Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Obrzędy Mszy świętej

Obrzędy Mszy świętej z ludem (Missa cum populo) w języku polskim. Poniższy tekst zawiera tekst podstawowych części Mszy św. (bez tzw. proprium missae), aby ułatwić świadome i aktywne uczestnictwo wiernym.


Obrzędy wstępne

Wejście

Procesja wejścia. Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. W uroczystej liturgii może nastąpić w tym momencie okadzenie ołtarza

K — celebrans

W — wszyscy

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W. Amen.

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

Albo:

K. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W. I z duchem twoim.

Albo:

K. Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami.

W. I z duchem twoim

Akt pokuty

[Kapłan wprowadza do aktu pokuty tymi, lub podobnymi słowami]

K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

[Można posłużyć się jedną z trzech form aktu pokutnego]

I.

W. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Albo:

II.

K. Zmiłuj się nad nami Panie

W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie

K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

W. I daj nam swoje zbawienie.

Albo:

III.

[Tzw. tropy pokutne, czyli rozwinięta forma Kyrie eleison. Po słowach Panie..., Chryste... kapłan może użyć innej formuły]

K. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami

W. Zmiłuj się nad nami

K. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami

W. Zmiłuj się nad nami

K. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami

W. Zmiłuj się nad nami.

 

K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. W. Amen.

Po pierwszej i drugiej formie aktu pokuty następuje trzykrotne wezwanie, opuszczane przy trzeciej formie

Kyrie — Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami.

Gloria

[Odmawiana lub śpiewana w święta i uroczystości, z wyjątkiem okresu Adwentu i Wielkiego Postu]

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Kolekta — modlitwa dnia

[Jest to modlitwa „syntezująca” przesłanie liturgiczne na dany dzień, stąd nazwa „kolekta”]

K. Módlmy się. ...

W. Amen

Liturgia słowa

Czytania przeznaczone na dany dzień, według Lekcjonarza Mszalnego, lub w internecie: http://www.opoka.org.pl/dzis/

Pierwsze czytanie

Po czytaniach na wezwanie: Oto Słowo Boże odpowiadamy Bogu niech będą dzięki

Psalm responsoryjny

Drugie czytanie

Śpiew przed Ewangelią (Alleluja)

Ewangelia

K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. Słowa Ewangelii według... W. Chwała Tobie, Panie.

K. Oto słowo Pańskie. W. Chwała Tobie, Chryste.

Homilia / kazanie

Credo (wyznanie wiary)

[Odmawiane jest w niedziele i uroczystości]

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa powszechna

Jest to modlitwa zanoszona przez wiernych lub kapłana w ich imieniu, przedstawiająca Bogu prośby dotyczące życia Kościoła. Zazwyczaj kolejność wezwań jest następująca:

Za Kościół powszechny ... Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Za papieża, biskupów, kapłanów

Za rządzących państwami, o pokój itp.

Za chorych, potrzebujących, ubogich

W innych bieżących intencjach

W intencji, w której odprawiana jest bieżąca Msza św.

W intencji wiernych zgromadzonych na Eucharystii

Liturgia eucharystyczna

Przygotowanie darów

Jeśli przygotowanie darów rozpoczyna się procesją z darami, wierni powinni zachować w czasie procesji postawę stojącą

Rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów. Jeśli nie ma śpiewu, kapłan odmawia następujące modlitwy na głos:

Biorąc patenę z chlebem:

K. Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Biorąc kielich z winem:

K. Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.
W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Następnie kapłan mówi po cichu:

K. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała.

Kapłan obmywa ręce, mówiąc cicho:

K. Obmyj mnie, Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.

Jeśli w liturgii używa się tego dnia kadzidła, następuje okadzenie ołtarza, następnie kapłana, a na końcu wszystkich wiernych. W czasie gdy ministrant zwraca się z kadzielnicą w stronę wiernych, powinni oni wstać.

Kapłan zwrócony w stronę ludu mówi głośno:

K. Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.
W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Modlitwa nad darami

Jest to modlitwa przeznaczona na dany okres liturgiczny lub święto.

Modlitwa Eucharystyczna

Prefacja

Na poszczególne okresy roku liturgicznego przeznaczone są odrębne prefacje, czyli wstępy do Modlitwy Eucharystycznej

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Przykładowa prefacja na okres zwykły

K. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. On spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

W. Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.


Kapłan wybiera jedną z modlitw Eucharystycznych:

I — czyli Kanon Rzymski

II Modlitwa EucharystycznaIII Modlitwa EucharystycznaIV Modlitwa Eucharystyczna

V modlitwa eucharystyczna, stanowiąca całość ze swoją prefacją

I i II Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania

I, II i III Modlitwa Eucharystyczna w Mszach z udziałem dzieci


II Modlitwa eucharystyczna

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha aby stały się dla nas Ciałem + i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Do wyboru jest jedna z czterech aklamacji:

I. K. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

II. K. Wielka jest tajemnica naszej wiary

W. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

III. K. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

W. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.

