Opoka - Portal katolicki
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na niedzielę

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
19 sierpnia 2018
niedziela
Rok liturgiczny: B/II
XX Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Prz 9,1-6
Psalm responsoryjny:
Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 9a)
Drugie czytanie:
Ef 5,15-20
Werset przed Ewangelią:
J 6, 56
Ewangelia:
J 6,51-58
św. Mocha, święci Agapiusz i Tymoteusz, św. Sebald, św. Tekla, św. Andrzej Trybun, św. Sykstus III, św. Berulf z Bobbio, św. Ludwik z Anjou, św. Jan Eudes*, św. Credan z Evesham.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Prz 9,1-6
Czytanie z Księgi Przysłów

Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn, nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół.

Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta: «Prostaczek niech tutaj przyjdzie!»

Do tego, komu brak rozumu, mówiła: «Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie, chodźcie prosto drogą rozsądku».

Psalm responsoryjny

Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 9a)
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
szukaj pokoju i dąż do niego.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Drugie czytanie

Ef 5,15-20
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Baczcie pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.

I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 6, 56
Alleluja, alleluja, alleluja

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim jestem.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 6,51-58
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów:

«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Mądrość i Eucharystia

Dzisiejsza liturgia słowa stanowi pochwałę mądrości. Oba czytania ukazują wartość tej cnoty, która pozwala nam dojść do poznania woli Boga. Ta właśnie wolna Boża względem nas została objawiona w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa. On sam przyszedł, aby objawić nam to, co usłyszał od Ojca. Jakby tego było mało zapowiedział, że da nam na pokarm Swoje ciało i jako napój Swą Boską krew. Te słowa po dziś dzień dla wielu pozostają niezrozumiałe, wielu innych wyśmiewa je a jeszcze inni się nimi gorszą. Tymczasem w każdej mszy świętej Jezus przenosi nas w czasie do wieczernika i pod krzyż. Pozwala nam ze sobą zasiąść do stołu i ukazuje sakramentalną moc Eucharystii, dzięki której możemy Boga przyjąć do swego serca, możemy zabrać Go do swego życia i dzięki Niemu czynić świat bardziej ludzkim.
Ludzka mądrość nie wystarczy, aby świat stawał się coraz bardziej bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla człowieka. Siły zła od wieków podszeptywały ludziom zbrodnicze ideologie wymierzone w Kościół, całe narody, a ostatnimi czasy w rodzinę i małżeństwo. Lekarstwem na bolączki świata, na cierpienie człowieka jest Jezus Chrystus. On nie tylko ukazuje nam prawdziwą drogę postępowania, która może doprowadzić do pokojowego współistnienia ludzi na ziemi, ale On sam jest naszym pokojem. On jest Bogiem, Który za nas złożył w ofierze Samego siebie.
Aby to wszystko pojąć potrzebna jest mądrość Boża. Współcześni Jezusowi gorszyli się, gdy mówił o Eucharystii. Odchodzili, pomimo, że chwilę wcześniej chcieli obwołać Go królem.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Człowiek pragnie bliskości Boga, ale zapomina, że to on ma słuchać Boga, a nie Bóg ma być służącym człowieka. To Jezus przynosi nam Objawienie wzbogacające naszą ludzką mądrość, a nie my wskazujemy Bogu drogę wyjścia z sytuacji, w którą sami webrnęliśmy. Każda niedziela daje nam szansę aby z Jezusem zasiąść w Wieczerniku i pójść pod krzyż.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy skorzystam z dzisiejszego zaproszenia, aby z Panem zasiąść do stołu?


Podziel się Słowem Bożym z innymi: