebie» (Prz 6,20-22). «Syn mądry miłuje karcenie, naśmiewca nie słucha nagany» (Prz 13,1)".

* KKK 2217: "Tak długo, jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru rodziny. «Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu» (Kol 3,20). (...) Jeśli jednak dziecko jest przekonane w sumieniu, iż jest rzeczą moralnie złą być posłusznym danemu poleceniu, nie powinno się do niego stosować. Wzrastając, dzieci będą nadal szanować swoich rodziców. Będą uprzedzać ich pragnienia, chętnie prosić o rady i przyjmować ich uzasadnione napomnienia. Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, który jest im należny na zawsze. Ma on bowiem swoje źródło w bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha Świętego".

* KKK 2222: "Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują oni swoje dzieci do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca niebieskiego".

* KKK 2227: "Z kolei dzieci przyczyniają się do wzrostu swoich rodziców w świętości. Wszyscy razem i każdy z osobna powinni wielkodusznie i niestrudzenie udzielać sobie nawzajem przebaczenia, jakiego domagają się zniewagi, kłótnie, niesprawiedliwości i zaniedbania. Sugeruje to wzajemna życzliwość. Wymaga tego miłość Chrystusa".


Anna Maciocha - studentka Studiów Podyplomowych Dydaktyki Katechezy.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2002-05-06Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież katecheza rodzice konflikt swoboda katecheta kontrola wrogość
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W