IV. K. Tajemnica wiary.

W. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem N., naszym Biskupem N. oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

Obrzędy Komunii

Kapłan wprowadza do Modlitwy Pańskiej tymi lub podobnymi słowami:

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:

Pater noster — Ojcze nasz

W. Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

K. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

K. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

K. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
W. I z duchem twoim.

Kapłan lub diakon mówi:

K. Przekażcie sobie znak pokoju

Zgodnie z miejscowym zwyczajem wierni przekazują sobie znak pokoju — podaniem ręki lub skłonem głowy

Agnus Dei

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami (2 razy lub więcej, jeśli trwa procesja eucharystyczna)

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem

K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
W. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Kapłan zwrócony do ołtarza mówi cicho:

K. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.

K. Krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.

Udzielając komunii wiernym kapłan mówi:

K. Ciało Chrystusa.

W. Amen.

Modlitwa po Komunii

Obrzędy zakończenia

K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa.

W. Bogu niech będą dzięki.


Inne modlitwy eucharystyczne:

PIERWSZA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA CZYLI KANON RZYMSKI

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:

Ojcze nieskończenie dobry, * pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, *

składa ręce i mówi:

abyś przyjął

robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:
i pobłogosławił + te święte dary ofiarne. *

Rozłożywszy ręce mówi:
Składamy je Tobie przede wszystkim * za Twój święty Kościół powszechny, * razem z Twoim sługą, naszym papieżem N. * i naszym biskupem N. * oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą * wiary katolickiej i apostolskiej. * Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, * otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi.

WSPOMNIENIE ŻYJĄCYCH

Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach N. i N. , *
Kapłan może głośno wymienić tych, za których szczególnie się modli.

i o wszystkich tu zgromadzonych, * których wiara i oddanie są Ci znane.

Składa ręce i przez chwilę modli się w ciszy.

W MSZY PRZY UDZIELANIU CHRZTU

Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach N. i N. , *
(jeżeli okoliczności na to pozwalają, wymienia się imiona rodziców chrzestnych)

którzy jako rodzice chrzestni * przedstawili Twoich wybranych do chrztu świętego, * i o wszystkich tu zgromadzonych, * których wiara i oddanie są Ci znane.

Następnie rozłożywszy ręce mówi:
Za nich składamy Tobie tę Ofiarę uwielbienia, * a także oni ją składają * i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, * Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, * za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, * aby dostąpić odkupienia dusz swoich * i osiągnąć zbawienie.

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH

Zjednoczeni z całym Kościołem, * ze czcią wspominamy * najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, * Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, * a także świętego Józefa, * Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, * oraz Twoich świętych Apostołów i Męczenników: * Piotra i Pawła, Andrzeja, * ( Jakuba, Jana, Tomasza, * Jakuba, Filipa, Bartłomieja, * Mateusza Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, * Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, * Jana i Pawła, Kosmę i Damiana) * i wszystkich Twoich Świętych. * Przez ich zasługi i modlitwy * otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. * ( Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)


WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA
W NIEDZIELE
Odmawia się w niedziele, w które nie wypada inne wspomnienie.

Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, * w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * i zesłał na Apostołów Ducha Świętego,

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO I PRZEZ OKTAWĘ
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, * (w której) w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela,

W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony * równy Tobie w wiecznej chwale, * ukazał się nam jako prawdziwy człowiek,

OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, * Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa,

W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Twój Syn Jednorodzony, * wyniósł do chwały po Twojej prawicy * zjednoczoną ze sobą ludzką naturę,

W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy * w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów * pod postacią ognistych języków,

W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony, Światłość ze Światłości, * został przedstawiony w świątyni,

W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy * i stał się człowiekiem,

W ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna,

W ROCZNICĘ KONSEKRACJI WŁASNEGO KOŚCIOŁA
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, * w którym przyjąłeś ją na własność * i napełniłeś swoją obecnością,

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień * narodzenia świętego Jana Chrzciciela, * który przygotował drogę Twojemu Synowi,

W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została wzięta do nieba Niepokalana Dziewica,

W UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego * Maryja, wybrana na Matkę Zbawiciela,

i ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, * Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, * a także świętego Józefa, * Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz * Twoich świętych Apostołów i Męczenników: * Piotra i Pawła, Andrzeja, * ( Jakuba, Jana, Tomasza, * Jakuba, Filipa, Bartłomieja, * Mateusza, Szymona i Tadeusza, * Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa * Korneliusza Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, * Jana i Pawła, Kosmę i Damiana) * i wszystkich Twoich Świętych. * Przez ich zasługi i modlitwy * otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. ( Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)Z rozłożonymi rękami mówi:

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich * i całego ludu Twego. * Napełnij nasze życie swoim pokojem * zachowaj nas od wiecznego potępienia * i dołącz do grona swoich wybranych.

