Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Beata Grabowska

Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat

ISBN: 978-83-927267-9-1

wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2008
Spis treści
Wstęp2
1. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI TECHNOLOGICZNYCH W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU3
1.1. Umiejętności ogólnotechniczne i ich klasyfikacja3
1.2. Miejsce umiejętności technologicznych dzieci sześcioletnich w programach wychowania przedszkolnego10
1.3. Proces kształtowania umiejętności technologicznych16
1.4. Zadania wytwórcze dzieci w wieku przedszkolnym21
2. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH28
2.1. Przedmiot i cel badań28
2.2. Problematyka badań i zadania badawcze29
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze31
2.4. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy36
2.5. Organizacja i przebieg badań41
3. UMIEJĘTNOŚCI TECHNOLOGICZNE DZIECI SZEŚCIOLETNICH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH43
3.1. Opinie nauczycieli na temat kształtowania wybranych umiejętności technologicznych dzieci sześcioletnich43
3.2. Możliwości kształtowania umiejętności technologicznych dzieci sześcioletnich w środowisku rodzinnym61
3.3. Trudności dzieci sześcioletnich w opanowaniu określonych umiejętności technologicznych76
Dyskusja wyników badań własnych w kontekście poglądów wybranych autorów114
Zakończenie oraz wnioski i postulaty do praktyki pedagogicznej116
Bibliografia119
Spis rycin121
Spis tabel122
Spis zdjęć123
Aneks124

Wstęp

Zgodnie z zarysowanym tematem praca dotyczy procesu kształtowania umiejętności technologicznych dzieci sześcioletnich.

Kształtowanie umiejętności przechodzi przez szereg różnych, odrębnych etapów. Począwszy od informacji dotyczącej celu i przedmiotu czynności poprzez świadome wykonywanie aż do maksymalnej automatyzacji działań technicznych.

Realizowanie tego procesu ma zasadnicze znaczenie w rozwoju sprawności manualnej oraz intelektualnej dzieci.

Z poziomem rozwoju umysłowego i manualnego dzieci oraz z koniecznością organizowania zajęć technicznych wiąże się problem zadania wytwórczego. Inne spojrzenie na to zadanie powinno charakteryzować dzieci a inne nauczyciela. Dzieci mają prawo uważać, iż wytwór jest najważniejszy. Natomiast dla nauczyciela wytwór nie może być celem lecz środkiem do osiągnięcia celów wychowawczych i dydaktycznych.

Niniejsza praca zawiera trzy rozdziały, z których pierwszy zatytułowano: Kształtowanie umiejętności technologicznych w świetle literatury przedmiotu. Rozważane są nim kwestie znaczenia pojęcia Umiejętności technologiczne oraz ich miejsca w programach wychowania przedszkolnego. W jego skład wchodzi także opis procesu kształtowania umiejętności technologicznych i zadań wytwórczych w kontekście edukacji ogólnotechnicznej.

Drugi rozdział dotyczy zagadnień metodologicznych. Obejmuje on przedmiot i cel badań, problematykę i zadania badawcze, metody, techniki i narzędzia, charakterystykę terenu badań i badanej grupy oraz zamieszczone są w nim informacje na temat organizacji i przebiegu badań.

Trzeci rozdział zatytułowano: Umiejętności technologiczne dzieci sześcioletnich w świetle wyników badań własnych. Zawiera on wyniki przeprowadzonych badań dotyczących opinii nauczycieli na temat kształtowania wybranych umiejętności technologicznych dzieci sześcioletnich, możliwości ich nabywania w środowisku rodzinnym oraz wskazania trudności w opanowaniu określonych czynności praktycznych u dzieci

W pracy została także przedstawiona dyskusja wyników badań własnych w kontekście poglądów wybranych autorów oraz zamieszczono w niej: zakończenie, wnioski i postulaty do praktyki pedagogicznej, bibliografię, spis rycin, spis tabel, spis zdjęć oraz aneks.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dzieci metodologia Automatyzacja badanie umiejętności manualne umiejętności techniczne świadomość celu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W