Siedem upraw biblijnych i ich symbolika

Wprowadzenie (T. Jelonek) i spis wybranych fragmentów

Siedem upraw biblijnych i ich symbolika

Zofia Włodarczyk

Siedem upraw biblijnych
i ich symbolika

ISBN: 978-83-60703-98-4
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2008

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie - T. Jelonek
Rozdział 2 - JĘCZMIEŃ
Przygotowanie pola, siew, zbiór, omłot i przechowywanie zboża w starożytnym Izraelu
Spożywanie zboża i jego produktów
Rozdział 5 - FIGA
Dwa gatunki fig
Symbolika biblijna fig

WPROWADZENIE

Księga Powtórzonego Prawa stwierdza, że Bóg prowadził swój lud do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli, drzewa figowego, drzewa granatowego, oliwki i palmy daktylowej (por. Pwt 8,8). Na ziemi Kanaan rosły także inne rośliny, ale to te zostały wymienione jako najbardziej charakterystyczne i w swej pełni, oznaczonej liczbą siedem, zapewniające pokarm i dobrobyt ludziom.

Te podstawowe uprawy związane z Ziemią Obiecaną stanowią przedmiot opracowania, jakie Wydawnictwo SALWATOR przedkłada swoim czytelnikom, ufając, że znajdą oni w tej pozycji bardzo interesujące informacje ujęte z punktu widzenia nauki o Biblii i botaniki.

Autorka książki ukończyła studia ogrodnicze na Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Rolniczy), a także studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Z połączenia tych dwu kierunków wywodzą się jej szczególne zainteresowania roślinami wymienianymi w Biblii i florą Ziemi Świętej, na której rozgrywały się najważniejsze wydarzenia biblijnej historii zbawienia. W praktyce Autorka dąży do tworzenia ogrodów biblijnych, które są doskonałym sposobem prezentowania roślin biblijnych i ukazywania ich znaczenia na kartach Pisma Świętego.

Informacje o wspomnianych już siedmiu roślinach dotyczą najpierw botanicznej strony zagadnienia: kolejne rośliny zostały fachowo opisane pod względem systematyki biologicznej, szczególnych właściwości i środowiska, w jakim się rozwijają. Następnie omówiona jest ich symbolika, dzięki której rośliny te znajdują swoje miejsce w interpretacji opisów biblijnych.

Książka jest wynikiem kilkuletniej pracy nad zagadnieniami botaniczno-teologicznymi, jej poszczególne rozdziały były już prezentowane na licznych sympozjach, zwłaszcza dotyczących Biblii w kulturze świata. Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w której Autorka uzyskała magisterium i kanoniczny licencjat, a której Kierownik był równocześnie promotorem jej pracy doktorskiej, obronionej na Akademii Rolniczej w Krakowie, organizuje takie sympozja w Krakowie, a także we współpracy z Wyższym Duchownym Seminarium diecezji Kamieniec Podolski (na Ukrainie), które ma swoją siedzibę w Gródku nad Smotryczem i jest afiliowane przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Referaty wygłaszane na sympozjach zostały później dopracowane i publikowane w wydawnictwach należących do organizatorów sympozjów.

Opracowanie na temat obu zbóż zostało opublikowane jako: Z. Włodarczyk, Odzwierciedlenie kultury rolniczej starożytnego Izraela w tekstach biblijnych. Uprawa i symbolika zbóż na kartach Biblii, [w:] Z badań nad Biblią 12, Prace Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007, s. 185—202.

Na temat winorośli mieliśmy publikację: Z. Włodarczyk, Symbolika i uprawa winorośli (Vitis vinifera L.) w Biblii, [w:] Biblia w kulturze świata. Interpretacja i symbolika, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006, s. 141—160.

Opracowanie na temat figi zostało opublikowane w języku ukraińskim: Z. Włodarczyk, Вирощування та символіка фіг (Ficus carica L. та Ficus sycomorus L.) в Біблії, „Studia Catholica Podoliae” 5 (2006), s. 319—330.

Analogiczna sytuacja dotyczy publikacji na temat drzewa granatowego: Z. Włodarczyk, Плід, до якого порівнюється скроню нареченої. Вирощування і символіка гранату (Punica granatum L.) на сторінках Біблії, „Studia Catholica Podoliae” 6 (2007), w druku.

W tym także periodyku ukazało się opracowanie w języku polskim na temat oliwki: Z. Włodarczyk, Uprawa i symbolika oliwki (Olea europaea L.) w Biblii, „Studia Catholica Podoliae” 4 (2005), s. 201—216.

Na temat ostatniej z roślin — palmy daktylowej, Autorka pisała w publikacji: Z. Włodarczyk, Daktylowiec właściwy w Biblii — uprawa i symbolika, [w:] Z badań nad Biblią 11, Prace Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007, s. 221—232.

Autorka wykorzystała fotografie drzew wykonanych w Izraelu, będąc na archeologicznym obozie naukowym organizowanym przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

Jak ziarna rozrzucone w glebie po okresie dojrzewania zbierane są razem, aby stanowiły pożywny pokarm, tak obecnie zebrano te rozproszone w różnych publikacjach artykuły, które po ponownej redakcji stanowią zwartą całość. Ten bogaty materiał będzie mógł z pożytkiem służyć zarówno wiedzy botanicznej, jak i poznaniu Biblii oraz kraju, który został nazwany Piątą Ewangelią.

ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek

 

Kraków, 23 lutego 2008 roku

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao