Kronika działalności Stolicy Apostolskiej 03.1999

Kronika działalności Stolicy Apostolskiej (audiencje, spotkania i in.) 1-31.03.1999

 • 1 III — W Sali Konsystorza w Watykanie Jan Paweł II przyjął na audiencji uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich Ojciec Święty spotkał się z 50-osobową delegacją profesorów, wychowanków i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego z Cleveland w Stanach Zjednoczonych Na prośbę arcybiskupa Kalkuty Henry'ego Sebastiana D‘Souzy oraz wielu innych biskupów Papież zezwolił na wcześniejsze rozpoczęcie dochodzenia kanonicznego w sprawie heroiczności cnót Matki Teresy z Kalkuty, założycielki zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, zmarłej 5 września 1997 r.
 • 2 III — Minęła 60. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Piusa XII, który był papieżem w latach 1939-1958.
 • 3 III — Audiencja generalna. Ponad 20 tys. pielgrzymów z całego świata przybyło na plac św. Piotra, aby spotkać się z Janem Pawłem II. Wśród dużej grupy Polaków byli obecni m.in. bp Antoni P. Dydycz OFMCap., bp Henryk Tomasik i bp Alojzy Orszulik SAC.
 • 4 III — Jan Paweł II spotkał się z uczestnikami zgromadzenia ogólnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Na ręce kard. Williama Keelera, arcybiskupa Baltimore i przewodniczącego Komitetu «Pro Vita» Konferencji Episkopatu USA, Ojciec Święty skierował przesłanie do uczestników spotkania amerykańskich ruchów obrony życia. Temat spotkania, odbywającego się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, brzmiał: «Na obraz Boży: powołani, by budować kulturę życia». «Jesteśmy dziś świadkami dziwnego zjawiska — napisał w przesłaniu Papież — ponieważ słowom takim, jak wolność, demokracja, pluralizm, a nawet rozum i współczucie» narzuca się znaczenia, które są im zupełnie obce: «wolność zostaje oderwana od prawdy, demokracja od wartości, bez których nie może się ostać, fałszywie pojmowany pluralizm zajął miejsce dobra wspólnego, rozum odmawia przyjęcia prawd wykraczających poza doświadczenie empiryczne. (...) Bez przerwy mówi się o prawach człowieka, podczas gdy najważniejsze z nich — prawo do życia — jest nieustannie łamane». Ta sytuacja winna przynaglać chrześcijan do działania przede wszystkim na polu katechezy i do szerzenia ewangelii życia we wspólnocie Kościoła. Przygotuje to katolików do odgrywania konstruktywnej roli w życiu publicznym, wbrew fałszywej koncepcji rozdziału Kościoła i państwa, która próbuje zepchnąć chrześcijańską wizję ludzkiej godności w sferę wierzeń prywatnych.
 • 5 III — O godz. 9 w Sali Klementyńskiej Ojciec Święty wraz ze swymi współpracownikami z Kurii Rzymskiej wysłuchał kazania wielkopostnego, które wygłosił kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa OFMCap. Tematem rozważań w tym roku były słowa z orędzia wielkanocnego: «Aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna» Podczas audiencji dla członków Komitetu ds. Informacji i Inicjatyw na rzecz Pokoju Jan Paweł II wyraził uznanie dla działalności tej organizacji, której celem jest «służba sprawie pokoju oraz poszukiwanie najlepszych dróg sprawiedliwej współpracy między ludźmi i narodami». Wskazał na ścisły związek między zachowaniem pokoju a przestrzeganiem praw człowieka, zwłaszcza prawa do wolności religijnej, która domaga się pełnego poszanowania ze strony jednostek i władz państwowych.
 • 6 III — Jan Paweł II przyjął uczestników zgromadzenia ogólnego papieskiej Akademii Nauk Społecznych O godz. 20.30 w Auli Pawła VI Ojciec Święty spotkał się na wspólnej modlitwie różańcowej ze studentami wyższych uczelni Rzymu. Uczestniczyli w niej także dzięki połączeniom radiowym i telewizyjnym młodzi z Nowego Jorku, Buenos Aires, Santiago de Compostela oraz Częstochowy. Po polsku Papież powiedział: «Ze szczególną serdecznością pozdrawiam studentów z Częstochowy i z innych ośrodków akademickich, którzy pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Nowaka zgromadzili się w jasnogórskim sanktuarium. Głos waszej modlitwy obudził we mnie wiele wspomnień. Bardzo cenny jest wasz aktywny udział w duszpasterstwie akademickim. Daje nadzieję, że rozwój nauki i kultury w naszej Ojczyźnie nadal będzie zakorzeniony w wielowiekowej, chrześcijańskiej tradycji. Proszę was, abyście zawierzyli Jasnogórskiej Królowej jubileuszowe inicjatywy ośrodków uniwersyteckich w całym świecie, a szczególnie Światowy Dzień Młodzieży, który odbędzie się w przyszłym roku w Rzymie. Niech Bóg wam błogosławi!»
