Dekret dotyczący kultu liturgicznego bł. Jana Pawła II

Dekret dotyczący kultu liturgicznego bł. papieża Jana Pawła II (wydany 2.04.2011)

W związku z beatyfikacją Jana Pawła II Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret dotyczący kultu liturgicznego nowego Błogosławionego. Zawiera on wskazówki odnośnie do sposobu, czasu i miejsca sprawowania Mszy św. dziękczynnej w ciągu roku po beatyfikacji, wpisania jego imienia do kalendarzy partykularnych diecezji rzymskiej oraz diecezji polskich i innych własnych kalendarzy, a także wyboru nowego Błogosławionego na patrona kościoła. Do dekretu dołączono własne teksty liturgiczne kolekty, a także drugiego czytania brewiarzowej Godziny czytań — zaczerpniętego z homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas Mszy św. odprawianej na placu św.Piotra 22 października 1978 r., w dniu inauguracji pontyfikatu — z krótką biografią Błogosławionego i responsorium. Poniżej zamieszczamy dekret Kongregacji, który został ogłoszony po łacinie, i jego tłumaczenie na polski.

DECRETUM
de cultu liturgico in honorem beati Ioannis Pauli II, papae, tribuendo

Praecipuitatis mira virtute sua, quam universa catholica Ecclesia ubique per orbem terrarum diffusa agnoscit, beatificatio Venerabilis Ioannis Pauli II, felicis recordationis, die 1 mensis maii anno 2011 apud Basilicam Sancti Petri in Urbe, Summo Pontifice Benedicto XVI praesidente, celebranda, praestat. Qua attenta eminentia ac petitionibus innumeris circa cultum liturgicum in honorem proximi Beati iuxta locos et modos iure statutos perpensis, haec Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum quae de hac re decreta sunt publici iuris facere properavit.

Missa in actione gratiarum

Disponitur, ut intra annum a beatificatione Ioannis Pauli II, scilicet usque ad diem 1 mensis maii anno 2012, unam sanctam Missam in actione gratiarum Deo in locis et diebus peculiaris significationis celebrare liceat. Omnibus ac singulis Episcopis dioecesanis competit pro territorio eorum Dioecesium diem diesve, sicut et locum locosve ad populum Dei colligendum, apte statuere. Necessitatibus locorum et opportunitate pastorali perpensis, conceditur, ut una sancta Missa in honorem proximi Beati celebrari possit dominica qualibet per annum vel alia die, quae inter nn. 10-13 Tabulae dierum liturgicorum recenseatur.

Item, pro familiis religiosis Supremo Moderatori competit dies et locos peculiaris significationis ad usum totius eiusdem familiae religiosae deligere.

Quoad sanctae Missae celebrationem, praeter facultatem Gloria canendi, oratio collecta propria in honorem Beati, prout in adnexu exstat exemplari, dicenda est; aliae orationes, necnon praefatio, antiphonae et lectiones biblicae, de Communi pastorum: pro papa, sumuntur. Si dies celebrationis in dominicam per annum incurrit, textus apti pro lectione priore, psalmo responsorio et Evangelio de Communi pastorum sumi possunt.

Inscriptio proximi Beati in Calendariis particularibus

Disponitur, insuper, ut celebratio Beati Ioannis Pauli II, papae, in Calendario proprio Dioecesis Romanae seu Almae Urbis atque omnium Dioecesium Poloniae die 22 octobris gradu memoriae quotannis peragenda inscribatur.

Quoad textus liturgicos, uti proprii conceduntur oratio collecta et lectio altera pro Officio lectionum Liturgiae Horarum cum responsorio, prout in adnexu exstant exemplari. Alii textus de Communi pastorum: pro papa, sumuntur.

Circa caetera Calendaria propria, petitio de inscriptione memoriae ad libitum Beati Ioannis Pauli II huic Congregationi subicienda singulis Conferentiis Episcoporum pro unaquaque natione vel Episcopo dioecesano pro Dioecesi vel Supremo Moderatori pro familia religiosa competit.

Dedicatio ecclesiae Deo in honorem proximi Beati

Electio Beati Ioannis Pauli II uti Titularis ecclesiae indultum ab Apostolica Sede concessum postulat (cf. Ordo dedicationis ecclesiae, Praenotanda, n. 4), nisi celebratio eiusdem iam inscripta sit in Calendario particulari: hoc in casu, indultum non requiritur et in ecclesia, cuius est Titularis, gradus festi Beato reservatur (cf. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Notificatio de cultu Beatorum, diei 21maii 1999, n.9).

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 2 mensis aprilis anno 2011.

Antonius Card. Canizares Llovera
Praefectus
Iosephus Augustinus Di Noia, OP
Archiepiscopus a Secretis

DEKRET
dotyczący kultu liturgicznego
Błogosławionego Jana Pawła II, Papieża

Cały Kościół katolicki, rozproszony po całym świecie, uznaje, że beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego, błogosławionej pamięci Jana Pawła II, która odbędzie się 1 maja 2011 r. przed Bazyliką św.Piotra w Rzymie, a której przewodniczyć będzie Ojciec Święty Benedykt XVI, będzie miała charakter nadzwyczajny. Biorąc to pod uwagę, oraz w odpowiedzi na liczne prośby odnośnie do kultu liturgicznego nowego Błogosławionego, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów informuje o decyzjach podjętych w tej sprawie.

Msza dziękczynna

Zarządza się, że w ciągu roku po beatyfikacji Jana Pawła II, czyli do 1 maja 2012 r., można sprawować jedną Mszę św. dziękczynną w miejscach i dniach, które mają z nim związek. Ustanowienie dnia lub dni, jak również miejsca lub miejsc zgromadzenia ludu Bożego należy do Biskupa diecezjalnego w odniesieniu do jego diecezji. Biorąc pod uwagę potrzeby lokalne i względy duszpasterskie, zezwala się na sprawowanie jednej Mszy św. ku czci nowego Błogosławionego w jedną z niedziel zwykłych, jak również w jednym z dni zawartych w nn. 10--13 Tablicy dni liturgicznych.

Podobnie w przypadku rodzin zakonnych wskazanie znaczących dni i miejsc dla całej rodziny zakonnej należy do Przełożonego Generalnego.

W czasie Mszy św. można śpiewać Gloria i odmawia się własną kolektę ku czci Błogosławionego (zob. załącznik). Inne modlitwy, prefację, antyfony i czytania biblijne należy zaczerpnąć z tekstów wspólnych o pasterzach: o papieżu. W niedzielę zwykłą jako czytania biblijne można wybrać odpowiednie teksty z czytań wspólnych o pasterzach jako pierwsze czytanie z odpowiednim Psalmem responsoryjnym i jako Ewangelię.

Wpisanie nowego Błogosławionego do Kalendarzy partykularnych

Zarządza się, aby w Kalendarzu własnym diecezji rzymskiej oraz diecezji polskich wspomnienie Błogosławionego Jana PawłaII, Papieża, było obchodzone 22 października.

Jeżeli chodzi o własne teksty liturgiczne, to są nimi kolekta oraz drugie czytanie brewiarzowej Godziny czytań z odpowiednim responsorium (zob. załącznik). Inne teksty należy czerpać z tekstów wspólnych o pasterzach: o papieżu.

Jeżeli chodzi o inne Kalendarze własne, prośba o wpisanie wspomnienia dowolnego może być kierowana do Kongregacji przez Konferencje Episkopatu dla ich terytorium, przez Biskupa diecezjalnego dla jego diecezji i przez Przełożonego Generalnego dla jego rodziny zakonnej.

Poświęcenie kościoła Bogu ku czci nowego Błogosławionego

Wybór Błogosławionego Jana Pawła II na patrona kościoła wymaga indultu Stolicy Apostolskiej (por. Ordo dedicationis ecclesiae, Praenotanda n. 4), z wyjątkiem sytuacji, w której obchody jego wspomnienia są już wpisane do Kalendarza własnego: w tym wypadku indult nie jest wymagany, a w kościele, którego jest patronem, Błogosławionemu przysługuje święto (por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Notificatio de cultu Beatorum, 21 maja 1999, n. 9).

Pomimo jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 2 kwietnia 2011 r.

Załącznik do dekretu: kolekta

W Mszy św. ku czci nowego Błogosławionego odmawiana będzie własna kolekta, którą zamieszczamy poniżej po łacinie i po polsku. Inne modlitwy, prefacja, antyfony i czytania biblijne pochodzą z tekstów wspólnych o pasterzach: o papieżu.
• Pierwsze czytanie zaczerpnięte jest z Izajasza (52, 7-10);
• Psalm responsoryjny to Ps 96 [95] (1-2a. 2b-3. 7-8a. 10);
• śpiew przed Ewangelią pochodzi ze św. Jana (10, 14),
• Ewangelia ze św. Jana (21, 15-17).

De Communi pastorum:
pro papa

COLLECTA

Deus, dives in misericórdia,

qui beátum Ioánnem Paulum,

papam,

univérsae Ecclésiae tuae praeésse

voluísti,

praesta, quaésumus,

ut, eius institútis edócti,

corda nostra salutíferae grátiae

Christi,

uníus redemptóris hóminis,

fidénter aperiámus.

Qui tecum.

Teksty wspólne o pasterzach:
o papieżu

KOLEKTA

Boże, bogaty w miłosierdzie,

z Twojej woli błogosławiony

Jan Paweł II, papież,

kierował całym Kościołem,

spraw, prosimy,

abyśmy dzięki jego nauczaniu

z ufnością otworzyli nasze serca

na działanie zbawczej łaski

Chrystusa,

jedynego Odkupiciela człowieka.

Który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama