Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na niedzielę

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
24 listopada 2019
niedziela
Rok liturgiczny: C/I
Chrystusa Króla
Pierwsze czytanie:
2 Sm 5, 1-3
Psalm responsoryjny:
Ps 122
Drugie czytanie:
Kol 1, 12-20
Werset przed Ewangelią:
Mk 11, 9c. 10a
Ewangelia:
Łk 23, 35-43
święci Flora i Maria, św. Chrysogonus, św. Colman z Cloyne, św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze męcz.*
Kolor szat

Pierwsze czytanie

2 Sm 5, 1-3

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem».

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Psalm responsoryjny

Ps 122
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc)

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

Drugie czytanie

Kol 1, 12-20
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Mk 11, 9c. 10a

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 23, 35-43
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie».

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Chrystus Król

Dzisiejsze królestwa jakie znamy różnią się w sposób zasadniczy od rozumienia królestwa w czasach Pana Jezusa. Dziś monarchie konstytucyjne ograniczyły rolę koronowanych głów do roli nawet już nie tylko reprezentacyjnej, ale wręcz symbolicznej. Współczesny monarcha nie ma praktycznie żadnych uprawnień a za całą politykę odpowiadają rządy tych europejskich państw, które do dziś mienią się monarchiami.
Niestety mówiąc, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata bardzo często w ten sam sposób pojmujemy Jego królowanie. Wmówiliśmy sobie, że za nasze życie odpowiadamy my sami. Nasza wolność wydaje się nam być daleko poza zasięgiem władztwa Jezusa Chrystusa, ale też utwierdzając się w naszym dobrym samopoczuciu, oczekujemy, że z naszymi decyzjami Zbawiciel nie tylko będzie się zgadzał, ale też i naszym decyzjom i ich konsekwencjom będzie błogosławił.
Oczekujemy od Pana, że nie będzie się wtrącał w nasze życie, ale owszem uświetni swoją ceremonią ślub, chrzest, czy też inną rodzinną uroczystość. Zresztą same sakramenty też zaczęliśmy pojmować w osobliwy sposób, skupiając się na ich stronie zewnętrznej i zupełnie pomijając to, co one oznaczają i co powinny znaczyć dla naszego życia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jednak nie taka była rola króla w czasach, kiedy nasz Pan głosił Dobrą Nowinę na ulicach miast Galilei, Judei i Samarii. Wówczas król był monarchą absolutnym, który decydował wręcz o życiu i śmierci swoich poddanych. Dziś więc oddając Chrystusowi cześć jako Królowi Wszechświata musimy na nowo przywołać znaczenie królewskiej godności sprzed wieków. Nie pom to, aby postrzegać Jezusa jako despotycznego władcę, ale po to, aby przestać postrzegać Go jako marionetkę, mogącą jedynie dodać kolorytu naszemu życiu. On przecież wydał się za nas i dla nas pokonał największego wroga ludzkości czyli grzech i śmierć. On daje nam życie wieczne i zaprasza do Swego królestwa. Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. Jednak jeśli chcemy tam wejść, musimy uczynić to na warunkach Jezusa. Inaczej możemy trafić w objęcia prawdziwie despotycznego władcy, który nie pragnie naszego zbawienia, ale potępienia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy Jezus jest królem mojego życia?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W