 • 7 III — Podczas Mszy św. sprawowanej w Bazylice Watykańskiej Jan Paweł II dokonał beatyfikacji dziesięciorga sług Bożych: Wincentego Solera i jego sześciu towarzyszy oraz ks. Emanuela Martina Sierrę — męczenników z okresu hiszpańskiej wojny domowej, zabitych w 1936 r., a także Mikołaja Barré — francuskiego duszpasterza młodzieży oraz mistyczki niemieckiej Anny Schäffer «Anioł Pański» z Papieżem. Zwracając się do rodaków, Ojciec Święty powiedział: «Pozdrawiam pielgrzymów z Polski: z Wielunia, z Konclowej, ze Stalowej Woli — nauczycieli. Niech wam Bóg błogosławi!»
 • 8 III — W południe w Auli Pawła VI Papież spotkał się z pielgrzymami przybyłymi z Hiszpanii, Francji i Niemiec na uroczystości beatyfikacyjne dziesięciorga sług Bożych. Przemówienie poświęcił świadectwu ich życia, całkowicie oddanego Bogu i bliźnim.
 • 10 III — Audiencja generalna. Na placu św. Piotra zebrali się pielgrzymi z wielu krajów świata, w tym także z Polski. Zwracając się do rodaków, Ojciec Święty pozdrowił m.in. bpa Albina Małysiaka Jan Paweł II skierował list gratulacyjny do prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Jozefa Tomko z okazji 50. rocznicy jego święceń kapłańskich Biskupi polscy wybrali przewodniczącego Konferencji Episkopatu, którym został ponownie kard. Józef Glemp. Wiceprzewodniczącym Konferencji wybrano abpa Józefa Michalika.
 • 11 III — Jan Paweł II przyjął na audiencji prezydenta Islamskiej Republiki Iranu imama Seyyeda Mohammada Khatami. W składzie 13-osobowej delegacji, która mu towarzyszyła, było dwóch ministrów oraz przedstawiciele kancelarii prezydenckiej i parlamentu. Według komunikatu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej tematem rozmów irańskiego przywódcy z Papieżem, a następnie z Sekretarzem Stanu kard. Angelo Sodano była sytuacja na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem dialogu islamsko--chrześcijańskiego oraz dialogu międzykulturowego. Podjęto również w rozmowach problem praw człowieka i sytuacji wspólnoty katolickiej w Iranie (99% społeczeństwa wyznaje islam, chrześcijan jest ok. 100 tys.) Papież spotkał się z grupą 350 pielgrzymów niemieckich z diecezji Paderborn, redaktorów i czytelników katolickiego tygodnika «Liboriusblatt», obchodzącego 100-lecie istnienia. Czasopismo to, poświęcone przede wszystkim problemom rodziny, ukazuje się w nakładzie 135 tys. egzemplarzy. Mówiąc o potrzebie obecności katolików w świecie środków społecznego przekazu, Jan Paweł II wyraził ubolewanie wobec faktu, że mimo wielkiego rozwoju mediów ilość nie zawsze idzie w parze z jakością, a prawa rynku okazują się często ważniejsze od prawdy. Odpowiedzialność za to ponoszą nie tylko dziennikarze i redaktorzy, ale także czytelnicy, widzowie i słuchacze, którzy posługują się środkami przekazu.
 • 12 III — Rano Ojciec Święty wysłuchał ze swymi najbliższymi współpracownikami kolejnego kazania wielkopostnego Przed południem Jan Paweł II przyjął na audiencji członków Papieskiej Akademii Nauk Weszła w życie umowa pomiędzy Stolicą Apostolską a Estonią. Uznana została w niej osobowość prawna Kościoła katolickiego i jego instytucji. Na mocy umowy Stolica Apostolska ma prawo mianować biskupów w tym kraju, a kapłani zagraniczni mogą prowadzić działalność duszpasterską. Dokument przewiduje także możliwość nauczania religii w szkole oraz uznanie przez prawo cywilne małżeństw zawieranych w Kościele.
 • 13 III — Biskupi chorwaccy zostali przyjęci na audiencji przez Ojca Świętego na zakończenie wizyty ad limina, która — jak powiedział Papież — była dopełnieniem jego dwóch podróży apostolskich do Chorwacji we wrześniu 1994 r. i w październiku 1998 r. Przemówienie papieskie poświęcone było m.in. zadaniom Kościoła w nowej rzeczywistości Chorwacji, gdzie po okresie trudnych doświadczeń należy zatroszczyć się o to, aby dążeniu do właściwie pojmowanej wolności towarzyszyło poszanowanie praw człowieka oraz by destruktywna krytyka ustąpiła miejsca dialogowi i miłości, która buduje. Potrzebne jest także konsekwentne działanie w sferze charytatywnej, zwłaszcza na rzecz ubogich i dyskryminowanych W Sali Klementyńskiej Jan Paweł II spotkał się z pracownikami Penitencjarii Apostolskiej.
 • 14 III — Przed południem Ojciec Święty odwiedził rzymską parafię pod wezwaniem św. Macieja Apostoła. «Uczestnictwo w Eucharystii — podkreślił w homilii Papież — zobowiązuje nas do spieszenia z pomocą bliźnim i do solidarności z najbardziej potrzebującymi» «Anioł Pański» z Papieżem. Do rodaków Jan Paweł II powiedział: «Pozdrawiam pielgrzymów z Polski: z Krakowa — studentów Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, z Krosna — I Społeczne Liceum Ogólnokształcące, z Pcimia — parafię św. Mikołaja, oraz pielgrzymów z diecezji sosnowieckiej. Niech Bóg wszystkim błogosławi!»
 • 15 III — Do Wietnamu udała się delegacja Stolicy Apostolskiej z podsekretarzem ds. relacji z państwami ks. prał. Celestino Migliore na czele. W rozmowach z władzami tego państwa poruszono kwestię nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Wietnamem (katolików jest tam ok. 3,6 mln, co stanowi nieco ponad 5% ludności kraju).
 • 17 III — Audiencja generalna. Na placu św. Piotra — wśród tysięcy pielgrzymów — było obecnych ok. 600 Polaków (m.in. bp Albin Małysiak). Po audiencji dyrektor generalny Radia Watykańskiego ks. Pasquale Borgomeo SJ wręczył Ojcu Świętemu płytę kompaktową Abba Pater z nagraniami fragmentów jego homilii, modlitw i śpiewów, przygotowaną przez rozgłośnię papieską i Wydawnictwo św. Pawła.
 • 18 III — W Rzymie zostało zakończone diecezjalne dochodzenie kanoniczne dotyczące heroiczności cnót papieża Pawła VI. W czasie trwającego prawie sześć lat postępowania przesłuchano 63 świadków. Dochodzenie kanoniczne odbyło się również w Brescii, gdzie urodził się sługa Boży, oraz w Mediolanie, gdzie przed wyborem na Stolicę św. Piotra był arcybiskupem (w obu tych miastach zeznawało prawie 100 osób). Zebrana dokumentacja została przekazana Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
 • 19 III — Z okazji uroczystości św. Józefa Papież spotkał się jak co roku z ludźmi pracy, przyjmując na audiencji w Auli Pawła VI ok. 7 tys. pracowników przedsiębiorstw miejskich Rzymu z rodzinami, którym towarzyszyli kard. Camillo Ruini, wikariusz Rzymu, oraz burmistrz Francesco Rutelli. W przemówieniu podkreślił, że spotkanie to jest wpisane w kontekst Misji Miejskich, prowadzonych w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu. Mówił także o potrzebie chrześcijańskiego świadectwa w środowisku pracy i o solidarności jako drodze do rozwiązania problemu bezrobocia; wyraził uznanie dla pracy przedsiębiorstw miejskich, która będzie szczególnie ważna w czasie obchodów Jubileuszu W godzinach południowych Ojciec Święty udał się z prywatną wizytą do kurii generalnej księży salwatorianów, którzy świętowali 150. rocznicę urodzin swego założyciela ks. Jana Chrzciciela Jordana (1848-1918). W kaplicy domowej modlił się przy grobie sługi Bożego, a następnie wygłosił krótkie przemówienie do zakonników. Po spożyciu obiadu ze wspólnotą Papież nawiedził kaplicę w polskim ośrodku «Corda Cordi», znajdującym się w skrzydle budynku kurii generalnej. (Ojca Świętego powitał opiekun pielgrzymów o. Konrad Hejmo OP ze wspólnotą sióstr antoninek).
 • 20 III — W swojej prywatnej kaplicy Jan Paweł II koncelebrował Mszę św. z biskupami Mozambiku na zakończenie ich wizyty ad limina. Wyraził radość z pomyślnego rozwoju Kościoła w tym kraju, który obchodzi 500-lecie ewangelizacji. Od r. 1992, kiedy to po szesnastu latach wojny domowej podpisano porozumienia pokojowe (m.in. dzięki mediacji Kościoła), wzrósł znacznie udział wiernych w praktykach religijnych, liczni katechiści i animatorzy prowadzą ewangelizację we wspólnotach lokalnych, jest więcej kandydatów do kapłaństwa niż miejsc w seminariach, żeńskie zgromadzenia zakonne wspomagają aktywnie posługę duszpasterską Kościoła. Papież podkreślił znaczenie obecności kapłana w każdej wspólnocie wierzących, mówił o prawie Kościoła do obecności w szkołach oraz o potrzebie «dialogu życia» między wszystkimi mieszkańcami Mozambiku, który pozwoli im uwolnić się od wszelkiej nienawiści, urazów i pragnienia zemsty W Auli Pawła VI Ojciec Święty przyjął na audiencji kilka tysięcy członków włoskich bractw kościelnych — stowarzyszeń o bardzo długiej nieraz tradycji, które zgromadziły się w Rzymie, aby zamanifestować wolę aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła i ewangelizacji. Obecni byli także przedstawiciele organizacji charytatywnej zajmującej się przewozem chorych do Lourdes oraz wierni z kilku diecezji północnych Włoch, które Papież odwiedził w ubiegłym roku.
 • 21 III — Rano Jan Paweł II udał się z wizytą pasterską do rzymskiej parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, liczącej 3 500 wiernych. Wspominając w homilii św. Panfiliusza - męczennika rzymskiego z III w., którego grób znajduje się pod głównym ołtarzem świątyni, Papież powiedział, że świadectwo licznych męczenników Kościoła jest dla wszystkich chrześcijan źródłem siły w odważnym wyznawaniu wiary «Anioł Pański» z Papieżem. Zwracając się do rodaków, Jan Paweł II powiedział: «Witam pielgrzymów z Polski: z Częstochowy parafię św. Floriana, pracowników Domu Dziecka księży michalitów z Prałkowic, nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego z Wodzisławia Śląskiego. Szczęść Boże!»
 • 22 III — Minęła 150. rocznica powstania włoskiego dwutygodnika «La Civiltà Cattolica», założonego z inicjatywy Piusa IX, a wydawanego przez jezuitów.
 • 23 III — Z okazji 1000-lecia urodzin św. Jana Gwalberta Papież skierował list do członków założonego przezeń zgromadzenia mnichów z Vallombrosa (walombrozjanów). Przypomniał w nim najważniejsze elementy reformy życia monastycznego, dokonanej przez świętego: surowość obyczajów, życie wspólne i radykalne ubóstwo. Zgromadzenie liczy dzisiaj ok. stu mnichów, którzy żyją w ośmiu klasztorach we Włoszech, Brazylii i w Indiach. Św. Jan Gwalbert jest patronem leśników.
 • 24 III — Audiencja generalna. Jan Paweł II wezwał wiernych do szczególnej modlitwy o pokój w Kosowie i całej Europie Wieczorem w Muzeach Watykańskich Ojciec Święty otworzył wystawę: «Rzym — Armenia», zorganizowaną przez ambasadę Armenii przy Stolicy Apostolskiej z okazji 1700. rocznicy uznania chrześcijaństwa za oficjalną religię Armenii Zostało opublikowane motu proprio Jana Pawła II Inter munera academiarum zatwierdzające nowe statuty Papieskiej Akademii Teologicznej. Podstawowym obowiązkiem członków Akademii — przypomina Papież — jest zgłębianie prawdy objawionej i jej prezentowanie współczesnym ludziom, tak by umieli ją przyjąć i zrozumieć.
 • 25 III — Przed Światowym Dniem Młodzieży obchodzonym w kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową, Jan Paweł II spotkał się w Auli Pawła VI z młodzieżą diecezji rzymskiej.
 • 26 III — Rano Ojciec Święty sprawował Eucharystię z biskupami Ukrainy przybyłymi z wizytą ad limina z metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego abpem Marianem Jaworskim na czele.
 • 28 III — O godz. 10 Jan Paweł II przewodniczył procesji i liturgii Niedzieli Palmowej, która ze względu na deszczową pogodę odbyła się w Bazylice Watykańskiej «Anioł Pański» z Papieżem.
 • 29 III — W Sali Klementyńskiej Papież przyjął członków Biura Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz przedstawicieli komisji parlamentarnych do spraw politycznych i prawnych, praw człowieka, migracji, uchodźców i demografii. Przypominając, że w tym roku przypada 50-lecie istnienia tej najstarszej instytucji europejskiej, wyraził uznanie dla jej dokonań i dla konsekwentnej realizacji statutowego celu, jakim jest «ściślejsze jednoczenie narodów europejskich na fundamencie dziedzictwa wspólnych wartości». Obszerny fragment przemówienia papieskiego poświęcony był sytuacji w Kosowie. Jan Paweł II wezwał także do zniesienia kary śmierci we wszystkich krajach Europy oraz do wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony i wsparcia rodziny; podkreślił również rolę religii w jednoczeniu narodów Jan Paweł II przyjął także przewodniczącego 53. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Didiera Operttiego, ministra spraw zagranicznych Urugwaju Podczas tradycyjnego przedświątecznego spotkania z Papieżem członkowie organizacji charytatywnej Koło Świętego Piotra (Circolo di San Pietro) przekazali mu pieniądze zebrane wśród wiernych w rzymskich kościołach i przeznaczone na wsparcie papieskich dzieł miłosierdzia. Koło powstało w Rzymie w 1869 r., liczy ok. 600 członków, prowadzi w Wiecznym Mieście kuchnie dla ubogich, które rozdają 150 tys. posiłków rocznie, schronisko nocne dla kilkudziesięciu bezdomnych, magazyn odzieży rozdawanej bezpłatnie potrzebującym oraz ośrodek dla samotnych matek; ostatnio z inicjatywy Koła powstało także hospicjum dla osób nieuleczalnie chorych Z okazji otwarcia nowego ośrodka badań nad chorobą wieńcową przy Poliklinice im. Agostino Gemelli Ojciec Święty skierował list do dyrektora Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Sacro Cuore (któremu podlega Poliklinika), wyrażając uznanie dla tej «opatrznościowej inicjatywy». Jej celem jest utworzenie informatycznej sieci łączności między różnymi ośrodkami medycznymi, która pozwoli usprawnić diagnostykę, prewencję i leczenie choroby wieńcowej. Jan Paweł II przypomniał w liście, że «leczenie chorych i opieka nad cierpiącymi to formy wzniosłego świadectwa ewangelicznego».
 • 30 III — W Auli Pawła VI Papież spotkał się z 4 tys. studentów z całego świata, którzy uczestniczyli w dorocznym spotkaniu UNIV ’99, zorganizowanym w Rzymie przez Opus Dei. Temat spotkania brzmiał: «Solidarność i obywatelstwo».
 • 31 III — Audiencja generalna. Ojciec Święty pozdrowił m.in. młodzież z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Liceum Katolickiego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z Poznania, z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego z Krakowa oraz dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 158 z Krakowa.
 • 1 IV — O godz. 9.30 Jan Paweł II przewodniczył Mszy św. Krzyżma w Bazylice Watykańskiej Po południu również w Bazylice św. Piotra Papież sprawował liturgię Wieczerzy Pańskiej, podczas której dokonał obrzędu «umycia nóg».
 • 2 IV — W południe Jan Paweł II spowiadał penitentów w jednym z konfesjonałów Bazyliki Watykańskiej Po południu Ojciec Święty przewodniczył w Bazylice św. Piotra liturgii Męki Pańskiej, podczas której homilię wygłosił jak co roku kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa OFMCap. Wezwania modlitwy powszechnej zostały odczytane w kilkunastu językach, m.in. po polsku. Po uroczystym wprowadzeniu i odsłonięciu krzyża Papież trzykrotnie przyklęknął przed znakiem męki Chrystusa, a po nim adorowali krzyż kardynałowie i biskupi, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i przełożeni zgromadzeń zakonnych. O godz. 21.15 pod przewodnictwem Ojca Świętego rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Koloseum.
 • 3 IV — Wieczorem w Bazylice Watykańskiej Papież przewodniczył liturgii Wigilii Paschalnej, podczas której ochrzcił ośmioro dorosłych mężczyzn i kobiet.
 • 4 IV — W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Jan Paweł II celebrował Mszę św. na placu św. Piotra, a następnie wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa Urbi et Orbi.