Składa ręce.

(
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

W MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich, * i całego ludu Twego. * Skladamy ją Tobie przede wszystkim za tych, * których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, * udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. * Napełnij nasze życie swoim pokojem, * zachowaj nas od wiecznego potępienia * i dołącz do grona swoich wybranych.

Składa ręce.

(
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

W MSZY PRZY UDZIELANIU CHRZTU

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich * i całego ludu Twego. * Składamy ją Tobie także za tych, * których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, * udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów, * aby ich włączyć * w Mistyczne Ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Spraw, aby ich imiona * zostały zapisane w księdze życia.

Składa ręce.

(
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

W MSZY PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich, * i całego ludu Twego. * Składamy ją Tobie także za tych, * których odrodziłeś przez chrzest * i umocniłeś darem Ducha Świętego, * abyś zachował w nich swoją łaskę.

Składa ręce.

(
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

W MSZY ZA NOWOŻEŃCÓW

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich, * od wiernych Tobie N. i N. * i od całego ludu Twego * który za nich modli się do Ciebie. Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin, * (pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i) * w swojej dobroci obdarz ich długim życiem.

Składa ręce.

(
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

Trzymając ręce wyciągnięte nad darami, mówi:

Prosimy Cię, Boże, * uświęć tę Ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, * mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, * aby się stała dla nas Ciałem i Krwią * Twojego umiłowanego Syna, * naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie.
On to w dzień przed męką

Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce,

podnosi oczy,
podniósł oczy ku niebu, * do Ciebie, Boga, swojego Ojca wszechmogącego, * i dzięki Tobie składając, błogosławił,* łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

lekko się pochyla.

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane.Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka.
Następnie mówi:

Podobnie po wieczerzy

Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
wziął ten przesławny kielich * w swoje święte i czcigodne ręce, * ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił, * i podał swoim uczniom mówiąc:

lekko się pochyla.

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka.

Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji:

AKLAMACJA PIERWSZA

Oto wielka tajemnica wiary.

Lud odpowiada:
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

AKLAMACJA DRUGA

Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Lud odpowiada:
Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

AKLAMACJA TRZECIA

Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Lud odpowiada:
Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

AKLAMACJA CZWARTA

Tajemnica wiary.

Lud odpowiada:
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Następnie z rozłożonymi rękami kapłan mówi:

Boże Ojcze, my, Twoi słudzy, * oraz lud Twój święty, * wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie * oraz chwalebne wniebowstąpienie Twojego Syna, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * składamy Twojemu najwyższemu majestatowi * z otrzymanych od Ciebie darów * Ofiarę czystą, świętą i doskonałą, * Chleb święty życia wiecznego * i Kielich wiekuistego zbawienia. * Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, * podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, * sprawiedliwego Abla, * i ofiarę naszego Patriarchy Abrahama * oraz tę ofiarę, * którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, * jako zapowiedź Ofiary doskonałej.

Kapłan pochyla się i ze złożonymi rękami mówi:
Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, * niech Twój święty Anioł zaniesie tę Ofiarę na ołtarz w niebie * przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza * Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, *

prostuje się i żegna, mówiąc:
otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę.

Składa ręce.

(
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.)

WSPOMNIENIE ZMARŁYCHZ rozłożonymi rękami mówi:

Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach N. i N. , *

Kapłan może głośno wymienić tych, za których szczególnie się modli.
którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary * i śpią w pokoju.

Składa ręce i przez chwilę modli się za zmarłych.
Następnie rozłożywszy ręce mówi:

Błagamy Cię, daj tym zmarłym * oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie * udział w Twojej radości, światłości i pokoju.

Składa ręce.

(
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

Prawą ręką uderza się w piersi i mówi:

Również nam, Twoim grzesznym sługom, *

rozłożywszy ręce mówi:

ufającym w Twoje miłosierdzie, * daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi Apostołami i Męczennikami: * Janem Chrzcicielem, Szczepanem, * Maciejem, Barnabą, * ( Ignacym, Aleksandrem * Marcelinem, Piotrem, * Felicytą, Perpetuą, * Agatą, Łucją, * Agnieszką, Cecylią, Anastazją) * i wszystkimi Twoimi Świętymi; * prosimy Cię, dopuść nas do ich grona * nie z powodu naszych zasług, * lecz dzięki Twojemu przebaczeniu.

Składa ręce i mówi:

Przez Chrystusa, naszego Pana, * przez którego, Boże, wszystkie te dobra * ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, * błogosławisz i nam ich udzielasz.

Kapłan bierze patenę z hostią oraz kielich i, podnosząc je mówi:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego,* wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Lud odpowiada:
Amen.

Gdy lud odpowie: Amen , kapłan stawia patenę i kielich na ołtarzu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: liturgia Msza święta Kościół Eucharystia msza św. obrzędy Mszy św.
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W