 • 5 IV — Przed południem Ojciec Święty udał się helikopterem do Castel Gandolfo na kilkudniowy wypoczynek Regina caeli z Papieżem.
 • 6 IV — Na forum Zespołu Roboczego ds. Humanitarnych przy Wysokim Komisariacie ONZ ds. Uchodźców, obradującego w Genewie, przemawiał przewodniczący delegacji watykańskiej o. Michael Blume.
 • 7 IV — Rano Papież przyjął Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców panią Sadako Ogata Audiencja generalna. W ojczystym języku Ojciec Święty powiedział m.in.: «Wszystkich przybyszów z Polski, wszystkich rodaków jeszcze raz serdecznie pozdrawiam w tym tygodniu wielkanocnym, życząc błogosławieństwa Chrystusa zmartwychwstałego». Po audiencji Jan Paweł II powrócił do Castel Gandolfo.
 • 11 IV — Przed południem Ojciec Święty odwiedził rzymską parafię pw. Matki Bożej Loretańskiej w dzielnicy Castelverde. W homilii wezwał do modlitwy o pokój na Bałkanach Regina caeli z Papieżem na placu św. Piotra, gdzie z okazji Niedzieli Miłosierdzia Bożego zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów przybyłych z wielu stron Włoch, a także z Polski, aby uczestniczyć w uroczystej Eucharystii. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił kard. Fiorenzo Angelini, a na zakończenie liturgii głos zabrał sekretarz Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 abp Crescenzio Sepe. Po odmówieniu z wiernymi modlitwy maryjnej Jan Paweł II pozdrowił zgromadzonych w kilku językach; po polsku powiedział: «Dziś, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia modlę się z pielgrzymami w Krakowie-Łagiewnikach. Kardynałowi Metropolicie i wszystkim zebranym przekazuję pozdrowienie i błogosławieństwo. Witam także pielgrzymów z Polski zebranych na placu św. Piotra: Akademię Ekonomiczną z Krakowa, pielgrzymów z miasta Wadowic, ze Skały — parafię Najświętszej Maryi Panny, parafię z Wróblowic, Niższe Seminarium z Częstochowy, parafię Matki Bożej Częstochowskiej z Wieliczki, pielgrzymów z Błonia koło Warszawy, z Mińska Mazowieckiego, z Łodzi — Liceum OO. Bernardynów, z Bydgoszczy — V Liceum, z Olsztyna — Szkołę Podstawową nr 2. Życzę szczęść Boże wam i waszym rodzinom».
 • 12 IV — Z okazji tysiąclecia wyboru na Stolicę Piotrową pierwszego Francuza, Gerberta z Aurillac (Sylwester II, 999-1003), Ojciec Święty skierował list do biskupa diecezji Saint-Flour, na której terenie znajduje się Aurillac. Wspomina w nim swego poprzednika jako «uczonego humanistę i mądrego filozofa, który swoją inteligencją służył człowiekowi». Sylwester II, działając w porozumieniu z cesarzem Ottonem III, utworzył pierwsze struktury Kościoła w Polsce i na Węgrzech. Obchody jubileuszowe w Aurillac zamknął uroczyście w imieniu Papieża kard. Paul Poupard, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury.
 • 13 IV — Ks. prał. Piero Monni, stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Światowej Organizacji Turystyki, przemawiał na forum Komitetu Technicznego tej organizacji, obradującego w Madrycie. W przemówieniu poruszył problem ochrony środowiska, które jest zagrożone przez niekontrolowany rozwój turystyki. Wyraził też poparcie dla międzynarodowej debaty podjętej w celu wypracowania «powszechnego kodeksu etyki turystycznej».
 • 14 IV — W audiencji generalnej na placu św. Piotra uczestniczyło ok. 2 000 Polaków. Jan Paweł II pozdrowił m.in. bpa Wiktora Skworca, ordynariusza tarnowskiego Papież spotkał się z członkami organizacji «Papal Foundation», gromadzącej fundusze na potrzeby Kościoła w krajach rozwijających się. W liście, który im przekazał, wyraził uznanie dla działalności fundacji, będącej świadectwem «czynnej solidarności z braćmi i siostrami na całym świecie, którzy patrzą z nadzieją na Kościół, na jego świadectwo o Ewangelii oraz na jego wysiłki na rzecz sprawiedliwości, pojednania i współpracy między wszystkimi członkami ludzkiej rodziny».
 • 15 IV — Został opublikowany w Watykanie szczegółowy program podróży Ojca Świętego do Polski.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao